Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015

Vyhlášení dotačního programu "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2015"

Městská část Praha 15 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 15 č. R – 321
z 3.6. 2015 dotační program : "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2015".

Žadateli mohou být:

Právnické i fyzické osoby, které realizují své programy pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 15, jsou registrované jako poskytovatelé sociálních služeb dle právních předpisů platných v ČR,  splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost a mají vyrovnané pohledávky vůči MČ Praha 15 za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. Podmínkou je činnost nejméně dva roky.  Žádost nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřízené.

Podmínkou pro udělení dotace je registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Dotace se vztahuje na následující sociální služby:

1. Pomoc dětem a mládeži

2. Pomoc seniorům

3. Pomoc osobám se zdravotním postižením

4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

 

Maximální částka na jednu žádost je 10.000,- Kč. Celkový objem peněžních prostředků v roce 2015 vyčleněných v rozpočtu na daný účel je  50.000,- Kč.

Vyplněná žádost o dotaci v papírové a elektronické podobě včetně požadovaných příloh, opatřená razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace nebo podpisem s plnou adresou soukromé osoby, se podávají v zalepené obálce označené názvem „MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2015“ a poznámkou „Neotvírat“. Doručit ji lze osobně nebo poštou s datem podání nejpozději ve stanoveném termínu do podatelny MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha

Uzávěrka pro podávání žádostí  je  26.6.2015.


Informace o dotačním řízení poskytuje MUDr. Jana Trková - tel. 281 003 416 , e-mail: trkovaj@praha15.cz


Pravidla a žádosti pro poskytnutí dotace Městské části Praha 15 v sociální oblasti pro rok 2015 najdete na www.praha15.cz, v sekci sociální a zdravotní služby.
 

Harmonogram Termín:
Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 5.6.2015
Ukončení přijímání žádostí  26.6.2015
Evidence a posouzení žádostí do 3.7.2015
Rada MČ,
Zastupitelstvo MČ
12.8.2015
23.9.2015
Zveřejnění výsledků do 1.10. 2015

Autor článku: oit@praha15.cz Dotační programy

Soubory ke stažení

Pravidla pro poskytnutí dotace

Velikost souboru: 66,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci - fyzická osoba

Velikost souboru: 77,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci - právnická osoba

Velikost souboru: 96,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení

Velikost souboru: 52,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Rozdělení finančních prostředků

Velikost souboru: 30,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno