Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

MČ Praha 15 pro sociální oblast 2016

Městská část Praha 15 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 15 č. R - 755 z 6.4.2016 dotační program: "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2016".


Žadateli mohou být:

Právnické i fyzické osoby, které realizují své programy pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 15, jsou registrované jako poskytovatelé sociálních služeb dle právních předpisů platných v ČR,  splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost a mají vyrovnané pohledávky vůči MČ Praha 15 za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. Podmínkou je činnost nejméně dva roky.  Žádost nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřízené.


Podmínkou pro udělení dotace je registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dotace se vztahuje na následující sociální služby:

1. Pomoc dětem a mládeži
2. Pomoc seniorům
3. Pomoc osobám se zdravotním postižením
4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence


Maximální částka na jednu žádost je 15.000,- Kč. Celkový objem peněžních prostředků v roce 2016 vyčleněných v rozpočtu na daný účel je  100.000,- Kč.

Vyplněná žádost o dotaci v papírové a elektronické podobě včetně požadovaných příloh, opatřená razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace nebo podpisem s plnou adresou soukromé osoby, se podávají v zalepené obálce označené názvem „MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2016“ a poznámkou „Neotvírat“. Doručit ji lze osobně nebo poštou s datem doručení nejpozději ve stanoveném termínu do podatelny MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha

Uzávěrka pro podávání žádostí  je  2.5.2016.


Informace o dotačním řízení poskytuje MUDr. Jana Trková - tel. 281 003 416 , e-mail: trkovaj@praha15.cz


Pravidla a žádosti pro poskytnutí dotace Městské části Praha 15 v sociální oblasti pro rok 2016 najdete na www.praha15.cz , v sekci sociální a zdravotní služby.
 

 Harmonogram Termín:
Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 15 pro sociální oblast 2016 11.4.2016
Ukončení přijímání žádostí 2.5.2016
Evidence a posouzení žádostí od  4.5.2016
Rada MČ,
Zastupitelstvo MČ
18.5.2016
15.6.2016
Zveřejnění výsledků 27.6.2016

 

Autor článku: oit@praha15.cz Dotační programy

Soubory ke stažení

Pravidla pro poskytnutí dotace

Velikost souboru: 64,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – fyzická osoba

Velikost souboru: 78,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – právnická osoba

Velikost souboru: 96,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení

Velikost souboru: 52,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Rozdělení finančních prostředků

Velikost souboru: 33,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno