Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení dotačního programu "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2017"

Městská část Praha 15 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 15 č. R – 1326 z 15.3.2017 dotační program : "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2017".

Žadateli mohou být:

Právnické i fyzické osoby, které realizují své programy pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 15, jsou registrované jako poskytovatelé sociálních služeb dle právních předpisů platných v ČR,  splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost a mají vyrovnané pohledávky vůči MČ Praha 15 za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. Podmínkou je činnost nejméně dva roky.  Žádost nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřízené.

Podmínkou pro udělení dotace je registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotace se vztahuje na následující sociální služby:

1. Pomoc dětem a mládeži
2. Pomoc seniorům
3. Pomoc osobám se zdravotním postižením
4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Maximální částka na jednu žádost je 20.000,- Kč. Celkový objem peněžních prostředků v roce 2017 vyčleněných v rozpočtu na daný účel je  100.000,- Kč.

Vyplněná žádost o dotaci v papírové a elektronické podobě včetně požadovaných příloh, opatřená razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace nebo podpisem s plnou adresou soukromé osoby, se podávají v zalepené obálce označené názvem „MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2017“ a poznámkou „Neotvírat“. Doručit ji lze osobně nebo poštou s datem doručení  nejpozději ve stanoveném termínu do podatelny MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha

Uzávěrka pro podávání žádostí   je  20.4. 2017.

Informace o dotačním řízení poskytuje MUDr. Jana Trková - tel. 281 003 416 , e-mail: trkovaj@praha15.cz

Pravidla a žádosti pro poskytnutí dotace Městské části Praha 15 v sociální oblasti pro rok 2017 najdete na www.praha15.cz , v sekci sociální a zdravotní služby.
 

Harmonogram Termín:
Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 15 pro sociální oblast 2017 20.3.2017
Ukončení přijímání žádostí 20.4.2017
Evidence a posouzení žádostí od 24.4.2017
Rada MČ,
Zastupitelstvo MČ
17.5.2017
7.6.2017
Zveřejnění výsledků 15.6.2017

 

Autor článku: oit@praha15.cz Dotační programy

Soubory ke stažení

Pravidla pro poskytnutí dotace

Velikost souboru: 64,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – fyzická osoba

Velikost souboru: 78,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – právnická osoba

Velikost souboru: 96,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení

Velikost souboru: 52,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno