Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení dotačního programu "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2019“

Městská část Praha 15 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 15 č.  R – 200

z 3. 4. 2019 dotační program: "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2019".

 

Žadateli mohou být:

Právnické i fyzické osoby, které realizují své programy pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 15, jsou registrované jako poskytovatelé sociálních služeb dle právních předpisů platných v ČR, splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, mají vyrovnané pohledávky vůči MČ Praha 15 za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci a svoji činnost vykonávají nejméně dva roky.  Žádost nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřízené.

 

Podmínkou pro udělení dotace je registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotace se vztahuje na následující sociální služby:

1. Pomoc dětem a mládeži
2. Pomoc seniorům
3. Pomoc osobám se zdravotním postižením
4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Maximální částka na jednu žádost je 25.000,- Kč. Celkový objem peněžních prostředků v roce 2019 vyčleněných v rozpočtu na daný účel je  150.000,- Kč.

Vyplněná žádost o dotaci v papírové podobě včetně požadovaných příloh, opatřená razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace nebo podpisem s plnou adresou soukromé osoby, se podávají v zalepené obálce označené názvem „MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2019“ a poznámkou „Neotvírat“. Doručit ji lze osobně nebo poštou s datem doručení  nejpozději ve stanoveném termínu do podatelny MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha

Uzávěrka pro podávání žádostí je  3. 5. 2019 ve 12.00 hod.


Informace o dotačním řízení poskytuje Michal Fischer - tel. 281 003 416 , e-mail: Michal.Fischer@praha15.cz


Pravidla a žádosti pro poskytnutí dotace Městské části Praha 15 v sociální oblasti pro rok 2019, která jsou nedílnou součástí vyhlašovaného dotačního programu,  najdete na www.praha15.cz , v sekci sociální a zdravotní služby.
 

Harmonogram Termín
Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 15 pro sociální oblast 2019 8.4.2019
Ukončení přijímání žádostí 3.5.2019
ve 12 hod
Evidence a posouzení žádostí od 6.5.2019
Rada MČ,
Zastupitelstvo MČ
29.5.2019
19.6.2019
Zveřejnění výsledků 26.6.2019

Autor článku: oit@praha15.cz Dotační programy

Soubory ke stažení

Pravidla pro poskytnutí dotace

Velikost souboru: 68,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – právnická osoba

Velikost souboru: 99,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o dotaci – fyzická osoba

Velikost souboru: 81,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Rozdělení finančních prostředků – příloha usnesení R-246 z 29.5.2019

Velikost souboru: 25,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno