Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Protipovodňová opatření v obydlených oblastech Hostivaře

MČ Praha 15 již v roce 2014 dokončila studii komplexního řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Studie se opírá o vytvořený "korytový model" a jejím cílem je kombinací různých typů protipovodňových opatření ochránit obyvatele žijící podél potoka Botiče i jejich majetek před povodní, kterou zažili v roce 2013.

Studie rozděluje protipovodňová opatření do šesti etap, ze kterých byla, od jejího vzniku, realizována jedna etapa (D1 prozatím s výjimkou lávky a severní stezky). Příprava dalších etap je aktuálně obnovována a pokračování prací na jednotlivých etapách je letos intenzivně s hlavním městem řešeno. O dalším postupu budeme veřejnost pravidelně informovat.

pozn: aktualizovaný text článku z roku 2014

 

 

článek z roku 2014

Vážení spoluobčané,
MČ Praha 15 pro Vás připravila výstavu komplexního řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře.
   Po mnoha letech příprav se nám podařilo zpracovat souhrnný návrh, o kterém jsme přesvědčeni, že po jeho úplné realizaci dokáže ochránit zdraví a majetek občanů žijících podél toku Botiče.
   Návrhy na úpravy jsou průběžně konzultovány s vodohospodářskými odborníky a koordinovány s příslušnými odbory vlastníka a správce Botiče, tedy hlavním městem Prahou. V průběhu přípravy byla v červnu minulého roku Hostivař zasažena ničivou povodňovou vlnou, řada domů byla vážně poškozena a její náhlost a rychlost škody ještě násobila, jejich odhad se vyšplhal až na 100 mil. Kč.
   Na základě této dosud nezaznamenané zkušenosti byly návrhy opatření modifikovány tak, aby i takto ničivá vlna byla, po realizaci všech opatření, udržena v korytě nebo jeho přilehlých březích (bermách) bez vážných následků pro obyvatele žijících podél toku Botiče.
    Projekt zpracovaný MČ Praha 15 je rozdělen do šesti etap, které jsou hlavní částí této výstavy. Protipovodňové úpravy jsou navrženy kombinací přírodních úprav okolí toku Botiče a trvalých stavebních úprav se zařazením aktivních prvků protipovodňové ochrany. Ochrana obyvatel podél toku Botiče není v naší kompetenci, tu má hlavní město Praha. Je ale naším zájmem a prioritou. Budeme apelovat na vlastníka a správce, protože zájmy našich občanů jsou stejně důležité jako občanů žijících podél Vltavy. Tři připravované etapy leží také na svěřeném majetku Městské části Praha 15, kde je i v našich možnostech tyto plány spolufi nancovat a dovést až k jejich realizaci. MČ Praha 15 již na tyto etapy vyčlenila v souhrnu 11,75 mil. Kč.

Předpokládaná souhrnná hodnota všech opatření je ale odhadnuta na 80 - 100 mil. Kč a tak velké finanční prostředky nejen nemáme, ale ani je ze zákon a nesmíme vynaložit. Zástupcům hlavního města Prahy budou návrhy těchto komplexních protipovodňových opatření předány v dubnu 2014.

ÚPLNÉ ŘEŠENÍ
Mimo zde prezentovaných návrhů na protipovodňové úpravy na toku je už jasné, že účinek jakýchkoli úprav v záplavovém území může být negován nejen manipulací na hostivařské vodní nádrži, ale také neřešením problémů v povodí Botiče. Požadujeme jako součást komplexního řešení včasnou predikci a informovanost o možných povodňových stavech (systém včasného varování) mezi správci povodí Botiče, odborem krizového řízení MHMP a Městskou částí Praha 15.

CO TAKÉ NAVRHUJEME:
Na hostivařské nádrži:
• revizi manipulačních plánů hostivařské nádrže a preventivní odpouštění nádrže v případě ohrožení
• propracované a včasné varování občanů • obnovení nepřetržité služby hrázného Na Košíkovském potoce:
• nastavení manipulace průtoku Košíkovského potoka v nádržích na jeho horním toku
• dostavbu 3. retenční nádrže
V povodí Botiče nad hostivařskou nádrží:
• revizi způsobu vypouštění dešťových vod do Botiče nad hostivařskou nádrží, kde rozsáhlá výstavba
v jeho horním toku, zejména ve Středočeském kraji, způsobuje opakovaně obrovský bleskový
přítok do nádrže a tím následně krizové situace ve čtyřech pražských městských částech.

Souhrn těchto krátkodobých i střednědobých požadavků MČ Praha 15 jsme již v srpnu minulého
roku, tedy dva měsíce po fatální povodňové vlně, předali kompetentním orgánům.
Vážení spoluobčané, Botič nám v uplynulých letech ukázal, že není jen malým potůčkem, ale
předvedl, že umí být pořádným vodním živlem, který dokáže ohrozit nejen majetky, ale i zdraví
a životy obyvatel v jeho povodí.
Jak je výše zmíněno, Městská část Praha 15 již dlouho usiluje o prosazení protipovodňové ochrany
Botiče. Budeme se i nadále zasazovat o realizaci výše uvedených záměrů na kompetentních
místech a tato výstava je prvním krokem k jejich prosazování v celé jejich šíři a komplexnosti.

Ing. Pavel Klega
starosta Městské části Praha 15

 

Povodňová událost, která postihla naší městskou část, konkrétně Hostivař, dne 2. 6. 2013

   Tímto se vracíme k mimořádným povodňovým událostem, které postihly naší městskou část, konkrétně Hostivař.
   V neděli 2. června 2013 v ranních hodinách došlo ke skokovému vypouštění Hostivařské přehrady, které zapříčinilo prudké rozlití potoka Botiče a následné zaplavení domů v ulicích U Břehu, Kozinova, Domkářská, K Horkám, Kozinovo náměstí a sportovního areálu Na Groši v Hostivaři.
   Bohužel o tomto vypouštění Hostivařské přehrady, která je majetkem hl. m. Prahy, a jejímž správcem je organizace zřízená hl. m. Prahou – Lesy hl. m. Prahy, nebyl nikdo z vedení radnice informován a ani občané zatopených oblastí neobdrželi žádnou informaci.
   Městská část Praha 15 má vypracovaný povodňový plán, který Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení posoudil jako dokument zpracovaný na velmi dobré úrovni, k němuž nemá žádné zásadní připomínky, a proto ve znění § 80 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) potvrzuje soulad Povodňového plánu Městské části Praha 15 s Povodňovým plánem hl. m. Prahy. Součástí tohoto plánu je též seznam členů Povodňové komise ÚMČ Praha 15, včetně telefonních čísel na všechny její členy a to jak na pevné linky, tak mobilní telefony, e-mailové adresy i adresy trvalého bydliště.
   Přesto jsme učinili veškeré nezbytné kroky, které byly v rámci ochrany životů a majetků našich obyvatel nutné podniknout. Byla provedena evakuace obyvatel z ulic U Břehu, Kozinova, Kozinovo náměstí, Domkářská, včetně nabídky zajištění svozu do evakuačních center. Městská část Praha 15 přistoupila k okamžitému otevření evakuačních center v ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská, kde bylo pro naše spoluobčany, které postihl vodní živel, připraveno zázemí. Ostatní základní a mateřské školy fungovaly v nouzovém režimu, jako evakuační centra. Potřebným bylo zajištěno náhradní ubytování.
   Po dohodě s městskou a státní policií byla prováděna pravidelná kontrola evakuovaných objektů a zajištění vstupů do zatopených oblastí. MČ Praha 15 zajistila pomoc při odčerpávání vody, poskytla nabídku využití technického zařízení pro vysoušení objektů, provedla preventivní opatření proti návratu kalamitního stavu (další rozvoz pytlů s pískem). Zajistila hlídky v postižených oblastech (zaměstnanci ÚMČ obcházeli všechny postižené objekty, s cílem zjistit poptávku po technice, úklidových a dezinfekčních prostředcích a nabídla zajištění kontroly objektů statikem). Požadované prostředky a technika pak byly jednotlivým subjektům, dle jejich požadavků, rozváženy. Vyjma této materiální pomoci, poskytla radnice i pomoc fyzickou z řad svých zaměstnanců, kteří chodili pomáhat do zatopených oblastí.

   V médiích se objevily informace o tom, že Magistrát hl. m. Prahy nesehnal na telefonu nikoho z Prahy 15, či dokonce, že neměl tento seznam, který je přílohou Povodňového plánu MČ Praha 15, schváleného MHMP, k dispozici.
   Mezi členy této komise však patří, vyjma samosprávy a úředníků ÚMČ Praha 15, také ředitel Městské policie Prahy 15 a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. Je pozoruhodné, že Magistrát hl. m. Prahy neinformoval ani tyto osoby.
   Dle informace ředitele společnosti Lesy hl. m. Prahy, předali její zaměstnanci podnět k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity dne 2. 6. 2013 v 9:35 hod. (tou dobou již byla část Hostivaře pod vodou) a následně učinili pokus informovat Městskou část Praha 15 a ostatní dotčené MČ.
   Za naší městskou část se však pokusili informovat bývalého zaměstnance ÚMČ Praha 15 na neexistující telefonní číslo. Je-li pravda, že Lesy hl. m. Prahy neměly k dispozici telefonní čísla na členy našeho povodňového štábu, pak evidentně došlo k pochybení ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, který podle svého povodňového plánu měl tyto správné kontakty k dispozici.
   Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že vedení radnice MČ Praha 15 nenese za vzniklou situaci žádnou odpovědnost.
   Radnice nebyla včas informována tak, aby mohla následky této katastrofy alespoň zmírnit.

   Rada městské části Praha 15 na svém mimořádném zasedání schválila fi nanční pomoc občanům MČ Praha 15 postiženým povodní, poskytnutím daru ve výši 10. 000,- Kč vlastníkovi (zástupci vlastníků) nemovitostí v k. ú. Hostivař zasažené povodní.
   MČ Praha 15 se tím, jak do budoucna takovýmto katastrofám předejít, začala již před několika lety zabývat. Prezentaci našich návrhů popisuje zbývající část této výstavy, kde najdete i úplnou zprávu MČ Praha 15 o povodni z června minulého roku.

Rada městské části Praha 15

Přehled jednotlivých etap

 PŘEHLEDNÁ SITUACE
   Přirozený meandrovitý tok potoka, v řešeném území, je v současné době fixován v sevřeném korytě s břehovými porosty, což bylo způsobeno v minulosti postupným zavezením údolní nivy stavební navážkou při výstavbě okolní zástavby.
   Návrh protipovodňových opatření na toku Botiče v oblasti Hostivaře se zpracovává postupně již od roku 2005, koncepce těchto úprav je stanovena v součinnosti se správcem toku a vychází ze záměru přiblížit okolí koryta původnímu stavu před zavezením údolní nivy. Navržené  řešení navazuje na celkový koncept revitalizačních protipovodňových opatření na Botiči, kdy je protipovodňová ochrana řešena formou zkapacitnění a zároveň zpřírodnění koryta vodního toku.
   Řešená oblast toku Botiče v prostoru Hostivaře je specifi cká. Koryto řešeným územím protéká rovinatým terénem, v celé délce meandruje a zástavba je místy situována v těsné blízkosti koryta. Dominujícím problémem této oblasti je nekapacitní silniční mostní objekt v ulici K Horkám. Vzhledem k těmto skutečnostem nelze řešit protipovodňovou ochranu pouze formou rozšíření koryta, ale jako kombinaci zkapacitnění potoka, zkapacitnění objektů na toku a protipovodňových stěn a úpravou břehových porostů. Protipovodňová opatření jsou navržena se současnými trendy uplatňovanými při revitalizaci prostředí
   Cílem tohoto projektu je ochránit zastavěnou část Hostivaře před nepříznivými účinky povodní (Q100).

   MČ Praha 15 řeší protipovodňová opatření na toku Botiče komplexně v zastavěné části Hostivaře od meandru u sportovišť SK Hostivař / ř. km 10,752 / až po Hostivařskou přehradu.
   Část protipovodňových úprav je již navržena, jedna menší již realizována v roce 2010 v prostoru mezi ZŠ Hostivař a Kozinovým náměstím (ř. km 11,112 – 11,206). Zde bylo provedeno rozšíření koryta a úprava břehových porostů. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení na další část úpravy toku pod areálem školy ZŠ Kozinova (ř. km 10,752 – 11.112).
   Na základě negativních vlivů povodní na tuto oblast roku 2013 přistoupila MČ Praha 15 ihned k operativnímu řešení a zajistila zpracování studie, která dořešila návrh opatření ve zbylých částech koryta a jeho okolí.
   Tato studie řeší problematická místa na vodním toku Botič a předkládá návrh na zprůchodnění koryta vodního toku a zvýšení jeho kapacity v ř. km 11.206 – 11.918 (tj. od Kozinova náměstí přes silniční most v ulici K Horkám po jez v ulici U Břehu).

   Koryto Botiče je pro přehlednost rozděleno do šesti dílčích navazujících etap značených D1 až D6.

 

D1- ETAPA POD KOZINOVÝM NÁMĚSTÍM

Úprava ř. km 10,752 – 11.112 – oblast u ZŠ Hostivař a SK Hostivař. Návrh úprav je zpracován projekčně, je vydáno stavební povolení. MČ Praha 15 předkládá tuto etapu k fi nancování přes fondy EU, v případě úspěchu je předpokládaný termín realizace v r. 2015.
Úprava ř. km 11,112 – 11,206 – meandr u ul. Kozinova. Revitalizace a protipovodňové úpravy jsou zrealizovány od roku 2010.

  V protipovodňovém úseku ř. km 10,752 až 11,112 jsou zahrnuty do celkové koncepce úpravy okolí chráněného krajinného území Meandry Botiče, kterou zajišťuje MČ Praha 15 pod názvem „Otevřené oddechové území Meandry Botiče“. V rámci návrhu úprav této oblasti se bude realizovat i nové komunikační propojení, pro chodce a cyklisty, Kozinova náměstí s Toulcovým dvorem a se sportovní oblastí kolem areálu SK Hostivař, až po nově plánované zastávky MHD u nákupního centra Park Hostivař. Propojení oblasti druhého břehu Botiče bude vedeno přes novou lávku. Je počítáno i s revitalizací školního sportovního areálu ZŠ Hostivař.
   V daném úseku Botiče jsou navrženy úpravy koryta, které především spočívají v odtěžení navážek na levém břehu Botiče, které zde vznikly v průběhu demolice domkářské zástavby a při výstavbě sídliště Košík. Odstraněním stavebních navážek z nivy potoka dojde ke zvětšení průtočné plochy při povodňových průtocích, umožní se rozliv a snížení rychlosti proudící vody. Při zvýšeném stavu vody se výrazně omezí škody na majetku. Dále se zvýší členitost stávajícího břehu v podélném i příčném směru a vzhled koryta se tak přiblíží původnímu, přirozenému stavu. Rozšířené litorální
pásmo bude sloužit živočichům a rostlinám, které jsou svázané s tímto vodním prostředím.
   Navržené terénní úpravy se liší v jednotlivých úsecích řešeného koryta, podle rozsahu odtěžby. S likvidací navážek je spojeno vytvoření a následná úprava břehové lavice, vybudování zálivů a mělkých tůní, které jsou důležité pro rozvoj obojživelníků a bezobratlých živočichů. Úprava vyvolá dílčí potřebu přeložek stávajících inženýrských sítí.
   Navrženo je ponechání několika ostrůvků se stávajícími dřevinami. Do vlastního koryta Botiče v celém řešeném úseku nebude zasahováno a bude ponecháno ve stávající podobě.
   Navržená dřevěná lávka pro pěší přes Botič bude sloužit pro spojení nové části stezky podél Botiče a nové části stezky podél sportovního areálu do oblasti podél ulice Švehlova. Mostek je určen především pro pěší a cyklisty, bude dimenzován tak, aby v případě potřeby sloužilo toto propojení i vozidlům bezpečnostních pohotovostních složek.

 
FOTO DOKONČENÉ ČÁSTI ETAPY D1 PROTIPOVODŇOVÉHO OPATŘENÍ
úprava břehové lavice

ETAPA D2 + D3

ETAPA – POD KOZINOVÝM NÁMĚSTÍM II.
ETAPA – OBLAST STARÁ HOSTIVAŘ
Návrh protipovodňových opatření v tomto úseku je jednou z nejkomplikovanějších etap zejména
s ohledem na soukromé pozemky a souvislou stávající zástavbu a komunikace. Opatření
jsou navržena jako kombinace následujících protipovodňových a revitalizačních opatření:
• zkapacitnění koryta jeho rozšířením na levém břehu
• úpravou pravého břehu s vybudováním plnostěnných plotů
• úpravou stávajících zdí a oplocení přilehlých nemovitostí na levém břehu
• vytvořením mobilních protipovodňových zábran a stěn

   Úsek ř. km 11,360 – 11,533 – oblast od stávající betonové lávky pro pěší až po most v ul. K Horkám prochází územím Staré Hostivaře, které je památkově chráněno.
   Na pravém břehu je nejširší rozšíření, a tím i největší zásah do soukromých pozemků a objektů navržen zejména na parcele č. 213, kde je uvažováno s vytvořením bermy široké až 16 m. Toto snížení terénu má velký hydraulický význam, odvádí vody od silničního mostu v ul. K Horkám. Rozšíření koryta na pravém břehu má za následek i posunutí stávajících plotů. Stávající ploty jsou navrženy nové, tzv. plnostěnné. Za nově vybudovanou bermou je navržena v ř. km 11.182 až po 11.430 protipovodňová stěna ve formě plnostěnného zděného plotu v délce cca 130 m o max. výšce 1,5 m. Ochranu ul. Kozinova před náhodnými stavy, které nebylo možné modelem nasimulovat je možné řešit pouze mobilními stěnami či zábranami.
   Na levém břehu není možné vzhledem ke stávajícím zdem a přilehlým komunikacím navrhnout výrazné rozšíření koryta. K rozšíření dojde pouze v místě u Kozinova náměstí, kde bude odebrán část břehu až po objekt bývalé „hasičárny“. Tímto opatřením se zvětší průtočná kapacita před stávající betonovou lávkou a vytvoří se prostor pro rozliv.
   Úpravy na levém břehu lze rozdělit na dvě části. V první části v ř. km 11.408 až 11.500 je navržena protipovodňová úprava s využitím stávajících zdí, které je nutno předem posoudit z hlediska jejich stability. Pokud budou tyto zdi vyhovovat, pak budou využity jako protipovodňová opatření. Pokud tyto zdi nevyhoví, musí se protipovodňová stěna umístit na plášti přilehlých staveb a plotů. Výška této stěny by pak byla od 0 až po 1,9 m.
   V ř. km 11.321 až 11.408 je vzhledem k úzkému profi lu koryta a přilehlé komunikace navržena protipovodňová stěna, která nahradí současné neprůhledné oplocení přilehlých parcel. V místě vjezdů a vstupů budou vybudovány protipovodňové mobilní stěny sestávající ze zabudovaných „U“ profi lů v oplocení a z mobilních lamel, které budou do profi lů zasouvány. Stejným způsobem bude chráněna i ulice Domkářská na obou stranách.

 

ETAPA D2

ETAPA – POD KOZINOVÝM NÁMĚSTÍM II.
Městská část Praha 15 Revitalizace bývalé hasičské zbrojnice

   Stávající objekt bývalé hasičské zbrojnice je posledním původním objektem staré zástavby na Kozinově náměstí. Objekt byl původně postaven do centra Kozinova náměstí, které původně mělo tvar podlouhlého trojúhelníku na břehu Botiče a sloužil jako zázemí hospodářské správy v obci. Objekt pravděpodobně od doby výstavby z konce 19. století sloužil pro zázemí hasičského sboru v Hostivaři, jak o tom dokládá kronika Sdružení hasičů. Pro potřeby požárního sboru byl objekt využíván až do 90. let minulého století a následně je pronajímán soukromým osobám a v současnosti slouží ke skladovým účelům.
   MČ Praha 15 plánuje rekonstruovat tento objekt a využívat ho jako centrum střetávání návštěvníků Prahy 15 s místními v oblasti Staré Hostivaře. Objekt leží při stezce, vedoucí Přírodní památkou Meandry Botiče z oblasti Trojmezí od Záběhlic směrem k Hostivařské přehradě a dále do Průhonic. Součástí této rekonstrukce by měla být i revitalizace okolí objektu. Revitalizované území s objektem Café galerie by se mohlo stát centrálním výchozím bodem pro prohlídku památkové zóny Staré Hostivaře.
   Rekonstrukce objektu se připravuje v návaznosti na protipovodňová opatření, která připravuje MČ Praha 15 v této nejvíce postižené oblasti Hostivaře při povodni v červnu 2013. V rámci revitalizace území se předpokládá v návaznosti na tok Botiče odebrání části dvora a vytvoření bermy, která by měla umožnit rozlití velké vody a snížení hladiny toku v oblasti „brodu“ pod lávkou pro pěší. Tímto opatřením by měly být ochráněny domy v zaústění Kozinovy ulice směrem do ulice Pražské. V rámci rekonstrukce zůstane zachován pouze hlavní objekt při automobilové točce na Kozinově náměstí a oba zadní objekty, včetně ohradních zdí, budou zbourány. Tím dojde k obnovení náměstí do původní velikosti z počátku 20. století.
   Základní myšlenkou rekonstrukce objektu je jeho celková revitalizace, spočívající především v otevření doposud nepřístupného areálu směrem k jeho okolí. Pro nalezení nové funkce se jeví jako nejpříhodnější volba umístění menšího víceúčelového společenského zařízení. V přízemí objektu by měla vzniknout menší kavárna s cukrárnou, doplněná přistavěnou zimní zahradou, sloužící zároveň jako galerie a venkovní terasou. V této kavárně by bylo možno sezónně pořádat různé kulturní akce a  společenská setkání pro menší počet návštěvníků (výstavy, koncerty, akce pro rodiny s dětmi, sváteční programy, apod.). V upraveném podkroví objektu vznikne menší společenská místnost (klubovna), která poskytne zázemí zájmovým spolkům a sdružením v okolí (např. kroužky pro děti a mládež). Střecha zimní zahrady bude upravena jako nekrytá terasa, umožňující v letních měsících venkovní posezení s atraktivním výhledem na tok Botiče a okolní historickou zástavbu. Okolí objektu bude parkově upraveno a doplněno jednoduchým dětským hřištěm. V bezprostřední blízkosti, na vlastním pozemku, budou vybudována čtyři odstavná stání pro potřeby kavárny a odstavná plocha pro jízdní kola cyklistů, kteří využívají přilehlou cyklostezku. Venkovní úpravy doplní v klidové části areálu terasa, částečně vykonzolovaná nad údolí Botiče, která poskytne příjemné posezení se zajímavým výhledem na dochovanou přírodní část vodního toku. V rámci této terasy (jako součást zábradlí) budou umístěny informační panely, přibližující zájemcům environmentální problematiku protipovodňové ochrany území a historický vývoj zástavby Hostivaře ve vztahu k přírodním podmínkám a vodním tokům.

 

ETAPA D4

ETAPA – MOST K HORKÁM
Zkapacitnění mostu je NEZBYTNOU PODMÍNKOU pro celé navržené protipovodňové opatření. V současné době most významně ovlivňuje průtokové poměry. Vlivem malého průtočného profi lu vzdouvá most hladinu a snižuje průchod Q 100, čímž dochází mimo jiné i k zatopení mnoha okolních nemovitostí na Hostivařském náměstí a po obou březích Botiče.

    Zkapacitnění mostu je NEZBYTNOU PODMÍNKOU pro celé navržené protipovodňové opatření. V současné době most významně ovlivňuje průtokové poměry. Vlivem malého průtočného profi lu vzdouvá most hladinu a snižuje průchod Q 100, čímž dochází mimo jiné i k zatopení mnoha okolních nemovitostí na Hostivařském náměstí a po obou březích Botiče.
   Z hydraulického hlediska je nutné postavit nový most, který bude mít širší průtočný profi l a spodní hranu mostovky min. 1 m nad úrovní hladiny nejvyšší zaznamenané přirozené povodně 2. až 3. 6. 2013. V současné době je spodní hrana mostovky ve výšce 229,75 m n. m., požadovaná výška mostovky na Q 2013 je 231,15 m n. m. Spodní úroveň mostovky je třeba zvýšit o 1,4 m.
   Prodloužení mostu a jeho zvýšení vyvolá nutnost úpravy okolního terénu tak, aby byly zachovány všechny současné dopravní vazby na upravovaný úsek komunikace K Horkám. Bude nutno výškově a dispozičně upravit Hostivařské náměstí tak, aby byl nájezd na most plynulý. Na Hostivařském náměstí je navržena okružní křižovatka, na kterou budou připojeny ul. Hostivařská, Pražská, K Horkám a nově je navržen i vjezd na pozemky a k objektům jižně pod ul. K Horkám.
   Nově je navrženo i dopravní napojení objektů severně od ul. K Horkám. K objektu na parc. č. 304/19 bude nové dopravní napojení a realizace kruhové křižovatky. S nimi spojené úbytky parkovacích stání budou zajištěny z části na nově budovaných parkovacích stáních, oboustranně podél příjezdu a z části na začátku ulice Hostivařská. Vjezd na parkoviště hotelu Selský dvůr bude z důvodu robustnější mostní konstrukce posunut.

 

ETAPA D5

ETAPA – OBLAST NOVÁ HOSTIVAŘ
Za účelem zkapacitnění koryta Botiče je navrženo na pravém břehu vytvoření obtoku v místě
stávající louky pod bytovými domy v ul. Hostivařská vytvořením tzv. bypassu.

Za účelem zkapacitnění koryta Botiče je navrženo na pravém břehu vytvoření obtoku v místě stávající louky pod bytovými domy v ul. Hostivařská vytvořením tzv. bypassu.
   Odebráním terénu bude vytvořena terasa, která umožní rozliv v případě povodně a umožní průchod xletých vod nově vytvořeným profi lem. Na vyšší terase mezi hladinou toku a vytvořeným bypassem bude upravena trasa stávající stezky navazující na lávku pod hotelem Selský dvůr. Lávka bude výškově upravena. Stávající zeď pod objektem na parc. č. 304/19 bude posouzena a případně upravena.
   Na protějším, levém břehu je navrženo pod hotelem Selský dvůr plnostěnné zábradlí výšky 1,10 až 1,50 m, ve kterém bude zachován stávající otvor pro průchod z lávky pro pěší.
   Technicky nebrání nic realizaci této etapy, nyní probíhají projektové práce pro vydání stavebního povolení. Na projekt vyčlenila MČ Praha 15 v letošním rozpočtu fi nanční prostředky, realizace je závislá již jen na délce stavebního řízení a tato etapa bude předmětem schvalování k realizaci pro rozpočet MČ Praha 15 na rok 2015.
   Pro dosažení plného efektu navržených úprav je nezbytně nutné provést zkapacitnění
silničního mostu v ulici K Horkám.

 

ETAPA D6

ETAPA – ULICE U BŘEHU
Městská část Praha 15
Tato etapa je rozložena do dvou částí, a to zejména z důvodů rychlé reakce na budoucí
možné ohrožení obyvatel žijících v obytné zástavbě podél Botiče v ulici U Břehu v úseku
ř. km. 11,918 – 12,900 od ulice Nad Botičem po restauraci Pod Hrází.

ČÁST PRVNÍ
   Mobilní protipovodňová ochrana - s ohledem na nízkou výškovou úroveň pravého břehu Botiče je možné obytnou zástavbu chránit mobilními protipovodňovými zábranami tak, aby jejich umístění podél břehu Botiče ochránilo i komunikaci U Břehu jako evakuační cestu do výše položených míst Nové Hostivaře.
   S přihlédnutím k charakteru vytvoření povodňového stavu na Botiči je jednoduchá a rychlá instalace klíčem k účinné ochraně obyvatel. Proto důkladná příprava a nácvik jejich instalace tvoří základ úspěchu
ochrany. Té se MČ Praha 15 bude také věnovat, a to již při první zkoušce v létě letošního roku.
ČÁST DRUHÁ
   Odstranění navážek z levého břehu Botiče - tento dlouhodobý projekt řeší hlavní město Praha a jeho základem je vytvoření mohutného retenčního prostoru v úseku jižně od zahrádkářské osady po rybářskou klubovnu u ulice V Nové Hostivaři. Mimo výrazného zásahu do chráněné oblasti Meandry Botiče je dosud velkou překážkou dohoda s desítkami vlastníků pozemků, volba způsobu odtěžení břehů a vyčištění koryta Botiče bez poškození okolí, odstranění překážek na toku a technické úpravy vyústění dešťových kanalizací svedených do Botiče. Právě z důvodu této časově a fi nančně náročné přípravy druhé části ochrany MČ Praha 15 přistoupila k rychle realizovatelné ochraně mobilními zábranami uvedené v části první.

 

CÍL PROJEKTU, FOTOGRAFIE Z POVODNĚ

 

Celou prezentaci si můžete stáhnout zde (23,71 MB, PDF).

Informace o povodni v roce 2013