Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Metropolitní plán - Společné jednání

Společné jednání k návrhu Metropolitního plánu se bude konat dne 27. 6. 2018 od 9.00 hod. ve Střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze 7

Do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. od 27. června do 27. července 2018 včetně, může každý občan uplatnit své připomínky k návrhu Metropolitního plánu.
Podávejte je písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zasílejte na adresu: Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního rozvoje Jungmamova 35/29 110 00 Praha 1,
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Kompletní návrh Metropolitního plánu je vystaven k nahlédnutí od 16. dubna do 27. července 2018:

způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě —> Budoucnost města —> Odbor územního rozvoje —> Metropolitní plán
http://www.praha.eu/inp/cz/o meste/magistrat/odhory/odhor územního rozvoje/uzemni planovani/metropolitni plan/index.html

v tištěné podobě - v termínu od 27. dubna do 27. července 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).
Otvírací doba CAMPu od 27. dubna do 10. června 2018: úterý–neděle od 9.00 do 21.00 hod.
V uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 17.00 hod. na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta.
Od 11. června do 27. července 2018 bude otvírací doba CAMPu prodloužena: pondělí–neděle od 9.00 do 21.00 hod.. Přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta bude zajištěna: pondělí–čtvrtek od 9.00 do 18.00 hod., v pátek od 9.00 do 16.00 hod.

Jak se mohu zapojit do připomínkování Metropolitního plánu?

Do 27. června

Ještě před zahájením oficiálního připomínkování, tedy před 27. červnem 2018, mohou občané Prahy 15 vyjádřit svůj názor na Metropolitní plán vyplněním formuláře, který najdou na webových stránkách MČ Praha 15 v záložce Metropolitní plán. Tyto podněty mohou posloužit jako inspirace radnici při přípravě jejích vlastních připomínek, které bude podávat jako samospráva za Městskou část Praha 15. Zaslání podnětu touto cestou ovšem není oficiálním podáním připomínky k návrhu Metropolitního plánu a radnice Prahy 15 si je nemusí osvojit!

Po 27. červnu

Každý občan může oficiálně podat své připomínky k návrhu Metropolitního plánu, a to na Magistrát hl. m. Prahy, způsobem uvedeným v úvodu tohoto textu.
Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (např. k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či stávající vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (např. k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.)
Pro každou lokalitu je vypracován závazný krycí list, který souhrnně zobrazuje soubor podrobnějších regulací. V seznamu si vyberte svoji lokalitu kliknutím na její název. Pokud nevíte, kterou lokalitu vybrat, najdete ji v hlavním výkrese Metropolitního plánu.

Návrh Metropolitního plánu najdete na níže uvedených webových adresách:
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_navrh_MPP.html


Formulář pro vaše připomínky k návrhu Metropolitního plánu najdete na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/metropolitni_plan_pripominkujte_ho_do_18.html

Autor článku: oit@praha15.cz Metropolitní plán