Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Metropolitní plán zveřejněn

Metropolitní plán zveřejněn

Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP a zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), v jehož rámci zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu.
Od 16. dubna je oficiální návrh Metropolitního plánu veřejně vystaven, aby se s ním každý mohl seznámit před zahájením jeho projednání podle stavebního zákona. Lidé si nyní plán mohou prohlížet a připravit se na následné připomínkování.
Dokumentace návrhu (textová a grafická část) je k nahlédnutí dálkovým přístupem na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html) nebo v tištěné podobě do 27. 7. ve výstavních prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v IPR Praha, Vyšehradská 51, Praha 2 (areál Emauzského kláštera).
Po zahájení procesu oficiálního projednávání návrhu Metropolitního plánu podle stavebního zákona bude mít každý možnost uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Termín pro uplatňování připomínek bude oznámen veřejnou vyhláškou, jejíž zveřejnění na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy se předpokládá 11. června. O konkrétních termínech a lhůtách budou občané Prahy 15 informováni také v Hlasateli, na webu a facebooku, na úřední desce a prostřednictvím dalších informačních kanálů městské části. Pokud chcete, aby si městská část vaše připomínky případně osvojila, můžete nám je zasílat prostřednictvím formuláře na webu www.praha15.cz.
Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. Zhruba od konce června budou mít občané, městské části i další instituce mít v souladu s požadavkem stavebního zákona 30 dní na podání připomínek. Poté bude návrh plánu na základě připomínek upraven a proběhne druhé kolo veřejného projednání. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou. Zastupitelstvo by mělo dopracovaný návrh plánu definitivně schvalovat v roce 2022.

Marcel Pencák
místostarosta pro územní rozvoj
marcel.pencak@praha15.cz


CO JE DOBRÉ VĚDĚT O METROPOLITNÍM PLÁNU

K čemu slouží schválený územní plán?

Územní plán slouží politikům jako zásadní podklad pro rozhodování - co se má kde z veřejných peněz vybudovat, co je potřeba prioritně podpořit a co může počkat. Zejména v oblasti technické a dopravní obslužnosti, zajištění dostatečné sítě škol, školek a zdravotních zařízení.

Proč by mne návrh Metropolitního plán měl zajímat jako občana?

Z Metropolitního plánu se dozvím, nakolik a jakým způsobem se může proměnit okolí mého domova. Při koupi nemovitosti se například mohu podívat, zda se v okolí nechystá něco, co by mohlo ovlivnit místní kvalitu života anebo hodnotu nově nabyté nemovitosti.

V čem je pro mě návrh Metropolitního plánu zajímavý, když jsem vlastník pozemku nebo investor?

Metropolitní plán mi osvětlí, jak mohu se svým pozemkem nakládat, kde se bude či nebude moci stavět. Mohu se tedy rozhodnout, kam je výhodné investovat. Plán investorům zároveň stanovuje pravidla, které má připravovaný záměr respektovat.

Jak mohou návrh Metropolitního plánu ovlivnit městské části a jejich zastupitelé?

Městské části, resp. jejich zastupitelstva mohou ve stanoveném termínu podávat k návrhu plánu zásadní připomínky. O zapracování či odmítnutí zásadních připomínek městských částí pak hlasuje zastupitelstvo hlavního města Prahy jednotlivě. Stanoviska městských částí jsou pro výslednou podobu plánu velmi důležitá, neboť právě městské části mají detailní znalost svého území a potřeb.

Jak mohou návrh Metropolitního plánu ovlivnit zastupitelé a radní hlavního města Prahy?

Zastupitelé schvalují zadání pro tvorbu nového územního plánu. Jednotliví zastupitelé mohou připomínkovat předložený návrh ve stejném čase a rozsahu jako občané města, nemají žádné přednostní právo. Zastupitelstvo také schvaluje finální návrh územního plánu. Mezi zadáním a hlasováním o finálním návrhu nesmí zastupitelstvo do přípravy vstupovat. Zastupitelé mohou tam, kde to zákon umožňuje, prodloužit zákonem dané lhůty pro seznámení se s podkladem a mohou rozhodnout o tom, kdo bude návrh územního plánu zpracovávat.

KDY A KDE SE MOHU S PLÁNEM BLÍŽE SEZNÁMIT

Prezentace a diskuse o MPP v CAMPu

Duben až červen 2018 - konkrétní termíny na webu http://praha.camp/

Pravidelné večerní přednášky pro veřejnost, na nichž zástupce zpracovatele (IPR Praha) představuje aktuální stav přípravy Metropolitního plánu a seznamuje účastníky s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

Výstava Metropolitní plán v CAMPu 27.4.-31.7.

Výstava komplexně představí finální návrh Metropolitního plánu určený pro společné jednání s veřejností. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku.

Od zahájení výstavy do 15. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu a zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP) pro konzultace a dotazy k návrhu plánu. Od 15. června do 26. července pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

Informační kontejner DPR Praha 2. 5.-28. 6.

V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel.

Školení o Metropolitním Plánu pro městské části

několik termínů v průběhu května a června 2018

Pro zastupitele městských částí a zaměstnance úřadů městských částí uspořádá IPR Praha šest školení, které jim umožní porozumět metodice návrhu plánu a zorientovat se v detailnějších záležitostech, týkajících se jednotlivých regulativů.

 

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ADRESY

http://metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které představují Metropolitní plán pomocí krátkých videí na jednotlivá témata. Najdete zde odpovědi na nejčastější otázky i odkazy na v současné době pracovní návrh plánu a další zdroje informací.

http://plan.iprpraha.cz

Stránky IPR Praha, který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení aktuální verze plánu on-line, celý návrh plánu plán ke stažení, harmonogram pořizování, související dokumenty, posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků, časté otázky.

http://praha.camp/

Stránky Centra Architektury a městského plánování (CAMP), který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program pro seznámení se s plánem i další témata týkající se architektury, urbanismu a územního rozvoje Prahy.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?divisionId=144

Stránky Odboru územního rozvoje hl. m. Prahy, který je pořizovatelem Metropolitního plánu. Odbor územního rozvoje HMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání Metropolitního plánu.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Zde jsou podle zákona zveřejňovány veškerá oficiální oznámení a vyhlášky.

Autor článku: oit@praha15.cz Metropolitní plán