Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Upozornění pro držitele průkazek mimořádných výhod a parkovacích průkazů

Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 držitelé platného průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle zák. 329/2011 Sb., v platném znění.

K výměně průkazů mimořádných výhod dochází od 1. dubna 2015. Žádost o výměnu je možné u úřadu práce uplatnit kdykoliv do konce roku 2015 s tím, že žadatel přinese s původní průkazkou též Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod a 1 fotografii jako na občanský průkaz. Výměnu lze provést pouze do konce roku 2015. Od 1. 1. 2016 pozbývají výše uvedené průkazy platnosti.

Současně budou stejným způsobem měněny i průkazy osob se zdravotním postižením vydané po 1.1.2012, ale o této skutečnosti již byli jejich držitelé informováni pracovníky ÚP poštou.

V případě nejasností se můžete obrátit na úřad práce ČR, kontaktní pracoviště pro Prahu 10

POZOR- Ač nebyla městská část Praha 15, oficiálně ze strany Úřadu práce ČR, informována o přemístění agendy hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro OZP z budovy Úřadu MČ Praha 15 na pracoviště Úřadu práce v Praze 10, Vršovická 1429/68, sdělujeme tímto dotčeným občanům, že z rozhodnutí Úřadu práce ČR, se uvedené agendy od 1. 8. 2019, přesouvají na shora uvedené pracoviště.

Držitelé průkazů mimořádných výhod ZTP a ZTP/P, kterým byl vydán Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (parkovací průkaz) upozorňujeme, že po vydání nového průkazu osoby se zdravotním postižením je potřeba požádat i o vydání nového parkovacího průkazu. Parkovací průkaz bude vydán na ÚMČ Praha 15, odbor sociální péče, Boloňská 478, 109 00 Praha 15, kanc. č. 109 1. patro. K výměně parkovacího průkazu přineste nový průkaz osoby se zdravotním postižením, původní parkovací průkaz, občanský průkaz a fotografii (stejný formát jako na občanský průkaz).

Případné dotazy k výměně parkovacích průkazů sdělíme na tel. čísle 281 003 149, paní Akrmanová.

1793

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty