Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhodnocení ankety v Mobilním rozhlase – květen 2019

Vyhodnocení ankety v Mobilním rozhlase – květen 2019


Celkový počet respondentů 84

Ženy 45

Muži 35

Nezadáno 4

Problematika vztahující se k časopisu Hlasatel:

 1. Neziskové organizace – chybí informace
 2. Kalendárium – nepřehlednost
 3. Sloupky zastupitelů
 4. Nedostatečné propojení Hlasatele s ostatními infokanály městské části
 5. Historie ulic v Hostivaři – občané chtějí znát historii konkrétní (své) ulice
 6. Málo tipů na akce a aktivity pro rodiny
 7. Problémy s doručováním Hlasatele
 8. Nepřehlednost Hlasatele
 9. Nepodepsané texty v Hlasateli
   

Ad 1) Neziskové organizace – chybí informace

Městská část spolupracuje či v minulosti spolupracovala s mnoha neziskovými organizacemi a o jejich činnosti pravidelně informuje např. Tichý svět, Nadační fond Českého rozhlasu projekt Světluška a Návštěvy potmě, organizace Dejme dětem šanci, Klokánek Štěrboholy, Dětský dům Radost, Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi – Farní Charita Praha 1, Neslyšící s nadějí o. s. (Olympia), charitativní akce v rámci OC VIVO Hostivař…

Podpoře činnosti neziskových organizací působících přímo v Praze 15 či v jejím blízkém okolí se MČ Praha 15 věnuje poměrně intenzívně. V červenci roku 2016 navázala spolupráci s organizacemi Dejme dětem šanci a Asekol. Jejich aktivity podporovala v dalších měsících nejen mediálně, ale v budově radnice navíc uspořádala sbírku vysloužilých mobilních telefonů. Ta trvala až do konce prosince 2016 a za výtěžek byl pořízen nový mobilní telefon pro dítko z Dětského domova Radost v Dolních Měcholupech, kam spadají i děti z Prahy 15.

Od roku 2014 městská část spolupracovala i na charitativních akcích pořádaných v OC VIVO Hostivař, například lze zmínit charitativní sbírku a dražbu kabelek, do které výrazným způsobem přispěly i zaměstnankyně ÚMČ Praha 15. I o tomto projektu Hlasatel informoval.

V roce 2017 městská část uspořádala mezi zaměstnanci sbírku oblečení a potravin pro Nízkoprahové centrum pro ženy v nouzi (Žitná ul., Praha), které celoročně poskytuje pomoc ženám bez domova. O tomto projektu a pomoci ženám v nouzi jsme také věnovali velký prostor v časopise a na facebooku.

V loňském roce navázala městská část spolupráci s organizací Tichý svět. Ta pomáhá neslyšícím a nedoslýchavým v řešení všech životních situací. Díky spolupráci s Tichým světem se podařilo podstatnou část oficiálních webových stránek městské části přeložit do znakového jazyka, takže neslyšící občan najde důležité informace sám, bez pomoci tlumočníka. Logickým následným krokem pak bylo zřízení Tiché linky, komunikačního systému, který bourá bariéry mezi slyšícími a neslyšícími. Díky němu si občané s poruchou sluchu mohou u nás na úřadě vyřídit vše potřebné bez tlumočníka, který by je doprovázel. Neslyšící mohou s úřadníky komunikovat prostřednictvím Tiché linky v tabletu, který je na úřadě neustále k dispozici. Městská část se stala mediálním partnerem Tichého světa a o jejich činnosti informuje v Hlasateli a na všech sociálních sítích i v Mobilním Rozhlase. Zaměstnanci se učili na workshopu komunikaci a přístupu k neslyšícím a nedoslýchavým. Podpoře neslyšících a nedoslýchavých se ale městská část věnovala už dříve a to hlavně spoluprací s místním týmem neslyšících sportovců Olympie, který je veden v rámci občanského sdružení Neslyšící s nadějí.

Na jaře letošního roku začala městská část spolupracovat ještě s nadačním fondem Českého rozhlasu projektem Světluška a Návštěvy potmě. Stejně jako u Tichého světa budou oficiální webové stránky v dohledné době přizpůsobeny potřebám nevidomých občanů. Zaměstnanci místního úřadu absolvovali workshop, kde si sami vyzkoušeli, jaké je žít bez jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. I v tomto případě se městská část stala mediálním partnerem a využívá k propagaci organizace veškeré přístupné možnosti.

Městská část se zaměřuje i na konkrétní pomoc jednotlivcům, zvláště pak dětem. Každé Vánoce nakupuje dárky pro děti z Klokánku ve Štěrboholech, přičemž jednotlivé dárky pořizují z předem určeného seznamu ze svých vlastních zdrojů přímo zaměstnanci úřadu.

Letos na jaře (na žádost rodičů chlapce) ukončila městská část, po třech letech, sbírku víček, do které se zapojila řada místních škol, školek i jednotlivců. Za tři roky se podařilo vybrat přes 2 tuny plastových víček. Výtěžek ze sbírky průběžně putoval na konto Míši Teresky, chlapce trpícího následky mozkové obrny, o kterém jsme několikrát psali v Hlasateli i na facebooku.

Ad 2) Nepřehlednost kalendária v Hlasateli

Občané v anketě vyjádřili též požadavek, aby kalendárium v Hlasateli bylo řazeno striktně dle data, nikoli dle pořádajících organizací.

Domníváme se, že řazení dle pořádajících organizací je nejlogičtějším a nejpřehlednějším systémem. Pokud bychom totiž řadili akce pouze dle data, museli bychom ke každé jednotlivé akci uvádět vždy místo a pořadatele, což by zabralo hodně prostoru a hrozilo by, že se některé akci tím pádem do kalendária už nevejdou. Pokud chce občan vidět akce chronologicky řazené za sebou, lze využít kalendária na oficiálním webu městské části, či sledovat pravidelný pondělní report Mobilního Rozhlasu, který do jednoho e-mailu shrnuje všechny plánované akce s výhledem vždy minimálně jednoho týdne předem.

https://www.praha15.cz/mestska-cast/kalendar-akci/

https://www.praha15.cz/

Ad 3) Sloupky zastupitelů, přílišná politická agitace v Hlasateli

Občané v anketě vytýkali, že v Hlasateli je příliš mnoho článků s politickou tematikou. Toto současná redakční rada striktně odmítá. Cílem této redakční rady bylo maximální apolitizování Hlasatele. Jediné texty, které se přímo týkají politiky, jsou zveřejňovány v rubrice Okénko pro názor, kde je poskytnut absolutně stejný prostor všem zastupitelským klubům zvoleným do ZMČ Praha 15. Novinkou v této rubrice pak je oproti minulému volebnímu období tematická zaměřenost. Každý měsíc určuje jeden zastupitelský klub téma všem ostatním. Tuto variantu zvolila současná redakční rada s cílem lepší přehlednosti pro občana. Čtenář může porovnat názory jednotlivých zastupitelů na stejné téma ve stejný čas. Existence rubriky jako takové pak vychází ze zákona, každý ze zastupitelů (zastupitelských klubů) musí mít adekvátní prostor pro vyjádření svého názoru v místním tištěném periodiku. Do obsahu redakce nezasahuje.

Ad 4) vzájemné propojení infokanálů

Respondenti ankety dále vytýkali, že Hlasatel není dostatečně propojen s ostatními informačními kanály městské části.

Městská část neustále pracuje na lepší komunikaci s občany a lepším propojení jednotlivých informačních kanálů. Na rozdíl od situace například před dvěma lety, kdy městská část využívala ke komunikaci pouze Hlasatel, web a profil na Facebooku, nyní kromě dříve zmíněných komunikujeme ještě přes Instagram, YouTube kanál a prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Jednotlivé kanály se snažíme propojovat například odkazy z Mobilního Rozhlasu na sociální sítě městské části, avšak optimální propojení Hlasatele, sociálních sítí a webu stále hledáme. Jedním z navrhovaných řešení je využívání QR kódů, které by ze stránek Hlasatele mohly odkazovat na další informace na webu nebo sociálních sítí. Problémem je však termín uzávěrky Hlasatele a s tím související neaktuálnost zveřejňovaných informací. Zatímco Mobilní Rozhlas zveřejňuje informace v reálném čase, Hlasatel tohoto nikdy nemůže dosáhnout.

Ad 5) Historie ulic v Hostivaři - chybí

Někteří občané vyjádřili v anketě touhu dozvědět se více o historii ulice, ve které žijí.

Tematice historie ulic a zajímavých míst v naší městské části jsme se věnovali na facebooku celý minulý rok u příležitosti oslav 950. výročí Hostivaře. V letošním roce jsme informace zveřejnili na webu v „Zajímavostech“ a uveřejňujeme v každém letošním čísle Hlasatele. Nelze se však věnovat jedné každé ulici na našem území. Mnohdy k nim ani žádné zajímavé informace k nalezení nejsou. Naše kronikářka, paní Marie Zdeňková, vybrala v archivech vše, co bylo zajímavé nebo dobré vědět. Větší prostor zkoumání historie našich ulic zatím poskytnout nemůžeme. Doporučit můžeme knihu Pavla Augusty a Marie Zdeňkové ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE osobností v názvech pražských ulic a náměstí, Milpo Praha, 2006.

Historii naší městské části se věnujeme neustále a to v každém vydání Hlasatele, např. seriálem autora Lukáše Berného. Pro milovníky historie doporučujeme i dvě knihy, které městská část vydala v loňském roce „Toulky Prahou 15, Hostivař a Horní Měcholupy“ a „Ze srdce a kamene, pomníky Antonínu Švehlovy“, obě k zakoupení v recepci ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.

https://www.praha15.cz/mestska-cast/o-praze-15/vlastni-publikace/

Ad 6) Chybí tipy pro rodiny

Respondenti ankety také vytýkali, že v Hlasateli není dostatek tipů na kulturní akce pro rodiny s dětmi. Toto je do jisté míry taktéž dáno termínem uzávěrky pro podklady do Hlasatele, která je vždy 10. dne v měsíci předcházejícím vydání Hlasatele tzn., že pořadatelé nám podklady musí dodat včas s dostatečným předstihem. Nicméně umisťujeme plakáty a kulturní tipy na náš web/kalendář akcí, Instagram, facebookový profil. Kulturní tipy také pravidelně shrnuje pondělní newsletter Mobilního Rozhlasu, příspěvky do aplikace Mobilního Rozhlasu a využíváme i vývěsních tabulí.

Ad 7) Problémy s doručováním Hlasatele

Současná redakční rada si je plně vědoma, že doručování Hlasatele nefunguje, jak by mělo a velmi intenzivně komunikuje s Českou poštou, které pravidelně dodává seznam adres, kam Hlasatel nebyl doručen a žádá o opakovaný roznos. Protože se však nepodařilo přes velkou snahu dosáhnout zlepšení, situaci se pokusíme řešit ještě dalším rozmístěním distribučních stojanů s Hlasatelem, o jejich umístění na frekventovaná místa nyní jednáme.

Ad 8) Nepřehlednost Hlasatele

Čtenáři Hlasatele taktéž v anketě připomínkovali nedostatečnou přehlednost časopisu. Současná redakční rada se neustále snaží sledovat trendy ve zpracování a vydávání tištěných periodik. Nejednou byl Hlasatel odbornou veřejností oceněn za čistou moderní grafiku a přehledné zpracování textů. Redakční rada by ráda dosáhla ještě dalších změn vedoucích ke zpřehlednění Hlasatele, spočívajícím hlavně ve zvětšení zveřejňovaných fotografií, což ale hlavně u externích přispěvovatelů závisí na dodání fotografie v dostatečném rozlišení, což se zatím ve většině nedaří. Celkově by redakční rada chtěla změnit poměr zveřejňovaných fotografií oproti textu tak, aby časem bylo v Hlasateli mnohem více kvalitních fotografií a celkově kratší texty s výraznými titulky a přehledným členěním pomocí mezititulků.

Nicméně novinky v Hlasateli i letos uspěly na odborném semináři a workshopu vydavatelů městských věstníků, který se konal v úterý v pražských Dejvicích. Za příklad dobré praxe byla lektorkou semináře zvláště pochválena rubrika Ptáte se nás, my odpovídáme …, která podle lektorky skvěle propojuje aktivitu na sociálních sítích s tištěným médiem, což je považováno za moderní způsob komunikace.

Kladně hodnocena byla ale i květnová titulní strana Hlasatele i nápad uspořádat samostatný den časopisu. Hlasatel pořadatele semináře také zaujal jednoduchou, čistou a moderní grafikou, jasnými titulky a dominantními fotografiemi, což je trend, ke kterému se začíná klanět většina vydavatelů tištěných periodik.

Ad 9) Nepodepsané texty v Hlasateli

S touto připomínkou redakční rada nesouhlasí. Všechny texty jsou podepsány jménem, zkratkou autora nebo jako red., což je zkratka pro redakci nebo redaktorku, kteří na příspěvku pracovali společně.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty