Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Konkurzní řízení na místo ředitele / ředitelky

MĚSTSKA ČÁST PRAHA - KŘESLICE
 

Starosta městské části
vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 5b., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
v platném znění

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE / ŘEDITELKY

příspěvkové organizace

Mateřská škola KŘESLICE

se sídlem Pod Duby parc.č. 469/2,104 00 Praha 10


Předpoklady:
Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost


Požadavky pro výkon funkce ředitele/ředitelky:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • ekonomické znalosti
 • řídící a organizační schopnosti
 • dobré komunikační schopnosti
 • aktivní spolupráce při regeneraci a využívání obecní zahrady
 • občanská a morální bezúhonnost
 • předpokládaný nástup od 1. 2. 2015 nebo dohodou


K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
 • doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
 • strukturovaný životopis
 • strukturovanou koncepci rozvoje školy (max. 6 stran strojopisu) se zaměřením na okamžité aktivity i dlouhodobé cíle (denní, týdenní, roční aktivity, přístup k dětem, správní, personální a ekonomické pojetí školy, komunikace s rodiči, se zřizovatelem, využití zahrady, spolupráce s místními organizacemi, atd.
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tři měsíce)
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1.12.1971)

Informace o mateřské škole:
Jedná se o novostavbu mateřské školky (termín dokončení výstavby 30.12.2014) o kapacitě 28 dětí. Předpokládá se v průběhu dafších let zvýšení kapacity až na cca. 56 dětí.

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady došlé nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději


do 30. října 2014,15.00 hod.


na adresu zřizovatele: Městská část Praha-Křeslice, Štychova 2/34,104 00 Praha 10-Křeslice.
Kontakt: Martin Trefný, starosta MČ Praha-Křeslice, tel. 267711142, starosta@kreslice.cz


Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ KŘESLICE - NEOTVÍRAT


V Křeslicích dne 18.9.2014

                                                                                                          Martin Trefný
                                                                                                    starosta městské části

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 531,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno