Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Název

Městská část Praha 15

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 15 vznikla dnem komunálních voleb dne 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 41/14 ze dne 23.6.1994. Celková rozloha území Městské části Praha 15 činí 2 820 ha a počet obyvatel MČ Praha 15 je 37 950.


Městská část Praha 15 vykonává přenesenou působnost podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy na svém území a od 1.7.2001 ještě na území městských částí Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha - Petrovice a Praha -  Štěrboholy

3. Organizační struktura

Informace ke stažení

4. Kontaktní spojení

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10
Tel.: 281 003 111
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 17.30
Adresa elektronické podatelny: podatelna@praha15.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8 - 17.30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 281 003 111
informace: 281 003 190,191
podatelna: 281 003 192,193
resp. telefonní seznam ÚMČ Praha 15

4.5 Čísla faxu

Fax: 274 864 756

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.praha15.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@praha15.cz

ID datové schránky: nkybvp5

4.8 Další elektronické adresy

posta@praha15.cz

5. Případné platby lze poukázat

19-2000719399/0800

6. IČO

00231355 

7. DIČ

CZ00231355 (od 1.1.2005)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

V textové podobě je rozpočet k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

9. Žádosti o informace

 • Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze prostřednictvím informační služby ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.
 • Dále písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 15, příslušný odbor, Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10.
 • Další možností je elektronická pošta e-mail a to přes e-mailovou adresu podatelny:
  podatelna@praha15.cz
 • Pokyn tajemníka stanovující nová pravidla pro poskytování informací a postup pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací je ke stažení (PDF, 1.9 MB)

Formulář pro podání žádosti o informaci je k dispozici ke stažení (DOC, 29 kB).

 • Přehled žádostí za rok 2019:
   Odpověď
   na žádost
   Název  Přílohy
   01 (PDF, 41 kB) Jaké přírodní parky, parky a lesoparky se za posledních deset let
  zřídily, nebo rozšířily ve Vaší městské části
   
   02 (PDF, 35 kB) Zaslání investičních plánů MČ Praha 15 pro rok 2019,
  resp. seznamu investičních/stavebních projektůči rekonstrukcí,
  které plánuje MČ Praha 15 uskutečnit v letech 2019-2022...
   
   03 (PDF, 34 kB) Kopie pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  (případně dokumenty nahrazující stavební povolení) u staveb
  uvedených v příloze žádosti
   příloha č. 1 (PDF, 405 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 205 kB)
   příloha č. 3 (PDF, 245 kB)
   04 (PDF, 35 kB) Informace v rámci projektu „Zastavené stavby“  příloha (PDF, 44 kB)
   05 (PDF, 42 kB) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 15
  číslo R-77 ze dne 12.12.2018. Jedná se o 4 žádosti od následujících
  subjektů: Golf Club Hostivař, HPZ Karate, TJ Horní Měcholupy,
  TJ Sokol Hostivař“
   
   06 (PDF, 41 kB) Námitky MČ Praha 15 v rámci oznámeného územního řízení na akci
  nazvanou „Novostavba bytového domu Milánská“
   
   07 (PDF, 43 kB) Informace, zda Městská část Praha 15 vede evidenci městského
  mobiliáře, má zpracovaný pasport zeleně, ...
   
   08 (PDF, 44 kB) Sdělení následujících informací o chystaném prodeji obecních
  pozemků o ploše více než 10 630 m2 bývalé vodárny
  v ul. V Chotejně...
   
   09 (PDF, 44 kB) Kompletní obsah znaleckých posudků a dalších odborných vyjádření
  pořízených od data 1. 6. 2017 do současnosti k areálu V Chotejně...
   
   10 (PDF, 41 kB) Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 15
  číslo R-147 ze dne 20.2.2019...
   
   11 (PDF, 42 kB) Poskytnutí veškeré písemné komunikace MČ Praha 15 s Institutem
  plánování a rozvoje hl. města Prahy a Magistrátem hl. města Prahy
  ve věci změny územního plánu č. Z 2896/00...
   
   12 (PDF, 44 kB) Plné znění námitek, které uplatnil místostarosta Petr Neumann
  v rámci územního řízení na „Novostavbu bytového domu Milánská“...
   
   13 (PDF, 40 kB) Kompletní obsah oficiální korespondence, odeslané
  na Magistrát hl. m. Prahy v dubnu a květnu 2018...
   příloha (PDF, 32 kB)
   14 (PDF, 43 kB) Jaká komunikace (typ komunikace) je umístěna na pozemcích
  parc. č. 1818/102, parc. č. 1818/124, ...
   příloha č. 1 (PDF, 1.53 MB)
   příloha č. 2 (PDF, 2.52 MB)
   15 (PDF, 44 kB) Počet podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí
  o stavební povolení, ...
   
   16 (PDF, 34 kB) Námitky k územnímu řízení na stavbu nazvanou
  „Ubytovací resort K Jezeru“ ze dne 27.2.2019
   příloha (PDF, 156 kB)
   17 (PDF, 46 kB) Počet bytů svěřených do správy MČ Praha 15, ...  příloha (PDF, 81 kB)
   18 (PDF, 41 kB) Na podkladě jakého dokumentu (správního rozhodnutí, plánu,
  koncepce) je v usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15
  č. Z-38 z roku 2019...
   
   19 (PDF, 43 kB) Kopie právního stanoviska ve věci možného postupu Městské části
  Praha 15 proti článku Kverulant.org., o.p.s. ...
   příloha (PDF, 41 kB)
   20 (PDF, 49 kB) Poskytnutí informací ohledně správních řízeních, jejichž účastníkem
  je pan ***
   příloha č. 1 (PDF, 311 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 174 kB)
   příloha č. 3 (PDF, 561 kB)
   příloha č. 4 (PDF, 261 kB)
   21 (PDF, 40 kB) Podkladová studie pro zpracování návrhu změny CVZ V ÚP SÚ HMP  příloha (PDF, 7.19 MB)
   22 (PDF, 43 kB) Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí
  nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil, ...
   
   23 (PDF, 52 kB) Je ve vaší městské části spravována nástěnka někde venku,
  která neplní funkci úřední desky s informacemi o dění v obci?
   příloha č. 1 (PDF, 1.89 MB)
   příloha č. 2 (PDF, 690 kB)
   24 (PDF, 34 kB) Informace týkající se pozemku parc. č. 538/5 a 538/3
  v katastrálním území Horní Měcholupy
   
   25 (PDF, 44 kB) Žádám o poskytnutí informace, zda garážová vrata...  
   26 (PDF, 41 kB) Veškeré oficiální dokumenty (oznámení) ve věci územního řízení
  na „Ubytovací rezort K Jezeru“,
   příloha č. 1 (PDF, 238 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 920 kB)
   27 (PDF, 34 kB) Poskytnutí informace, zda provozovatel restaurace „Dobrá společnost“
  užívá svůj podnik v souladu s platnými povoleními
   
   28 (PDF, 47 kB) Pozemek parcelní číslo 1818/249, jehož jsem vlastníkem...  
   29 (PDF, 51 kB) Informace o světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení
  jsou ve správě městské části Praha 15...
   
   30 (PDF, 295 kB) Informace, ve Znění pozdějších předpisů, ohledně podkladů
  souvisejících se změnou územního plánu Z 2896/00
   příloha č. 1 (PDF, 4.7 MB)
   příloha č. 2 (PDF, 2.7 MB)
   31 (PDF, 41 kB) Zaslání rozhodnutí (rozhodnutí, usnesení) týkající se stavby
  Mantovská 734/3, 109 00 Praha 15
   příloha č. 1 (PDF, 176 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 198 kB)
   32 (PDF, 44 kB) Poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných
  právních titulů (platných k 12.7.2019) uzavřených (upravujících vztahy)
  mezi městskou částí Praha 15 a třetími subjekty
   příloha č. 1 (PDF, 313 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 307 kB)
   příloha č. 3 (PDF, 307 kB)
   33 (PDF, 44 kB) Doplnění již poskytnuté informace, kterou jsme Vám zaslali
  dne 12.7.2019
   
   34 (PDF, 44 kB) Informace ve věci neoprávněný přístup k počítačovému systému
  jako poškozená, č.j. KRPA-180611-15/TČ-2019-001493.
   
   35 (PDF, 46 kB) Jak to vypadá s řešením problému - viz...  
   36 (PDF, 43 kB) Prosím o poskytnutí informace, zda Městská část Praha 15
  považuje pozemek p.č. 523/640...
   
   37 (PDF, 27 kB) Vyrozumění o výsledcích šetření na základě Vašeho podání
  ze dne 29.11.2018
   
   38 (PDF, 34 kB) Jakým způsobem je ze strany městské části, jakožto správního
  orgánu, doručováno účastníkovi řízení, je-li tímto účastníkem
  řízení tato městská část?
   
   39 (PDF, 34 kB) Informaci týkající se pozemku parc. č. 538/5 a 538/3 v katastrálním
  území Horní Měcholupy
   
   40 (PDF, 43 kB) Jakým způsobem (např. pokos, úklid, apod.) Městská část Praha 15
  udržuje pozemek p.č. 523/640, k.ú. Horní Měcholupy...
   
   41 (PDF, 44 kB) Současný plán řešení dopravní situace v oblasti Horních Měcholup...  
   42 (PDF, 44 kB) Kdo nainstaloval kovová vrata v železničním podjezdu na pozemku
  parc. č. 2649 k.ú. Hostivař...
   
   43 (PDF, 40 kB) Kopie knihy jízd, které se vztahují k osobnímu automobilu
  Škoda Superb, který je ve vlastnictví MČ Praha 15.
   příloha (ZIP, 5.33 MB)
   44 (PDF, 44 kB) Jaká je cena za roznos jednoho měsíčního nákladu Hlasatele...  
   45 (PDF, 40 kB) Kdy a kým (kterým útvarem) bylo rozhodnuto o osazení bloku
  soukromých pozemků...
   
   46 (PDF, 55 kB) Vámi původně poskytnutá informace nebyla bohužel dostatečná
  k účelu...
   
   47 (PDF, 44 kB) Dne 6.6.2019 (viz příloha) jsem vás informoval o dalším případu
  nefunkčnosti Městské policie na území Městské části Prahy 15...
   
   48 (PDF, 35 kB) Kopie pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  (případně dokumenty nahrazující stavební povolení) u staveb
  uvedených v příloze žádosti.
   příloha č. 1 (PDF, 772 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 240 kB)
   příloha č. 3 (PDF, 333 kB)
   příloha č. 4 (PDF, 1.1 MB)
   příloha č. 5 (PDF, 470 kB)
   49 (PDF, 42 kB) Všechny dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
  smlouvy, objednávky...
   DPČ, DPP (ZIP, 4.14 MB)
   Objednávky (ZIP, 2.41 MB)
   50 (PDF, 41 kB) Zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných
  rozhodnutí proti subjektu...
   
   51 (PDF, 40 kB) Zaslání zkolaudovaného stavu nemovitosti, která se nachází
  na listu vlastnictví 735, katastrální území Hostivař, obec Praha,
  budova s číslem popisným 124, parcelní číslo 278
   
   52 (PDF, 43 kB) Informace týkající se stížnosti ze dne 18.10.2019, kterou podala...  
   53 (PDF, 43 kB) Zaslání všech nájemních smluv, a to ať účinných, tak těch, jejichž
  účinnost již skončila, uzavřených v období od 1.1.2016 do 31.12.2018,
  kde by jako smluvní strana vystupovala Městská část Praha 15...
   příloha č. 1 (PDF, 292 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 300 kB)
   příloha č. 3 (PDF, 288 kB)
   příloha č. 4 (PDF, 343 kB)
   příloha č. 5 (PDF, 320 kB)
   54 (PDF, 42 kB) Zda stavba – garáž paní ******** **********, postavená na pozemku...  
   55 (PDF, 66 kB) Bbyla MČ Praha 15 svěřena do správy část (nebo celý) přírodní park
  Hostivař a kdo provádí údržbu přírodního parku Hostivař.
   
   56 (PDF, 88 kB) Žádám o poskytnutí meritorních soudních rozhodnutí (s právní mocí
  v posledních 10 letech) včetně případných znaleckých posudků...
   příloha č. 1 (PDF, 1.65 kB)
   příloha č. 2 (PDF, 3.79 kB)
 • Archiv žádostí
   Rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 (DOC, 84 kB), 2010 (DOC, 41 kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 15 lze podat pouze písemně, a to:

 • Poštou na adresu úřadu:
   Úřad městské části Praha 15
   název příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
   Boloňská 478/1
   109 00 Praha 10
 • Osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny: podatelna@praha15.cz
 • datovou zprávou přes systém datových schránek

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.
Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Elektronický formulář  Žádost o poskytnutí informace (DOC, 29 kB).
Další formuláře najdete na webu Prahy 15 - např. zde.
a rovněž na Portálu veřejné správy

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší používané předpisy

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-LEx

Případně o nahlédnutí do uvedených právních předpisů můžete požádat na informacích ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10:

pondělí a středa 8:00 - 18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod.
pátek 8:00 - 14:00 hod.

 

14.2 Vydané právní předpisy

14.3 Vydané právní předpisy Hlavního města Prahy

Vyhledávání v právních předpisech Hlavního města Prahy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník ke stažení (DOC, 35 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí MHMP podle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde (PDF, 231 kB) resp. zde (PDF, 147 kB).

16. Licenční smlouvy

16.1 Zapůjčeno od MHMP

 • PJSoft - Infomapa
 • CDSW - GIS (CityInfo...)
 • Corpus Solutions - RSA Security
 • Gordic - Ginis
 • Proxio
 • E-spis

16.2 Zakoupeno

 • MS Windows 7/8/10
 • MS Office 2010/2013/2016
 • MS Windows Server 2008/2012/2016
 • MS Exchange 2016
 • TRIADA spol s.r.o. - Munis (EO,Matrika,Legalizace-vidimace)
 • CODEXIS
 • Gordic - Ginis (část modulů částečně hrazena MHMP)
 • Datacentrum DC2
 • AVAST!

a další provozní software

16.3 Vzory licenčních smluv

16.4 Výhradní licence

17. Výroční zprávy