Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Dopravy

 • Tento odbor je příslušným silničním správním úřadem dle zákona č.13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů , o pozemních komunikacích,pro výkon státní správy nad místními komunikacemi II.-IV.tř.a veřejně prístupnými účelovými komunikacemi na MČ Praha l5, MČ Petrovice, MČ Dubec, MČ Šterboholy a MČ Dolní Měcholupy.
 • Povoluje užívání a činnosti podléhající povolení dle výše citovaného zákona a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.104/1997Sb., ve znění pozdejších předpisů, dále dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Vydává rozhodnutí na omezení provozu na komunikacích, zvláštní užívání (pro umisťování stav. materiálu, reklamních zařízení, stánkový prodej, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, umístění inženýrských sítí apod.) a na zřizování sjezdu a nájezdu na místní komunikace (připojování nemovitostí).
 • Stanoví umístění dopravních značek a režimy na komunikacích v rámci místních úprav silničního provozu a osazování dopravně bezpečnostních zařízení.
 • Je správcem poplatku za MČ Praha 15, dle zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb. a zákona o místních poplatcích č.565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky hl.m.Prahy č.5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Jako dotčený orgán státní správy se vyjadřuje z hlediska silničního správního orgánu k projektové dokumentaci nových staveb, změn a užívání objektu, přestaveb apod. jak v územním, tak stavebním řízení
 • Podílí se na určování rozvoje komunikační sítě, stanovení rekonstrukcí komunikací, jejich oprav a bežné údržby.
 • Sleduje provoz MHD a prosazuje její rozvoj a úpravy. Sleduje a určuje čištení a zimní údržbu komunikací ve spolupráci se správci komunikací. Na komunikacích v majetku MČ Praha l5 tuto činnost zajištuje včetne údržby
 • Vykonává státní dozor na místních komunikaích a veřejně přístupných účelových komunikacích v rozsahu zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění p.p.
 • jako příslušný silniční správní úřad projednává přestupky a správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích dle příslušných předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a podněty, podává informace v oblasti dopravy na území Prahy 15.