Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Osvobození od daně z nemovitých věcí u nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013

V důsledku množících se dotazů týkajících se obecně závazné vyhlášky č. 19/2013 Sb., hl.m. Prahy (dále jen „vyhláška“), kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou z června roku 2013, Vám sdělujeme následující:

Na základě §17a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů poplatník uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání, uplatňuje-li nárok na již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na běžné zdaňovací období po termínu pro podání daňového přiznání. Termín pro podání daňové přiznání k dani z nemovitých věcí uplynul 31. 1. 2014, proto poplatník podá dodatečné daňové přiznání, kde uplatní osvobození dle § 17a uvedeného zákona a délku osvobození dle katastrálního území a čísla parcelního z přílohy č. 1. a 2. k vyhlášce u místně příslušného územního pracoviště Finančního úřadu pro hl. m. Prahu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud poplatník daně z nemovitých věcí nepodal k 31.1.2014 řádné daňové přiznání na osvobození od daně a následně nepodal ani dodatečné daňové přiznání, Finanční úřad pro hl.m. Prahu nemůže mít povědomost o osvobození na základě vyhlášky a automaticky zašle poplatníkovi složenku na úhradu předmětné daně. Považujeme za vhodné o této skutečnosti tázající se poplatníky informovat.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                Ing. Markéta Skupienová
                                                                                     vedoucí odd. daňových povinností města

 

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 P raha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 P raha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 035
e-mail: dpc@cityofprague.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor ekonomický