Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2018

Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne 8.2.2018 Radou MČ P-15 (R-1892) a následně dne 28.3.2018 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-226).
Usnesením R-1932 Rady MČ Praha 15  dne 7.3.2018 nebyla schválena valorizace nájemného.


Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k 31.12.2018  v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze – Čerpání rozpočtu k 31.12.2018.

 

I.  V ý n o s y :

Plnění  rozpočtu k 31.12.2018 ve vztahu k ročnímu rozpočtu

  roční
rozpočet
v tis. Kč
skutečnost
k 31.12.2018
v tis. Kč
plnění v %
- bytový a domovní fond celkem 58 990 65 351 111
   z toho:  nájemné z bytů 41 500 46 088 111
               nájemné z nebyt. prostor 15 660 17 425 111
               nájemné z pozemků a ploch 1 830 1 838 100
Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů:      
- tržby za vlastní výkony 200 789 395
- tržby z prodeje zboží 5 129 2580
- smluvní pokuty a úroky (předpis) 525 4 797 914
- tržby z prodeje HM a NM 9 000 18 952 211
- jiné ostatní výnosy 400 5 502 1375
- přijaté úroky 15 43 287
CELKEM  VÝNOSY Z VHČ 69 135 95 573 138

 

Nájemné
Patří sem nájemné jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! Nejedná se o skutečně vybrané nájemné!

Tržby za vlastní výkony a z prodeje zboží
Jedná se např. o výnos z propagace (inzeráty) a výnos z prodeje knih o Praze 15 apod.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené.
 
Tržby z prodeje HM a NM
Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 5 bytů, realizace proběhla v letních měsících.
Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky.

Ostatní výnosy z činnosti
Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen  a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané /dříve vynaložené/ náklady soudních řízení a předběžně, nebo dodatečně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů dle pokynu nadřízených orgánů). Do ostatních výnosů patří i výnosy z přecenění reálnou hodnotou.

Úroky
Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů.

 


II.  N á k l a d y :

  roční
rozpočet
v tis. Kč
skutečnost
k 31.12.2018
v tis. Kč
plnění v %
Domovní a bytový fond
   (realizace prostřednictvím):
     
- OM -OSN 20 270 16 551 82
- PMC Facility (Veronské nám.) 15 635 11 606 74
- ÚMČ Praha 15 32 885 46 217 141
CELKEM NÁKLADY VHČ 68 790 74 374 108
- z toho Prodej bytového fondu 2 000 18 573 929


Překročení  rozpočtu nákladů  je způsobeno účetními operacemi, souvisejícími s majetkem (odpisy, přeceňování, zůstatková cena prodaného majetku), nikoliv nehospodárným    čerpáním rozpočtu.


Čerpání nákladových položek  k 31.12.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotřeba materiálu – účet 501

roční rozpočet                     110 tis Kč
skutečnost                          80    
plnění                                  73 %

501 01 spotřeba materiálu – údržba:

Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru.

501 02 sp. materiálu -správcovská činnost:

Náklady byly čerpány na nákup klíčů, resp. čipových karet pro vjezd do garáží, pro potřeby správce.

501 03 zařizovací předměty:

 Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže.

501 04 - hasicí přístroje a vybavení hydrantů:

Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže.  Náklady  jsou čerpány dle potřeby.


Spotřeba energie – účet 502

roční rozpočet                  1 630 tis.Kč
skutečnost                       799 tis.Kč
plnění                               49 %

Jedná se o náklady na teplo v objektu Gercenova 911 a náklady, které budou proúčtovány v rámci vypořádání služeb minulý rok.


Opravy a údržba – účet 511

roční rozpočet                    21 070 tis.Kč
skutečnost                        16 315 tis.Kč
plnění                                77 %

511 000 - opravy realizované IO OM:

Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů.
Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí.

 

Do 31.12.2018 byly provedeny tyto akce investičního charakteru:    
                                                          
oprava oplocení Herbenova                                                                                      117 tis.Kč
ocelové mříže Tenisová                                                                                          111
oprava šaten v RZ                                                                                                   905
oprava fasády a dveří ZUŠ Trhan.n.                                                                       974
oprava vodorozvodů Trhan.n.                                                                                 330
oprava opěrné zdi a plotu Trhan.n.                                                                         225
oprava fasády Herbenova                                                                                          30
oprava fasády Hostišovská                                                                                        30
oprava fasády U Továren                                                                                         115


Na Veronském náměstí se jedná o akce:

oprava dilatačních spár v podzemních garážích                                        574tis.Kč
rekonstrukce střešní krytiny                                 873
rekonstrukce schodiště                                     299

511 020 – běžná údržba a opravy:
                                    
Prostředky byly čerpány na opravy a běžnou údržbu bytových a nebytových domů. Ve sledovaném období mezi větší patřily opravy podlah, dveří, výtahů a rozvodů a opravy a výměny kotlů a bojlerů. Dále byly prováděny práce – odstranění závad, zjištěných při revizích.

Na Veronském náměstí byly opravovány uvolněné bytové jednotky; dále bylo prováděno pravidelné čištění odtokových žlabů v ploše chodníků, stavební opravy schodišťových podest, výměna regulátorů meibes, zámečnické opravy, servis hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody, nebo stavební opravy tepelných mostů. Ve III. čtvrtletí se jednalo zejména o opravy po revizích, opravy na okenních sestavách, montáže drátěných košů pro svoz biologického odpadu. Další prostředky byly vynaloženy na osazení komplexního odvzdušňovacího systému na stoupací potrubí, na výměnu garážových vrat, výměnu frekvenčního měniče výtahu a výměnu čerpadla teplé vody po havárii.

511 022  - zařizovací předměty s instalací:

V období byly instalovány kuchyňské linky, sporáky, kotle, bojlery a baterie v objektech v ulicích  Herbenova, Hostišovská, Štěrboholská, Tesaříkova, U Továren a Turínská.

511 025 – opravy  SVJ Milánská, Livornská:

Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem – po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími a uzavřením vyúčtování za předcházející rok. Dále je zde v závěru účetního období zaúčtována „dohadná položka“ = pouhý odhad objemu oprav v účetním období.
Služby – účet 518

roční rozpočet                       9 680 tis.Kč
skutečnost                            6 790 tis.Kč
plnění                                    70 %

518 010 - ostatní služby externí:

Z toho:

OSN :  prostředky vynaloženy především na:  
rozúčtování nákladů na služby za předcházející rok vč. odečtu měřičů, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). Byly provedeny malby a nátěry, deratizace, osazení odkouření, čištění okapů a instalace hrotů proti ptactvu např. v objektech v ulicích Janovská, Herbenova, Hostišovská, Štěrboholská, Milánská, Tesaříkova a V Chotejně.
Patří sem také náklady na srážkovou vodu.
    
PMC Facility: prostředky vynaloženy především na:
rozúčtování nákladů na služby za předcházející rok, na dezinsekci a likvidaci štěnic, a na srážkové vody,  dále na projektové dokumentace a posudky a na doplňování biosáčků.pro třídění odpadu

ÚMČ P15: prostředky vynaloženy na:
znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a scelení pozemků, nebo na přezkoumání údajů hospodaření .

518 012 - právní služby:

V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení.

518 015 – výkony spojů

Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám.

518 019 – revize:

Čerpání nákladů vyplývá  z  plánu termínů revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize kotlů a jejich odkouření, revize výtahů, nouzových světel, hromosvodů a vodoměrů a kanalizace.
Na Veronském náměstí byly provedeny pravidelné požární prohlídky, kontrola požárních klapek, zkoušky ústředny, kontroly bezpečnostních zařízení v podzemních garážích, roční kontrola dieselagregátu, či audit pro převod podzemních garáží na PCO HZSP.    

Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění – účet 521, 524

roční rozpočet                6 770 tis.Kč
skutečnost                     4 967 tis.Kč
plnění                             73 %

Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ.

Odpisy – účet 551

rozpočet                        18 000 tis.Kč,  
skutečnost                     20 704 tis.Kč
plnění                                         115%

Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ.
                     

Náklady na prodej  majetku – účet 553

rozpočet                         2 000 tis.Kč,  
skutečnost                        18 573 tis.Kč

Jedná se o vyřazení zůstatkových hodnot skutečně prodaného majetku, využívaného k VHČ.

Jiné a ostatní provozní náklady

rozpočet                       9 530 tis.Kč
skutečnost                       6 146 tis.Kč    
plnění                                                     64 %

Do této skupiny  jsou zahrnuty m.j.:

549 01 pojištění:

Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ.

549 02 náklady soudního řízení:

Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek.

556 opravné položky

Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám (dluhy nájemníků).

 


III.  H o s p o d á ř s k ý    v ý s l e d e k

roční plán  - zisk                              345 tis.Kč
skutečnost k 31.12.2018              21 199 tis.Kč

Vytvoření   21 miliónového účetního zisku vyplývá ze všech skutečností ve výnosových a nákladových položkách, uvedených výše.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor ekonomický

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 95,94kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha

Velikost souboru: 22,22kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno