Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na pronájem 5 bytových jednotek

Pronájem níže uvedených bytů se uskuteční v souladu se „Zásadami pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15“ - „Pravidla pro pronájem standardních bytů“ a usnesením Rady MČ Praha 15 č. R - 148 ze dne 20. 2. 2019 a za podmínek dále specifikovaných v tomto záměru.

I.

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

Adresa Velikost Celková
plocha pro nájem v m²
Nadz.
podlaží/
Balkon/
Sklep
Číslo
bytu
Skupina Aktuální výše
měsíčního
nájemného při
podpisu NS/výše
jistiny v Kč
Čas prohlídky
Veronské nám. 586 1+1 58,37 5/B/S 401 A,B,C,D 7004,00 / 7004,00 09,00 až 10,00
Veronské nám. 586 1+1 58,62 7/B/S 601 A,B,C,D 7034,00 / 7034,00 09,00 až 10,00
Veronské nám. 597 1+1 46,43 1/S 102 A,B,C,D 5572,00 / 5572,00 09,00 až 10,00
Štěrboholská 430/36 1+1 36,45 2/S 4 B,C,D 4374,00 / 4374,00 10,45,až 11,45
Štěrboholská 430/36 1+1 44,75 2/S 5 A,B,C,D 5370,00 / 5370,00 10,45,až 11,45

Prohlídky bytů se budou konat dne 16. 4. 2019 v čase uvedeném v tabulce nabízených bytů.

II.

NABÍDKA JE URČENA PRO TYTO SKUPINY ZÁJEMCŮ:

Skupina „A“ - manželé, příp. partner a partnerka, kteří žijí ve společné domácnosti  nezaopatřenými dětmi do 26 let
Skupina „B“ - samoživitelé, kteří pečují a žijí ve společné domácnost s nezaopatřenými dětmi do 26 let
Skupina „C“ - jednotlivci, mladí lidé ve věku 18 až 30 let
Skupina „D“ - jednotlivci nebo manželé ve věku od 31 let

III.

Písemnou přihlášku do výběrového řízení může podat a zájemcem se tak stává:

 • fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo, která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu roku 2003 a má na území MČ Praha 15 - Horní Měcholupy a Hostivař trvalé bydliště v součtu devět let za posledních deset let, před dnem zveřejnění tohoto záměru a která dále doloží „Čestným prohlášením“, že:
 • nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 15, nejsou vůči němu vymáhány pohledávky soudně ani exekučně a není zahájeno insolvenční řízení,
 • zájemce i osoba starší 18ti let, která bude se zájemcem trvale užívat byt, nevlastní jiný byt, nejsou vlastníky ani spoluvlastníky jiného vhodného majetku k bydlení či rekreaci, ani podílu na nemovitosti určené k bydlení, na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje či nájemcem bytu s dobou pronájmu neurčitou ke dni zveřejnění záměru,
 • zájemce čestně prohlašuje, a svým úředně ověřeným podpisem stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním jména, příjmení a adresy v konečném pořadí uchazečů.

Před uzavřením smlouvy, zájemce - jednotlivec, doloží, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil trvale za posledních 12 měsíců před podáním přihlášky dvojnásobek měsíčního nájemného.

Před uzavřením smlouvy, zájemce - manželé nebo ti, u nichž vznikne společný nájem dle ustanovení § 2270 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník1) doloží, a to každý ze společných nájemců zvlášť (za svoji osobu), že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil trvale za posledních 12 měsíců před podáním přihlášky jeden a půl násobek měsíčního nájemného.

V případě manželů, kdy je jeden z manželů v době podání přihlášky na mateřské či rodičovské dovolené, doloží své příjmy před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, případně druhý z manželů doloží, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil trvale za posledních 12 měsíců před podáním přihlášky trojnásobek měsíčního nájemného.

Do čistého příjmu nelze započítat dávky státní sociální podpory, např. příspěvek na bydlení a dávka hmotné nouze, doplatek na bydlení.

Dokumenty prokazující věrohodnost „Čestného prohlášení“ zájemce předloží před uzavřením nájemní smlouvy.

Městská část Praha 15, jako vyhlašovatel tohoto výběrového řízení a současně pronajímatel bytu, upozorňuje zájemce, že si vyhrazuje právo nájemní smlouvu neuzavřít a nastupuje tak zájemce umístěný druhý v pořadí, a to z důvodu neúplnosti, nepravdivosti, nevěrohodnosti předložených dokumentů či jiných skutečností (např. obcházení těchto podmínek výběrového řízení, fiktivní uvedení osob užívajících byt se zájemcem, apod.)

IV.

Další podmínky výběrového řízení:

 1. Každý ze zájemců (v případě manželů, partnera a partnerky, pouze jeden z nich) může podat nabídku na pronájem pouze jednoho vybraného bytu v rámci vyhlášeného výběrového řízení.
 2. Nájemné je stanoveno na základě usnesení Rady MČ Praha 15 pro konkrétní katastrální území k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a pro komplex Veronské náměstí, tj. objekty č. p. 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy. Sazba měsíčního nájemného za pronájem bytu bude vycházet pro každý byt z příslušného usnesení Rady MČ Praha 15.

  1)
  Společný nájem
  § 2270

  (1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě.
  (2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak.
  § 2271
   Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti se použijí přiměřeně.

   
 3. Vítěz výběrového řízení je povinen do lhůty 21 kalendářních dní od doručení písemné výzvy MČ Praha 15 k uzavření nájemní smlouvy složit jistotu ve výši vyhlášeného měsíčního nájemného (bez zaokrouhlování, např. výše nájemného 4374,00 Kč, výše jistiny bude 4374,00 Kč, nikoliv 4400,00 Kč), tzn., že k tomuto dni bude tato finanční částka připsána na níže uvedený účet.

  3.1.    Jistota musí být složena na účet číslo  6015-2000719399/0800, vedený u ČS, a.s., variabilní symbol bude datum narození zájemce
            ve tvaru rok, měsíc a den narození
  , tedy např. 1. 6. 1955 bude 19550601).

  3.2.    Tato složená jistota bude ponechána jako jistota na platby nájemného dle § 2254 občanského zákoníku č. 89/2012.

 

Přihlášky (na předepsaném tiskopisu) vyhodnotí Komise majetková, zřízená Radou MČ Praha 15 dne 29. 4. 2019 v 16:00 hodin, v obřadní síni budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy  a pořadí zájemců se stanoví losem. Do losování budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti (podpisy, otisk razítka, ověřený podpis). Vyhodnocení výběrového řízení s návrhem na uzavření nájemních smluv, bude předloženo ke schválení Radě MČ Praha 15, kdy její usnesení je konečné.

Tiskopis přihlášky do výběrového řízení obdrží zájemci v informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, nebo je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 15 www.praha15.cz .

Městská část si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit.

Písemná přihláška, zabezpečená proti rozdělení, v zalepené obálce, musí obsahovat:
doklad o trvalém pobytu zájemce (vydá OOSA, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 15, nestačí kopie OP ani pasu).

Přihláška musí být opatřena úředně ověřenými podpisy zájemce i osoby starší 18-ti let, která bude se zájemcem trvale užívat byt (s výjimkou nezaopatřených dětí), a  musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 nejpozději dne 24. 4. 2019. Zájemce obdrží potvrzení, které ho bude zároveň opravňovat k účasti na vyhodnocení výběrového řízení dne 29. 4. 2019.

 


Na obálce musí být zřetelně vyznačeno:
NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU č. ........, ulice........................, č.p. ………., Praha 10

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. V případě, že bude nájemce plnit závazky ze smlouvy řádně a včas, je možné jednat o prodloužení doby nájmu, a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých.

Lhůta pro jednání o uzavření nájemní smlouvy mezi vítězným uchazečem a pronajímatelem (MČ Praha 15) se stanoví na 21 kalendářních dní od doručení písemné výzvy MČ Praha 15 k uzavření nájemní smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty z důvodů ležících na straně vítězného uchazeče,
tj. budoucího nájemce, platí nevyvratitelná domněnka, že tento nemá o uzavření nájemního vztahu zájem a MČ Praha 15 bude jednat s uchazečem umístěným na druhém místě. Pokud má vítězný uchazeč uzavřenou smlouvu o nájmu bytu, který je ve vlastnictví MČ Praha 15, uzavírá se nová nájemní smlouva s odkládací podmínkou tak, že smlouva nabude účinnosti ke dni protokolárního předání stávajícího bytu Městské části Praha 15. Nedojde-li k protokolárnímu předání stávajícího nájemního bytu zpět MČ Praha 15 ve lhůtě do 30ti dnů, pak nová nájemní smlouva zaniká.


Záměr bude vyvěšen od 3. 4. 2019 do 24. 4. 2019

 


Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15
V Praze dne 2. 4. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 375,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Přihláška, potvrzení o bezdlužnosti, čestné prohlášení

Velikost souboru: 61,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno