Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Penny Market Doupovská - vysvětlení

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
  Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
  Odbor  majetkový

 

Vážení občané,

na základě četných dotazů a vyjádření značné nelibosti občanů se zrušením prodejny Penny Market na sídlišti Košík v ulici Doupovská si dovoluje Městská část Praha 15 vyjádřit vlastní nevoli s touto skutečností a sdělit následující.
      Především je nutné uvést, že stejně jako vás, občany dané lokality, tak i představitele zdejší Městské části Praha 15 znepokojilo zrušení této zavedené prodejny, čímž samozřejmě dochází ke snížení komfortu nakupování, zejména potravin, občanů bydlících v dané lokalitě. Je určitým paradoxem, že zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, ve svém ustanovení § 2 odst. 2 ukládá mj. městským částem pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, avšak neposkytuje jim žádné právní nástroje k naplnění tohoto ustanovení právě v takovýchto případech. Městská část Praha 15, jako veřejnoprávní subjekt nemá právo zasahovat do právních vztahů třetích osob, výkonu jejich vlastnického práva, jako právě v tomto případě, neboť je nadána pravomocemi pouze ve věcech samosprávy a v zákonem k tomu zmocněným věcem státní správy v tzv. přenesené působnosti (matrika, občanské průkazy, stavební řízení apod.) Přesto bylo uskutečněno šetření na místě samém a bylo zjištěno následující. Údajně nový vlastník pozemku a stavby neprodloužil společnosti provozující prodejny Penny Market nájemní smlouvu a ta ke dni 21. 10. 2014 musela ukončit svojí činnost. Pro doplnění uvádíme, že odbor územního plánování a stavební úřad Úřadu MČ Praha 15, který provádí v přenesené působnosti výkon státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, doposud (ke dni 23. 10. 2014) neobdržel žádné podání případného stavebníka k provedení stavebních úprav dotčeného objektu, resp. žádost o vydání stavebního povolení.
      S ohledem na shora uvedené si tak dovolujeme vyjádřit politování nad zrušením prodejny Penny Market, leč znovu opakovat, že Úřad městské části Praha 15, z titulu orgánu územní samosprávy, stejně tak MČ Praha 15 nemůže žádným legálním způsobem vstupovat do soukromoprávních vztahů a svými opatřeními omezit, ovlivnit vlastníka nemovitého majetku ve výkonu jeho vlastnického práva a jakým způsobem s ním bude v rámci obecně závazných právních předpisů nakládat nebo jej využívat. 

Jediný způsob, jak by bylo možno ze strany MČ Praha 15 zasáhnout a občanům zajistit uspokojení jejich potřeb je situace, kdyby městská část byla vlastníkem vhodné nemovitosti v dotčené lokalitě a byla požádána o uzavření nájemní smlouvy za účelem provozování prodejny potravin. Jelikož tomu tak není, je třeba vyčkat záměru vlastníka a věřit, že další využití předmětného objektu bude v souladu se zájmy a potřebami občanů žijících na sídlišti Košík

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 29,47kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno