Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Milánská č. p. 414, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z  Á  M  Ě  R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor - jednotku č. 414/101 v přízemí budovy č. p . 414, ulice Milánská v Praze 10 - Horních Měcholupech, za účelem využití jako prodejnu, zázemí firmy, apod. Celková výměra je 92,20 m2. Doba pronájmu určitá, 5 let, minimální požadované nájemné ve výši 1561,00 Kč/m2/rok.


Nabídku může podat fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo, která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).


Zájemce podá nabídku takto:

Nabídka se podává v písemné formě a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, nejpozději do 18. 02. 2019, výhradně v zalepené a nepoškozené obálce, označené „"Nebytový prostor – jednotka č. 414/101, Milánská č. p. 414, Praha 10 - neotvírat". Přihláška, opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, datum narození u fyzických osob, IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob, sídlo uchazeče FO/PO, další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa apod.), výši nabízeného nájemného za m2/rok, účel nájmu.


Prohlídka:

Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 12.02.2019 v době od 09,00 do 10,00 hod.

 

MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv, bez udání důvodu, zrušit. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem nabízeného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15.


Upozornění:
V případě, že o nabízený nebytový prostor projeví zájem více uchazečů, bude o pořadí rozhodovat nejvhodnější nabídka.


Poučení

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.

 

 

Úřad městské části Praha 15                                                            Doba zveřejnění:
Boloňská 478/1                                                                                od 29. 01. 2019 do 18. 02. 2019
109 00 Praha 10

 

 

 

 

……………………………….

Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 25. 01. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 128,51kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno