Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Tenisová č. p. 981, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 47,02 m2 v 1. podlaží objektu Tenisová č. p. 981, v Praze 10, na období 5 let, za účelem pokračování provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé, společnosti Therapeutic Moudrá spol. s r.o., IČO: 07536887, a to na základě žádosti stávajícího nájemce - fyzické osoby, jako statutárního zástupce jmenované společnosti, o změnu nájemce.


 
Veškeré  informace  podá  OM ÚMČ  Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, 6. patro


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

 

Záměr bude zveřejněn po dobu od 04.02.2019 do 19.02.2019


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 04.02.2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 195,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno