Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zásady pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ P15

Městská část Praha 15, při vědomí si důležitosti stanovit jasná pravidla pro hospodaření s majetkem a tím přispět ke zvýšení transparentnosti při majetkoprávních jednáních a současně vedena snahou, postupovat při hospodaření s jí svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, rozhodla přijmout a postupovat v souladu s těmito „Zásadami“.

Tyto „Zásady“ stanovují, jak co nejúčelněji postupovat při prodeji, pronájmech věcí hmotných (dále jen „majetek“) a vymáhání dluhů související s tímto jednáním.

Celé znění najdete zde (PDF, 1 MB)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový