Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výuka na dálku v ZŠ Prahy 15

Především mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na průzkumu podíleli: paní Schaeferové a Buriánové, které nám s dotazníkem pomohly, všem rodičům, kteří jej vyplnili a pomohli nám získat první zpětnou vazbu a samozřejmě i učitelům a ředitelům základních škol, kteří nám pomohli s propagací a kteří tím, co dokázali během pár dní udělat, zařídit a zajistit, překročili svůj stín.

Souhrnné výsledky dotazníku najdete na webových stránkách MČ Praha 15 (v příloze tohoto článku). Dotazník byl však mnohem obsáhlejší, a proto nám poskytl  v celé své šíři zpětnou vazbu i na jednotlivé školy a stupně, tyto výsledky budou mít k dispozici školy, aby posloužily pro další rozvoj a zlepšení. Je třeba podotknout, že se jedná o výzkum pomocí sběru dat, je tedy nasnadě, že dnes jsou již školy mnohem dál a vyvozují závěry nejen z dotazníku, ale také ze zkušeností a informací, které jim vy, rodiče, předáváte.

Výsledky jsou zajímavé a vcelku velmi potěšující. Jsem velice ráda, že většina rodičů pochopila správně, že i školy potřebují pomoc, radu, ale i podporu, ta je v dotaznících zmíněná v naprosté většině. Za všechny naše pedagogy děkuji každému, kdo napsal, že si váží práce i odhodlání, se kterým se do vzdálené výuky pustili. Práce vás, rodičů, nevyjde nazmar, s výsledky pracujeme a budeme samozřejmě pracovat my, jako zřizovatel, stejně tak i ředitelé, pro které budou vaše odpovědi výzvou pro zlepšení.

Překvapující je množství absolutně protichůdných názorů a požadavků, nebude tedy snadné vyvážit je.  Zkusím nastínit nejprotichůdnější názory:

  • Málo x moc úkolů
  • Učitel nekomunikuje, málo komunikuje x komunikuje až moc, oslovuje nás i o víkendu s nabídkou činností, byť hravou formou
  • Škola má více organizovat výuku online, která bude povinná x příliš nás organizují, chce to větší volnost pro rodinu, aby si čas organizovala sama
  • Učí málo nové látky, bude toho moc další rok  x  proč se vůbec učí nová látka
  • Škola komunikuje málo akčně, chceme více kontaktů a zprostředkovat i online setkání rodičů x přílišná komunikační zátěž ze školy, nemám na to čas, nechci nic řešit s ostatními rodiči
  • Málo inspirace a samostatných úkolů pro rozvoj dítěte x příliš mnoho samostatné práce
  • Chválíme učitele x učitel dělá málo, děláme vše za něj

Výčet by byl jistě delší, je to jen vzorek odpovědí, které jsme od vás v dotazníku získali, ale zřejmě již chápete, co mám na mysli. Dále bych se ráda věnovala některým otázkám, které v dotazníku zazněly častěji.

Online výuka – každá škola a každý učitel má jiné možnosti, jiný přístup k technologiím (asi stejně, jako je to v běžné populaci, někdo je fanda PC, někdo pokud nemusí, nechce ho), většina učitelů, stejně jako herců, potřebuje své publikum, aby z něj získali energii a „jiskru“. Věřte, že žáci chybí učitelům možná víc, než učitelé a spolužáci vašim dětem.

Sociální hledisko – velký problém, který se učitelé snaží řešit různými formami dle věku a dle technických možností jednotlivých tříd. Postupně všichni pracují na tom, aby probíhala výuka alespoň částečně online či pomocí videokonferencí a žáci měli možnost se „setkávat“ ve virtuálním prostředí.

Technické vybavení – pokud máte problém s nedostatkem vybavení, případně nemáte připojení na internet (např. když se dítě učí u prarodičů), kontaktujte vedení školy nebo přímo nás, zatím jsme schopni řešit formou zápůjčky na konkrétního žáka

Zřizovatel  - jsme v denním kontaktu se všemi školskými zařízeními a působíme jako podpora a pomoc v oblasti technické, legislativní, metodické podpory i v osobní rovině. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že je situace pro rodiče složitá, mnohdy i trochu nepřehledná, všechny informace předáváme škole a snažíme se je zprostředkovat rodičům právě prostřednictvím škol, aby nemuseli složitě vše vyhledávat a zabývat se více zdroji.

Věříme, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM! Přejeme všem pevné nervy a dětem, aby je škola bavila, i když venku svítí sluníčko a tam někde za rouškou, čekají kamarádi.

Mgr. Jitka Kolářová

Autor článku: oit@praha15.cz Školství

Soubory ke stažení

Výuka na dálku - souhrnné výsledky

Velikost souboru: 1,11MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno