Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pravidla pro přidělování a užívání bytů v Domě s pečovatelskou službou

Byty v domě s pečovatelskou službou (DPS) jsou byty zvláštního určení a jsou kvalitativně vyšší formou jedné ze služeb sociální péče, která je poskytována zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje  pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytuje je Centrum sociální a ošetřovatelské  pomoci Praha 15 (CSOP).

 

PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O BYT

1. Odbor sociální péče ÚMČ Praha 15 přijímá a eviduje žádosti žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Evidence přijatých nevyřízených žádostí je vedena ve jmenných seznamech, kde jsou seřazeny podle data podání. Seznam nemá charakter pořadníku a zaevidováním žádosti nevzniká právní nárok na uzavření nájemní smlouvy.

2. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, který je povinen vyplnit úplně a pravdivě. Formulář žádosti a Pravidla pro přidělování a užívání bytů v DPS   lze získat na Odboru sociální péče ÚMČ Praha 15   nebo jsou ke stažení na webových stránkách Odboru sociální péče ÚMČ Praha 15.

3. Sociální odbor písemně vyrozumí žadatele o zapsání do seznamu žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

4. Povinností žadatele je nahlásit změny ve skutečnostech rozhodných k posouzení žádosti a povinnost jednou za rok potvrdit, že na své žádosti trvá. V případě, že nebude žádost aktualizována, vyzve pověřený odbor žadatele k aktualizaci. Pokud žadatel ani do 15 dnů po doručení výzvy žádost písemně nebo osobně na pověřeném odboru neaktualizuje, bude jeho žádost ze seznamu žadatelů vyřazena.

5. Osamělý občan si může podat žádost o byt v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk. Manželé nebo jiná dvojice (druh-družka, sourozenci) si mohou podat žádost o byt velikosti 1+1, 2+kk.

6. Po podání žádosti je provedeno sociální šetření v místě trvalého bydliště občana, při kterém je zjištěna aktuální potřebnost péče a její následná důležitost pro kvalitu života žadatele. Upřednostňujeme zájemce, kteří již využívají některé sociální služby.

 

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ  BYTŮ

1. O přidělení bytu v DPS, který je ve vlastnictví MČ Praha 15, do nájmu konkrétnímu žadateli rozhoduje Rada městské části na návrh Komise pro výběr uchazečů do DPS.

2. Při přípravě návrhu pro Radu MČ Praha 15 komise vybírá budoucí nájemce bytu v DPS z evidence žadatelů vedené na sociálním odboru.

3. U žadatele se  zohledňuje zejména:
a) míra soběstačnosti a schopnost péče o svou osobu v dosavadním prostředí, dále schopnost zajištění péče jinou fyzickou nebo právnickou osobou v dosavadním prostředí s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, dále vlastnictví průkazu mimořádných výhod, tj. TP, ZTP, ZTP/P, potřebnost sociálních služeb.

b) sociální, zdravotní a bytové poměry žadatele např. nevhodné sociální zázemí současného bydlení, povaha vlastnictví bytu – . žadatel je podnájemníkem apod., osamělost, rodinné zázemí, domácí násilí, psychický nátlak, špatná dostupnost bytu  (výtah).

4. Při rozhodování o umístění nelze   přihlížet k době podání žádosti a bude vždy upřednostněn zájemce podle aktuálního zdravotního stavu a míry potřebnosti poskytování pečovatelské služby a zájemce jež dlouhodobě využívá některé sociální služby.

5. Přidělení bytu v DPS - žadatel je vyrozuměn písemně tzv. oznámením o přidělení bytu. Z oznámení se dozví podrobnosti k uzavření nájemní smlouvy (součástí jsou Pravidla pro přidělování a užívání bytů v DPS) k převzetí bytu a další související informace.


PODMÍNKY  PRO PŘIDĚLOVÁNÍ  A UŽÍVÁNÍ BYTŮ

1. Trvalý pobyt na území MČ Praha 15 – Hostivař, Horní Měcholupy a věk nad 65 let nebo mladší plně invalidní občan.
V případě nezájmu o byt občanem  MČ Praha 15, lze přidělit byt občanovi:
   - který žije ve správním obvodu MČ Praha 15 a je starší 65 let.
   - který je rodinným příslušníkem občana MČ Praha 15 a je starší 75 let.

2. Umístěn bude žadatel  nevyžadující celodenní péči (nesmí se jednat o mentální postižení žadatele, psychiatricky léčeného žadatele a žadatele s  Alzheimerovou chorobou, infekční  a parazitární chorobou a bacilonosiče, žadatele s toxikomanií a alkoholismem).

3. Pravidelný měsíční příjem žadatele – jednotlivce – musí dosáhnout alespoň výše 6 000,- Kč  měsíčně, pokud tomu tak není žadatel musí prokázat schopnost hradit náklady spojené s užíváním bytu jiným způsobem.

4. Žadatel o byt musí být částečně soběstačný, schopen pohybu.

5. V případě přidělení bytu v DPS žadateli, který má obecní byt, bude tento byt vrácen obci.

6. Žadatel po celou dobu bydlení v DPS bude využívat sociálních služeb organizace CSOP – poskytovatele sociálních služeb. S touto organizací uzavře smlouvu o poskytování pečovatelských služeb, u manželů (dvojice) alespoň jeden z nich. Pouze v případě, že některou z potřebných služeb neprovozuje, bude využívat služeb jiných poskytovatelů.Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předchozí uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb v rozsahu nejméně tří služeb a za  minimální částku 300,- Kč za měsíc, mimo donášky oběda a podávání stravy. Při delší nepřítomnosti se nevztahuje na obyvatele v DPS (pobyt v nemocnici)  výše platby na čerpání pečovatelské služby .

7. Byty  jsou přidělovány na dobu neurčitou  za podmínky, že  občan má v DPS  zavedenou pečovatelskou službu po celou dobu trvání nájemního vztahu (dle bodu č.6).

8. Byty v DPS nesmí být dále nájemci pronajímány ani ponechávány k dispozici rodinným příslušníkům nebo jiným osobám.

9. V bytech DPS není povoleno přihlašování dalších osob.

10. Možnost napojení na pult centrální ochrany (na vlastní náklady zakoupení signalizace a bezpečnostní knoflíkové vložky). Po nastěhování občan odevzdá jeden  klíč od bytu v zapečetěné obálce se svým podpisem, který bude uložen v trezoru na recepci.

11. V případě přidělení bytu manželskému páru o velikosti 2+kk nebo 1+1
a zůstane-li jeden z manželů sám, bude  požádán o přestěhování se do menšího bytu 1+kk (k přestěhování musí dojít dobrovolně, nájemník nesmí být k přestěhování nucen).

12. Užívání bytu v DPS se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou, platnými právními předpisy a Pravidly pro přidělování a užívání bytů v DPS.

13. Jestliže se zdravotní stav nájemce bytu zhorší tak, že nebude splňovat podmínky pro užívání bytu v DPS, musí se na celodenní péči podílet i rodinní příslušníci. Nájemce podá žádost o umístění do domova pro seniory či jiného zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám a zdravotnímu stavu.

14. Požádá-li obyvatel DPS ze závažných důvodů o výměnu bytu a tato výměna je Komisí pro výběr uchazečů do DPS doporučena, má přednostní právo na obsazení uvolněného bytu před přijetím dalšího žadatele z pořadníku s tím, že na vlastní náklady hradí úpravy v bytě (malování), který opouští. Bude uzavřena nová nájemní smlouva.
Tato výměna podléhá schválení Radou MČ Praha 15.

15. V DPS jsou přítomny pečovatelky v pracovních dnech v době 7:00 – 15:30 hod. Mimo tuto dobu je v provozu recepce (pro poskytnutí první pomoci a zavolání rychlé záchranné služby). Pečovatelská služba se mimo pracovní dobu neposkytuje, stravování je zajištěno.

 


Tato Pravidla nabývají účinnosti schválením RMČ Praha 15 dne 18.2.2015

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor sociální péče