Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor stavební

Odbor stavební (dále jen OST) vykonává funkci obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu na správním území městské části Praha 15, t. j. v katastrálním území Horní Měcholupy, Hostivař, Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.

V oblasti územního plánování odbor vypracovává územně plánovací informace dle § 21 stavebního zákona , vypracovává stanoviska o souladu záměru s územním plánem SÚ hl. m. Prahy, zpracovává stanoviska k řízení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska územního plánu a zpracovává případně další podklady k problematice územního plánu.

Obecný stavební úřad zajišťuje veškerou agendu stavebního úřadu dle příslušného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 503/2006, 499/2006 a 526/2006 Sb., kterou se provádí stavební zákon a to zejména:

  • vydává rozhodnutí, sdělení a jiná opatření ve věci staveb a jejich změn na úseku části III. SZ, zejména § 78-79, § 84-94 ( tj. v případě spojení územního a stavebního řízení) a §96
  • vydává rozhodnutí, sdělení a jiná opatření ve věci staveb, jejich změn a odstraňování, na úseku části IV. hl.I SZ
  • vykonává státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Stavební úřad vykonává zároveň funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb vodohospodářských děl, a to zejména:

  • vydává rozhodnutí, sdělení a jiná opatření pro stavby vodohospodářských děl (vodovodní řady, kanalizační stoky a vodní díla) a jejich ochranných pásem v rozsahu daném Statutem HMP, včetně jejich změn a odstraňování na úseku části IV. hl.I SZ
  • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 vodního zákona v rozsahu daném Statutem HMP, a to v souvislosti se stavebním povolením vodního díla (dle § 15 VZ)
  • vykonává státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Při jejich povolování se stavební úřad řídí jednak zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, ale také zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění platných předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 432/2001 Sb. v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dále vyhláškou 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

Stavební úřad vykonává zároveň funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikacích, a to zejména:

  • vydává rozhodnutí, sdělení a jiná opatření ve věci staveb místních komunikací II., III. a IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, jejich změn a odstraňování, včetně jejich součástí na úseku části IV. hl.I SZ
  • vykonává státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Při jejich povolování se stavební úřad řídí jednak zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, ale také zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace je dán vyhláškou ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. Zároveň stavby těchto komunikací musí splňovat vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Při posuzování navrhovaných staveb se OST dále řídí územním plánem, nařízením č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), a dále vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a příslušnými zvláštními zákony.