Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Cestovním kancelářím a agenturám se od 1.7.2018 mění pravidla

Dnem 1.7.2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelé, kteří činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění „Provozování cestovní kanceláře“ nebo volné živnosti s oborem „Provozování cestovní agentury“ a hodlají navíc  nabízet i tzv. spojené cestovní služby, musí požádat o změnu rozsahu koncese, případně o ni nově požádat, pokud činnost poskytovateli v rámci živnosti volné. Rozsah koncese pouze pro provozování cestovní kanceláře, resp. pořádání zájezdů, případně oprávnění k živnosti volné, tuto službu nepokrývá!

Co udělat?

C e s t o v n í   k a n c e l á ř

Stávající cestovní kancelář, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) musí živnostenský úřad požádat o změnu rozsahu stávající koncese.

Od kdy žádat?                od 1.7.2018

Kde žádost podat?          na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu

Jak žádat?                      prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo
                                      základního JRF pro právnickou osobu

Jaký je poplatek?                     žádosti přijaté od 1.7.2018 do 1.8.2018 bez poplatku

Jaké doklady k žádosti zejména přiložit?

 • smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku,
 • platné pojistné podmínky,
 • doklad o zaplacení pojistného nebo stejnopis bankovní záruky,
 • kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu,
 • podnikatelský záměr vč. data pokládaného zahájení činnosti a uvedení rozsahu koncese.

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1. 8. 2018, právo k poskytování této služby s účinností od 2.8.2018 zanikne.

 

C e s t o v n í   a g e n t u r a

Stávající cestovní agentura, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) nebo pořádat zájezdy, musí živnostenský úřad požádat o udělení koncese.

Od kdy žádat?                 od 1.7.2018

Kde žádost podat?           na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu

Jak žádat?                       prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo
                                       základního JRF pro právnickou osobu

Jaký je poplatek?              žádosti přijaté od 1.7.2018 do 1.8.2018 bez poplatku

Jaké doklady k žádosti zejména přiložit?

 • doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti podle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu,
 • prohlášení odpovědného zástupce, pokud bude ustanoven,
 • smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku,
 • platné pojistné podmínky,
 • doklad o zaplacení pojistného nebo stejnopis bankovní záruky,
 • kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu,
 • podnikatelský záměr vč. data pokládaného zahájení činnosti a uvedení rozsahu koncese.

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1.8.2018, právo k poskytování této služby s účinností od 2. 8. 2018 zanikne.Ti, kteří zprostředkovávat spojené cestovní služby nebudou

Cestovní kancelář, která se nadále hodlá specializovat pouze na prodej zájezdů (tj. předem sestavené kombinace služeb cestovního ruchu tzv. balíček, případně je klientovi sestaví na místě v rámci jedné smlouvy o zájezdu) nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Živnostenský úřad provede změny sám (do živnostenského rejstříku k předmětu podnikání „provozování cestovní kanceláře“ zapíše nový rozsah „pořádání zájezdů“).

Rovněž cestovní agentura, která bude i nadále pouze nabízet nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář apod., nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Opatření nevyžaduje provedení změny v živnostenském rejstříku.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský