Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Povinně zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2016 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Úřad městské části Praha 15, odbor živnostenský, podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol, které vykonal v rámci své působnosti v roce 2016.

Právní úprava kontrolní činnosti  živnostenského odboru ( živnostenská kontrola ) je obsažena v ust. § 60a živnostenského zákona, kterým se stanoví, že  živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, na poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Procesní podmínky kontroly upravuje  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád )  a zákon č. 500/2004 Sb.( správní řád ).

Ve sledovaném období bylo živnostenským odborem ÚMČ Praha 15 provedeno celkem 294 kontrol fyzických a právnických osob podnikajících podle živnostenského zákona, se zaměřením na ověření dodržování podmínek stanovených pro podnikání zejména zákonem č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění ( živnostenský zákon ), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dále zákony č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů  a  č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrolách v provozovnách podnikatelů bylo zjištěno celkem 52 nedostatků,  za které byly uloženy pokuty v úhrnné výši 34 000.- Kč.
Ve správních řízeních bylo na základě předchozích  kontrolních zjištění uloženo celkem 67 sankčních opatření ve formě zrušení živnostenského oprávnění .
Kontrolované osoby, kterým byly uloženy pokuty,  nejčastěji porušily povinnost podle ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona ( neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě )  a ust.   § 17 odst. 7, 8 živnostenského zákona ( neoznačení provozovny stanovenými údaji ).
Podnikatelé, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění nejčastěji porušili povinnost podle ust. § 31 odst. 2  živnostenského zákona ( neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž měli umístěno své sídlo ve stanovené lhůtě od doručení výzvy ).

Autor článku: oit@praha15.cz Informace dle zákona 255