Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dnem 1.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.

Od data účinnosti není již poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru živností.

Oprávnění pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru bude od 1.12.2016 vydávat Česká národní banka.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, může podnikatel, který byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 1.3.2017). Česká národní banka poté živnostenskému úřadu oznámí, kteří podnikatelé žádost na ČNB podali a živnostenský úřad u těchto podnikatelů vyznačí v živnostenském rejstříku datum zániku živnostenského oprávnění.

Pokud podnikatelé ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 1.3.2017) žádost na ČNB nepodají, jejich živnostenské oprávnění zaniká marným uplynutím této lhůty.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský