Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Povinně zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2014 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Úřad městské části Praha 15, odbor živnostenský, podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol, které vykonal v rámci své působnosti v roce 2014.

Právní úprava kontrolní činnosti  živnostenského odboru ( živnostenská kontrola ) je obsažena v ust. § 60a živnostenského zákona, kterým se stanoví, že  živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, na poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Procesní podmínky kontroly upravuje  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  a zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Ve sledovaném období bylo živnostenským odborem ÚMČ Praha 15 provedeno celkem 221 kontrol fyzických a právnických osob podnikajících v režimu živnostenského zákona, zaměřených na ověření dodržování podmínek stanovených pro podnikání zejména zákonem č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dále zákony č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů  a  č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrolách v provozovnách podnikatelů bylo zjištěno celkem 46 nedostatků,  za které byly uloženy pokuty v úhrnné výši 36 500 Kč.
Ve správních řízeních bylo na základě předchozích  kontrolních zjištění uloženo celkem 96 sankčních opatření ve formě zrušení živnostenského oprávnění.
Kontrolované osoby nejčastěji porušily povinnost podle ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona (neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě)  a ust.   § 17 odst. 7, 8 živnostenského zákona (neoznačení provozovny stanovenými údaji).
Podnikatelé, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění nejčastěji porušili povinnost podle ust. § 31 odst. 2  živnostenského zákona (neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž měli umístěno své sídlo ve stanovené lhůtě od doručení výzvy)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský