Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změna živnostenského zákona

Od 1.1.2015 dochází ke změnám v živnostenském zákoně, které mají vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatele, dále k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do živnostenského rejstříku.

Zásadní oblasti, které novela živnostenského zákona postihuje, jsou:

 1. Právnické osoby v roli statutárního orgánu
  • od 1.1.2015 bude do živnostenského rejstříku zapisována i právnická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem.
 2. Trvale platné dokumenty vedené v živnostenském rejstříku
  • z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. Ty jsou pak k dispozici všem živnostenským úřadům. Podnikatel tudíž není povinen tyto doklady při následných jednáních znovu předkládat, pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.
  • týká se to dokladů, které budou doloženy po 1.1.2015, konkrétně jde o  výpisy z evidence trestů, doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci,  doklad o praxi atd.), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby.
 3. Obsah veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku
  • neveřejným údajem je od 1.1.2015 adresa bydliště a místa pobytu na území ČR, bydliště mimo území ČR
  • neveřejné jsou též výše uvedené elektronické kopie listin
  • po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, budou údaje o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné

Dalšími změnami v živnostenském zákoně je např. doplnění možností pro prokázání odborné způsobilosti u některých živností vázaných a koncesovaných a zařazení vázané živnosti „Oční optika“ do seznamu živností vedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost.

Tato novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

  

                                                                                           Jarmila Korábová
                                                                         vedoucí oddělení registrace podnikatelů

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský