Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva - zakázka malého rozsahu "Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021"

Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu P19V01000001 - „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“

Městská část Praha 15
Úřad městské části Prahy 15
odbor životního prostředí
vás vyzývá

k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“

(zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjma ustanovení § 6 cit. zákona)

1) Vymezení plnění veřejné zakázky, kód CPV a předpokládaná nabídková cena

Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je systematická péče o dětská hřiště a oddechová místa na území MČ Praha 15, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Podrobná charakteristika poskytované služby:

I. kontrola

a.   pravidelná preventivní vizuální kontrola prováděná 2x měsíčně obsahuje kontrolu nepřístupných otvorů, ukotvení, povrchové úpravy (barev), pohyblivých dílů, lan, případného napadení hnilobou (u dřevěných prvků), jednotlivých dílů (jako funkčních celků), šroubů a kování, centrálních ložisek, sedátek, opotřebení závěsů včetně zajištění drobných oprav spočívajících především v utahování či výměně šroubů, matek, promazání, v kontrole opotřebení oček závěsů a případném zkrácení řetězů o opotřebovaná očka na herních prvcích, v montáži šplhacích kamenů na lezecké stěny, ve výměně sedátka na řetězové houpačce, doplnění chybějících krytek oplocení, výměně poškozených návštěvních řádů, srovnání dopadových ploch pod herními prvky, přehrabání pískoviště a úklidu prostor dětského hřiště. Materiál potřebný k realizaci drobných oprav bude vyčíslen zvlášť. Záznam o kontrolách bude veden formou knihy prací a kontrol (ke každému hřišti budou zaznamenány údaje o dni kontroly, typu kontroly a jaká práce byla provedena, fotodokumentace), jejíž originál bude spolu s fakturou za předcházející měsíc předán objednateli (možno osobně, poštou nebo e-mailem dle dohody).

b.   pravidelná provozní kontrola všech herních prvků v souladu s  ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 bude prováděna 1 x za 3 měsíce, záznam o kontrolách bude veden formou knihy prací a kontrol (ke každému hřišti budou zaznamenány údaje o dni kontroly, typu kontroly a jaká práce byla provedena, fotodokumentace), jejíž originál bude do konce měsíce od uskutečnění provozní kontroly předán objednateli (možno osobně, poštou nebo e-mailem dle dohody). O termínu provozní kontroly bude zhotovitel 3 dny předem informovat kontaktní osobu a umožní kontaktní osobě se zúčastnit provozní kontroly.

II. údržba

a.   nakopání a odplevelení dopadových ploch do hloubky minimálně 40 cm dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 v četnosti 3x za rok, první termín nejpozději do 30. 4. a druhý a třetí termín dle požadavku objednatele.

b.   nakopání a odplevelení pískových a štěrkových ploch do hloubky minimálně 15 cm v četnosti 3x za rok, první termín nejpozději do 30. 4. a druhý a třetí termín dle požadavku objednatele.

c.   doplnění písku a štěrku v dopadových a ostatních plochách, práce bude zahájena na pokyn objednatele.

d.   výměna písku, resp. doplnění písku v pískovištích, která spočívá v odstranění svrchní vrstvy písku v pískovištích ve vrstvě minimálně 25 cm po zimním období, navezení nového písku k doplnění pískovišť na mocnost požadovanou  normou a jeho urovnání nejpozději do 30. 4. daného roku. Na výměnu písku v pískovištích musí být použit písek kopaný dle kritérií pro výměnu dle platné vyhlášky a normy. Zhotovitel zodpovídá za splnění hygienických limitů mikrobiálního, chemického a parazitárního znečistění navezeného písku ve smyslu platné vyhlášky (bude doloženo certifikátem). Součástí faktury bude informace o tom, jaké množství písku bylo doplněno na jednotlivá pískoviště. Při každé kontrole je zhotovitel povinen provádět přehrabání pískoviště, pískových a dopadových ploch na mocnost požadovanou normou, aby plochy nebyly ztvrdlé a zdusané.

e.   překopání písku v pískovištích bude provedeno 2x za rok, a to v měsíci červnu/červenci a říjnu.

f.   údržba travnatých ploch sečením na dětských hřištích 5 x za rok, práce bude zahájena na pokyn objednatele. Fakturovat bude dodavatel skutečně provedený rozsah prací na základě provedené kontroly - předávacího protokolu. Zadavatel nemusí zadat sečení v plném rozsahu výměr.

g.   opravy většího rozsahu dle výsledků kontrol (viz bod I. a, I. b), případně na základě dalších zjištění. Odpovědný pracovník odboru životního prostředí (dále jen „OŽP“) zadá provedení těchto prací pokynem. Provedené práce budou po jejich dokončení protokolárně předány. Po provedení výše uvedené kontroly v případě potřeby bude objednateli nahlášena nutnost provést opravy nebo jiné práce (nad rámec drobných oprav) spojené se zajištěním funkčnosti a bezpečnosti příslušného herního prvku případně hřiště jako celku. Toto hlášení bude vyhotoveno neprodleně po zjištění závad a e-mailem předáno na kontaktní adresu odpovědného pracovníka OŽP uvedeného ve smlouvě. Opravy většího rozsahu spočívající zejména ve výměně vadných prken, plošin (demontáž, montáž včetně spojovacího materiálu), ve výměně kovových patek v oplocení včetně sváření, ve výměně kovových vrátek, v doplňování praných oblázků (zrnitost 2-8 mm) včetně dopravy, ve výměně dřevěných hranolů na herních prvcích, ve výměně gumového dopadu pod herním prvkem, v opravě a uchycení dětského houpadla k pružině, v opravě sedátka u dětského houpadla, v nátěru dřevěných částí herních prvků (obroušení, dvojnásobný nátěr ekologicky a zdravotně nezávadnou lazurou) apod. dle požadavku objednatele. Materiál potřebný k realizaci oprav bude vyčíslen zvlášť. Předpokládaný rozsah oprav je 100 hodin měsíčně po dobu smluvního období s možností převodů hodin mezi měsíci po dobu trvání smlouvy.

h.   úklid dětských hřišť a oddechových míst bude prováděn při každé kontrole a bude spočívat v úklidu veškerých nežádoucích předmětů z plochy hřiště (odpadu), včetně pískoviště a ploch pod lavičkami. Součástí služby bude i odvoz a likvidace odpadu (k faktuře zhotovitel doloží doklad o likvidaci odpadu). Položka zahrnuje naložení na dopravní prostředek odvozu, složení a likvidací odpadu. Odpad bude odvážen ihned po provedení prací.

i.   úklid a likvidace spadaného listí bude prováděn 2x za rok zpravidla na konci vegetační období po opadu listí. Práce bude zahájena na pokyn objednatele. Fakturovat bude dodavatel skutečně provedený rozsah prací na základě provedené kontroly - předávacího protokolu. Zadavatel nemusí zadat práce v plném rozsahu výměr. Položka zahrnuje shrabání listí, naložení na dopravní prostředek odvozu, složení a likvidaci. Listí bude odváženo ihned po provedení prací.

Kód CPV:
Kód CPV:  77320000-9    služby související s údržbou sportovních hřišť

Předpokládaná cena plnění:
Předpokládaná cena plnění je 1 458 300 Kč bez DPH.

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky: 1. 4. 2019
Ukončení plnění veřejné zakázky: 31. 3. 2021
Místo plnění veřejné zakázky: dětská hřiště a oddechová místa území Prahy 15, tj. k. ú. Hostivař
a Horní Měcholupy dle přílohy č. 2 Smlouvy o dílo.

3) Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií

Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost takto:
dodavatel doloží čestné prohlášení o těchto skutečnostech
-    dodavatel není v likvidaci
-    dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
-    dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku státní politiky nezaměstnanosti
-    vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolventní návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů
-    dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
-    dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
-    nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou způsobilou zastupovat dodavatele.
Zadavatel dále požaduje prokázat profesní způsobilost předložením fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze živnostenského rejstříku pro živnost opravňující dodavatele k poskytování prací dle této výzvy a doložení certifikátu o proškolení z problematiky Kontrola a údržba dětských hřišť v souladu s evropskou normou.

4) Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo působení, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu a faxu uchazeče, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče.
Součástí nabídky je návrh Smlouvy o dílo, který musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče a dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
Uchazeč je povinen předložit nabídku a doklady k prokázání kvalifikace ve svazku zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci. Vše musí být zpracováno a předloženo v českém jazyce (informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce slovenském). Jednotlivé listy svazku musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. První stránka svazku musí obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky, posledním listem musí být čestné prohlášení uchazeče s uvedením počtu listů ve svazku. Návrh Smlouvy o dílo, včetně přílohy, musí být uchazečem předložen též na digitálním nosiči dat.

5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí byt stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a její výše v Kč a celková nabídková cena vč. DPH. Nabídková cena musí být dále zpracována v členění dle požadavku zadavatele uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy o dílo - Soupis prací k realizaci včetně kalkulaci nabídkové ceny.

6) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů majících prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny (změna zákonem stanovené výše DPH).

7) Platební podmínky a obchodní podmínky

Zadavatel výslovně upozorňuje, že neposkytuje zálohy.

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, vždy na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem. Daňový doklad bude doložen soupisem fakturovaných prací podepsaným kontaktním pracovníkem. Splatnost dokladu bude 21 dnů od předání zadavateli.
Veškeré podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - návrh Smlouvy o dílo.

8) Místo pro podávání nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace, doba, v níž lze nabídky a doklady k prokázání kvalifikace podat osobně

Uchazeč podá svou nabídku a doklady k prokázání kvalifikace osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny na jeho adresu nejpozději do 13:00 hod. dne 20. 2. 2019. Za rozhodující pro doručení nabídky včetně dokladů k prokázání kvalifikace je okamžik převzetí dokumentů zadavatelem.

Pracovní doba podatelny:
Po, St: 8:00 hod. - 11:30 hod.  12:30 hod. - 17:00 hod.
Út, Čt: 8:00 hod. - 11:30 hod.  12:30 hod. - 14:30 hod.
Pá:      8:00 hod. - 11:30 hod.

V případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen dokumenty podat v podatelně na adrese zadavatele - viz čl. 11. V případě podání prostřednictvím pošty je uchazeč povinen zaslat dokumenty na adresu zadavatele uvedenou ve výzvě - viz čl. 11.
Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace musí uchazeč podat v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném názvem „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“ s označením Neotevírat !!! opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

9) Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

10) Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele

Zadavatel oznámí zájemci své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nejpozději do konce lhůty, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, přičemž tato činí 60 kalendářních dnů.

11) Název, sídlo, právní forma, telefon zadavatele

Městská část Praha 15, Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355, Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 281 003 310

12) Zadávací dokumentace a kontaktní adresa pro doručování dodatečných dotazů

Zadávací dokumentace je poskytnuta v rámci výzvy a je její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace bude v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek v podmínkách Úřadu MČ Praha 15 uveřejněna na profilu zadavatele a na webových stránkách úřadu. Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 a č. 2. Nesplnění podmínek zadávacího řízení a nedodržení zadávací dokumentace uchazečem je důvod pro vyloučení nabídky uchazeče z dalšího posuzování a hodnocení nabídek. Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

13) Důvody pro vyloučení uchazeče z průběhu zadávacího řízení

Uchazeč je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené touto výzvou (včetně doložení požadovaných příloh) zadavatelem. Jejich nedodržení má za následek vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je v případě, že použije pro plnění poddodavatele povinen založit jakou součást nabídky i seznam poddodavatelů včetně identifikace poddodavatele (název, sídlo, IČ) a uvést jaká část veřejné zakázky jimi bude plněna, včetně uvedení procentuálního podílu zakázky a vyčíslení podílu na zakázce v Kč. V případě, že uchazeč nebude poddodavatele předpokládat, musí doložit, jako součást nabídky, prohlášení, že veškeré dodávky tj. předmět smlouvy, provede výhradně sám bez poddodavatelů.

14) Prohlídka místa plnění

Zadavatel sděluje, že prohlídka místa plnění se nekoná.

15) Další podmínky veřejné zakázky

a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.          
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůty pro podání nabídky.
c) V případě, že nabídka nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, či uchazeč nedoloží řádně požadované kvalifikace, zadavatel uchazeče vyloučí (pokud nevyužije svého práva vyžádat si doplnění těchto dokumentů) a rozhodnutí o vyloučení písemně oznámí uchazeči.
d) Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli z veřejné zakázky vyloučeni.
e) Zadavatel má právo vyžádat si dodatečné informace od uchazečů, ověřit si údaje uvedené v nabídce a vyžádat si dodatečné doložení dokladů, a to jak k prokázání kvalifikace, tak i samotné nabídky.
f) Uchazeč při zpracování nabídky je povinen vycházet ze zadávacích podmínek a obchodních podmínek. Obchodní podmínky, tj. vzor Smlouvy o dílo, včetně přílohy (soupisu dodávek k ocenění), musí bezvýhradně dodržet, může však nabídnout podmínky výhodnější. Nedodržení těchto podmínek je nesplněním požadavku zadavatele na úplnost nabídky a je důvodem pro vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení poskytování služby s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
ch) Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.
i) Zadavatel stanovuje, že žádné údaje uvedené v nabídkách uchazečů nepodléhají obchodnímu tajemství a na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb. je zadavatel oprávněn poskytnout informace o údajích obsažených v nabídkách.
j) Zadavatel stanovuje, že je oprávněn uveřejnit celý text uzavřené smlouvy, včetně přílohy na profilu zadavatele.
k) Kontaktní osobou za zadavatele pro doručení dodatečných dotazů je: Mgr. Zuzana Venclíková, telefon: 281 003 310, e-mail: Zuzana.Venclikova@praha15.cz
l) Dodatečné dotazy je možné doručit nejpozději do 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

16) Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadávací dokumentace obsahuje:
1)    výzvu
2)    návrh Smlouvy o dílo včetně
       příloha č. 1 - Soupis prací k realizaci včetně kalkulace nabídkové ceny
       příloha č. 2 - Seznam dětských hřišť a oddechových míst na území MČ Praha 15
       příloha č. 3 - Mapové podklady
                       
      

V Praze dne:  7. 2. 2019     
                            


                                                                                                                                                                Michal Frauenterka
                                                                                                                                                           místostarosta MČ Praha 15
                                                                                                                                                                     za zadavatele

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 333,54kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 1 výzvy - Smlouva o dílo

Velikost souboru: 30,14kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 1 Smlouvy o dílo - soupis prací k realizaci včetně kalkulace ceny.xls

Velikost souboru: 34,50kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Velikost souboru: 22,27kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 3 Smlouvy o dílo.pdf

Velikost souboru: 5,95MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno