Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravy (OD) - doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 15

Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10

zastoupená tajemníkem úřadu

 

v y h l a š u j e   dne 21.12.2018 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)

doba určitá

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

 

Sjednaný druh práce:         

výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v oblasti silničního hospodářství a dopravy (právní oblast, správní řízení, zvláštní užívání a omezení obecného užívání pozemních komunikací, určování existence a charakteru účelových komunikací, trvalé a přechodné místní úpravy silničního provozu, likvidace vraků, kontrolní a vyhledávací činnost, státní dozor)

 

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků :

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

 

Další požadavky:

 • Vyšší odborné
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • praxe ve vedení správního řízení
 • komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu
 • znalost práce na PC /Word, Excel/

                                                                                           

Výhoda:

 • znalost státní správy a samosprávy na úseku dané činnosti
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v oboru
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,                                       
 • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejících právních předpisů

 

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,   odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon,  email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělán

 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 21.1.2019 na adresu:

 

Městská část Praha 15

Úřad městské části Praha 15

Odd. personální a mzdové

Boloňská 478/1

109 00 Praha 10

 

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OD“.

Nástup:  dle dohody

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                  Mgr. Aleš Cejnar, MPA

                                                                                         tajemník úřadu

Autor článku: roman.tucek@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

originál dokumentu

Velikost souboru: 380,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno