Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD) – doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e   dne 21.2.2020 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD) – doba určitá

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:

výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v oblasti silničního hospodářství a dopravy (správní řízení, přestupkové řízení, zvláštní užívání a omezení obecného užívání pozemních komunikací, trvalé a přechodné místní úpravy silničního provozu, kontrolní a vyhledávací činnost, státní dozor)

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:

 • Vyšší odborné/VŠ
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu
 • znalost práce na PC /Word, Excel/

Výhoda:

 • znalost státní správy a samosprávy na úseku dané činnosti
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v oboru
 • praxe ve vedení správního a přestupkového řízení
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejících právních předpisů
  a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon, email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 11.3.2020 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent OD“.

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                          Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                  tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 49,37kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno