Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí (OŽP)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 17.10.2018 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru životního prostředí (OŽP)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:
    
- výkon státní správy na úseku ochrany vod, vydávání rozhodnutí, souhlasů a dalších opatření dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
- výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství, vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek a dalších opatření dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění


Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

-    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
-    občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český nebo slovenský jazyk
-    bezúhonnost
-    způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:  - VOŠ/VŠ směr ekologie a ochrana životního prostředí
                             - znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
                               zákonů, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
                               změně některých zákonů, v platném znění
                             - praxe v oboru životního prostředí
                             - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                             - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                             - znalost práce na PC /Word, Excel/
            
Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:
            
                             - stravenky v hodnotě 110 Kč
                             - 3 dny sick days
                             - možnost pružné pracovní doby
                             - příjemný pracovní kolektiv
                             - možnost osobního vzdělávání    
                                                
K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s  požadovanými doklady doručte nejpozději do  2.11.2018 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OŽP“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                                   Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                         tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 421,74kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno