Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 11.10.2017

Termín konání: 11.10.2017
Čas konání: 16:30 – 17:20 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing. Lenka El Masri, Mgr. Jakub Šelbický,
                                    Lukáš Kaňa, Ivana Dubovčiová, Petr Bernat, Martin Ponikelský

Program:
Návrh na vyřazení DHM, DDHM, DNM, DDNM  a majetku v operativní evidenci POE2 a POE1
__________________________________________________________________________________

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1.    Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - vyřazovací protokoly č. 4/2017, 5/2017 s 8/2017 - se jedná o
       nábytek, který je starý, rozbitý, nepoužitelný (většinou původní hotelový z r. 1993) a nefunkční
       elektrospotřebiče. Posudky vystavil vedoucí odd. hospodářské správy na základě prohlídky
       pracovníků údržby. Dále se jedná o nepoužitelné tokeny, USB Flash Disky a telefonní přístroje.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí  134.648,43 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokoly č. 1/2017, 9/2017 a
       10/2017  – se jedná o starý a rozbitý nábytek, nefunkční a neopravitelné elektrospotřebiče,
       zastaralé a nefunkční monitory, telefony a faxy nepoužitelné z důvodu repasování telefonní
       ústředny.  Posudky vystavila odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4 a vedoucí  odd. HS.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  280.784,38 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 3/2017 - se jedná o starý
       a nefunkční kopírovací stroj viz posudek JVM Computers s.r.o. a automobil Fiat Ducato, rok
       výroby 1998, využívaný JSDH. Od března 2016, kdy nesplnil podmínky STK, nikdo z jiných
       JSDH neprojevil o toto vozidlo zájem. Vozidlo bylo vyřazeno ze Seznamu vozidlel složek IZS.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM2 činí 349.951,00 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 2/2017 – se jedná
       o zastaralé SW produkty, licence. Účetní hodnota (pořizovací cena) DDNM činí 333.267,90 Kč.

       Na účtu dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 7/2017 – se jedná o server
       v účetní hodnotě 138.690,60 Kč.

       Nepoužitelný SW Infomapy je veden na účtu operativní evidence POE1 v účetní hodnotě 1,- Kč.


   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  1.237.343,20 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:
   Pro:   8
   Proti: 0
   Zdržel se: 0

   Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – odvoz do sběrného dvora
   firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


   Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 1-10/2017


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK


V Praze dne 11.10.2017


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:


Mgr. Jakub Šelbický   …………………………        Petr Bernat               ………………………..

Miroslav Nauč             nepřítomen                       Josef Růžička          nepřítomen    

Ing. Lenka El Masri ………………………….          Veronika Válová     …………………………

Ivana Dubovčiová    ………………………….           Lukáš Kaňa              ………………………...

Martin Ponikelský     ………………………....        

 

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační