Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 16.11.2016

Termín konání: 16.11.2016
Čas konání: 16:00 – 17:00 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing.  Mgr. Jakub Šelbický, Lukáš Kaňa, Ivana Dubovčiová,
                                Petr Bernat

Program:
Návrh na vyřazení DHM, DDHM a majetku v operativní evidenci POE2
___________________________________________________________________________________________

Přesedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1. Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
    dle přiloženého soupisu.

    Na účtu operativní evidence  - vyřazovací protokoly č. 9/2016 a 12/2016 - se jedná o nábytek, který je
    starý, rozbitý, nepoužitelný (většinou původní hotelový z r. 1993), nefunkční elektrospotřebiče
    a zastaralou výpočetní techniku.
    Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí 92.460,79 Kč.

    Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokoly č.11/2016 a  13/2016
    se jedná o výpočetní  techniku, která je již zastaralá a nepoužitelná a nefunkční, rozbité kancelářské
    vybavení (psací stroje, fotoaparát, skříně),
    Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí 1.047.327,76 Kč.

    Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 10/2016 se jedná o zastaralou
    a nefunkční kopírovací techniku z roku 2001 viz posudek JVM Computers s.r.o.
    Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM činí 207.370,40 Kč.

    Posudky vystavila odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4  nebo  vedoucí odd. hospodářské
    správy na základě prohlídky pracovníků údržby.


Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  1.347.158,95 Kč.
Reálná hodnota 0,- Kč.

Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – výpočetní techniku ekologicky
zlikviduje firma JVM Computers, s.r.o. (odvoz je již zahrnut v ceně odborných posudků),  ostatní  
likvidace proběhne odvozem do sběrného dvora firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 9-13/2016


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK


V Praze dne 16.11.2016


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:


Mgr. Jakub Šelbický   …………………………        Petr Bernat               ………………………..

Miroslav Nauč             nepřítomen            Josef Růžička          nepřítomen    

Ing. Lenka El Masri      nepřítomna            Veronika Válová     …………………………

Ivana Dubovčiová    ………………………….        Lukáš Kaňa              ………………………...

Martin Ponikelský     nepřítomen

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 410,96kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno