Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 17.9.2018

Termín konání: 17.9.2018
Čas konání: 16:30 – 17:40 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Lukáš Kaňa, Martin Ponikelský, Petr Bernat

Program:
Návrh na vyřazení DHM2, DDHM,  DDNM  a majetku v operativní evidenci POE1 a POE2

__________________________________________________________________________________

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná. Informovala o ukončení členství pí Dubovčiové v likvidační komisi, komise má nyní tedy 9 členů, z nichž je přítomných 5.

 

  1. Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - se jedná o zastaralé a  nepodporované verze software, nefunkční
       rozbočovače, USB disky a tokeny s ukončenou funkčností– vyřazovací protokoly č. 10-12/2018,
       které k vyřazení navrhuje ved. OI Mgr. Roman Tuček.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE1 činí  7.651,40 a POE2 241.518,68 Kč

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokoly č. 09/2018 a 13/2018
       se jedná o zastaralou a nefunkční výpočetní techniku. Posudky vystavila odborná firma JVM
       Computers s.r.o., Praha 4. Dále starý opotřebovaný nábytek  a nefunkční elektrospotřebiče, kde
       vyřazení navrhuje vedoucí OHS Veronika Válová na základě posouzení pracovníků údržby.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  703.505,64 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 07/2018 se jedná o zastaralou
       a nefunkční výpočetní techniku. Posudky vystavila odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM2 činí 343.681,90 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 08/2018
       se jedná o starý a nepoužívaný SW,  k vyřazení navrhuje vedoucí  OI Mgr. Roman Tuček.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDNM činí 121.188,30 Kč.

     

   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  1.417.545,52 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:

   Pro:   5
   Proti: 0
   Zdržel se: 0

 

Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – ekologickou likvidaci zajistí firma
JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4. Náklady na likvidaci jsou obsaženy
v ceně odborných posudků.

 

Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 07/2018 – 13/2018

 

Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK

 

V Praze dne 17.9.2018

 

Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:            

 

Mgr. Jakub Šelbický   nemoc                                       Petr Bernat             …………………………

Miroslav Nauč           nepřítomen                                 Josef Růžička          nepřítomen

Ing. Lenka El Masri   nepřítomna                                 Veronika Válová     …………………………

Lukáš Kaňa              ………………………...                Martin Ponikelský     ……………………….. 

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační