Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 2.3.2016

Termín konání: 2.3.2016
Čas konání: 16:00 – 17:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost č. 214 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Tomáš Tůma

Členové LK: Miroslav Nauč, Romana Dubenská, Veronika Válová, Ing. Lenka El Masri, Lukáš Kaňa,
                   Ivana Dubovčiová, Petr Bernat, Martin Ponikelský, Josef Růžička

Program:

  1. Jednací řád LK
  2. Jednání o návrhu na vyřazení majetku v operativní evidenci a drobného dlouhodobého majetku MČ Praha 15

__________________________________________________________________________________

Přeseda likvidační komise zahájil jednání a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.

         1. Předseda seznámil členy komise s návrhem Jednacího řádu LK, do kterého byly zapracovány
             úpravy a připomínky.
             Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – Jednací řád schválen

         2. Předseda likvidační komise seznámil členy komise s návrhem na vyřazení majetku
             dle přiloženého soupisu.

             Na účtu operativní evidence - vyřazovací protokoly č. 1 a 2/2016 - se jedná o nábytek, který je
             starý, rozbitý, nepoužitelný (většinou původní hotelový z r. 1995) a nefunkční  elektrospotřebiče
             (např. ventilátor z r. 1996, překapávač z r. 2006),  jejichž oprava by byla nerentabilní nebo není
             možná.
             Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí 201.707,05 Kč.

             Na účtu drobného dlouhodobého majetku – vyřazovací protokol č. 3/2016 - se jedná starý, rozbitý
             a neupotřebitelný nábytek a staré, neopravitelné elektrospotřebiče (např. nefunkční lednice z r.
             1993, překapávače z r. 1994, mobilní telefony z r. 2008, TV z r. 2003, videorekordér z r. 1996
             apod.), posudek vystavila odborná firma nebo vedoucí odd. hospodářské správy na základě
             prohlídky pracovníků údržby.
             Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM celkem  575.882,40 Kč.

         Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  777.589,45 Kč.
         Reálná hodnota 0,- Kč.

         Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:
         Pro: 8
         Proti: 0
         Zdržel se: 0

         Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – odvoz do sběrného dvora firmou
         AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Přílohy: Jednací řád LK
             Vyřazovací protokoly č. 1 – 3/2016

Zapsala: Romana Dubenská, tajemnice LK

Ověřil: Tomáš Tůma, předseda LK

 

V Praze dne 2.3.2016

Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:

 

 

Tomáš Tůma            …………………………            Petr Bernat               ………………………..

Miroslav Nauč         nepřítomen                              Romana Dubenská   ………………………...

Ing. Lenka El Masri  ………………………….            Veronika Válová     …………………………

Ivana Dubovčiová      ………………………….            Lukáš Kaňa              ………………………...

Martin Ponikelský    ………………………....            Josef Růžička           nepřítomen

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 469,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno