Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 26.3.2018

Termín konání: 26.3.2018
Čas konání: 16:30 – 17:10 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing. Lenk a El Masri, Mgr. Jakub Šelbický,Lukáš Kaňa,
                               Ivana Dubovčiová, Martin Ponikelský

Program:
Návrh na vyřazení DHM, DDHM, DNM, DDNM  a majetku v operativní evidenci POE1 a POE2
__________________________________________________________________________________

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1.    Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - se jedná o zastaralé a  nepodporované verze software – vyřazovací
       protokol č. 01/2018  a  o zastaralou výpočetní techniku, paměťová zařízení a příslušenství k VT    
       -  vyřazovací protokol č. 06/2018, které k vyřazení navrhuje ved. OI Mgr. Roman Tuček.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE1 činí  379.275,- Kč a POE2 137.243,75 Kč

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 05/2018 se jedná
       o zastaralou a nefunkční výpočetní techniku. Posudky vystavila odborná firma JVM Computers
       s.r.o., Praha 4.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  1.510.693,52 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 02/2018 se jedná o zastaralou
       a nefunkční výpočetní techniku. Posudky vystavila odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM2 činí 1.637.427,20 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 03/2018
       se jedná o zastaralou a nepodporovanou verzi SW Office XP, k vyřazení navrhuje vedoucí  OI
       Mgr. Roman Tuček.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDNM činí 8.443,10 Kč.

       Na účtu dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 04/2018
       se jedná o zastaralou a nepodporovanou verzi software Windows Server a internetový systém
       Q-MATIC, k vyřazení navrhuje vedoucí OI Mgr. Roman Tuček.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DNM3 činí  218.752,65 Kč.

       

 

   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  3.891.835,22 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:

   Pro:   7
   Proti: 0
   Zdržel se: 0

   Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – ekologickou likvidaci zajistí firma
   JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4.


   Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 01/2018 – 06/2018


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK


V Praze dne 26.3.2018


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:


Mgr. Jakub Šelbický   …………………………        Petr Bernat              omluven

Miroslav Nauč           nepřítomen              Josef Růžička          omluven

Ing. Lenka El Masri ………………………….        Veronika Válová     …………………………

Ivana Dubovčiová    ………………………….        Lukáš Kaňa              ………………………...

Martin Ponikelský     ………………………....       

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační