Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 27.11.2017

Termín konání: 27.11.2017
Čas konání: 16:30 – 17:45 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing. Lenka El Masri, Mgr. Jakub Šelbický, Lukáš Kaňa,  
Petr Bernat, Martin Ponikelský
Omluveni: Ivana Dubovčiová, Josef Růžička
Nepřítomen: Miroslav Nauč

Program:
Návrh na vyřazení DHM, DDHM, DDNM  a majetku v operativní evidenci POE2
__________________________________________________________________________________

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1.    Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - vyřazovací protokol č. 12/2017- se jedná o nábytek, který je starý,
       rozbitý, nepoužitelný (i původní hotelový z r. 1993), nefunkční  elektrospotřebiče a mobilní
       telefony.  Posudky vystavil vedoucí odd. hospodářské správy na základě prohlídky pracovníků
       údržby.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí  102.076,23 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol š. 14/2017  – se jedná
       o starý a rozbitý nábytek, nefunkční a neopravitelné elektrospotřebiče, zastaralé a nefunkční PC,
       monitory, mobilní telefony, skartovač a psací stroj.
       Posudky na VT vystavila odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4 a vedoucí  odd. HS.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  193.323,95 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 13/2017 - se jedná o telefonní
       ústřednu z r. 2003, která byla nahrazena novou.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM činí 903.768,00  Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého nehmotného majetku – vyřazovací protokol č. 11/2017 – se
       jedná o zastaralé SW produkty:
       Kerio network – 5 let nepouživaný prg, zcela bez podpory a neběžící pod novými operačními
       systémy
       Office 2003 – nepodporovaný sw, nelze využívat
       DDP – modul DDP plně nahrazen modulem GINIS DDP
       Windows ServerStand 2003 – nepodporovaný sw, nelze využívat
       Exchange server  – nepodporovaný sw, nelze využívat
       WinSRV2003 -  – nepodporovaný sw, nelze využívat
       Avast EndPoint -  – nepodporovaný sw, nahrazen jiným - nelze využívat

      Účetní hodnota (pořizovací cena) DDNM činí 1.241.766,08 Kč.

      
   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  2.440.934,26 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč
.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:
   Pro:   7
   Proti: 0
   Zdržel se: 0

 Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – odvoz do sběrného dvora
 firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a likvidace VT firmou JVM Computers s.r.o.


Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 11-14/2017


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK


V Praze dne 27.11.2017


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:


Mgr. Jakub Šelbický   …………………………        Petr Bernat               ………………………..

Miroslav Nauč             nepřítomen                       Josef Růžička          omluven

Ing. Lenka El Masri ………………………….          Veronika Válová     …………………………

Ivana Dubovčiová         omluvena                          Lukáš Kaňa              ………………………...

Martin Ponikelský     ………………………....

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační