Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 30.9.2019

Termín konání: 30.9.2019
Čas konání: 16:30 – 17:10 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Ing. Lenka El Masri, Mgr. Jana Kořínková, MPA, Petr Bernat,
                                    Lic. Lukáš Kaňa, Mgr. Marie Tomanová, Petra Čelikovská

Program: Návrh na vyřazení DHM, DDHM  a majetku v operativní evidenci POE1 a POE2
 

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1.    Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - se jedná o staré, poškozené volební urny, rozbitý nábytek,
       nefunkční elektrospotřebiče a mobilní telefony – vyřazovací protokol č. 01/2019 a 02/2019.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE1 činí  39.107,50 Kč a POE2 124.155,35 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku se jedná o starý rozbitý nábytek, nefunkční
       elektrospotřebiče a mobilní telefony – vyřazovací protokol č. 03/2019.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  370.286,16 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku se jedná o profesionální  kávovar a fritézu, které byly
       pořízené v r. 2007 pro užívání v RZ Hostivař, elektrospotřebiče jsou nefunkční.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM činí 198.262,70 Kč.

      

   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  731.811,71 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:

   Pro:   7
   Proti:  0
   Zdržel se:  0

   Revizi všech elektrických zařízení provedla firma Jaroslav Hojer, Mezilesí 747/37, Praha 9
   a vadné elektrospotřebiče po odborném posouzení navrhla k vyřazení.

   Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku  odvozem do sběrného dvora.


   Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 01/2019 – 04/2019


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Mgr. Marie Tomanová


V Praze dne 30.9.2019


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:        Romana Dubenská…………………………


Veronika Válová – dovolená                Petr Bernat  …………………………………            

Miroslav Nauč  - nepřítomen                        Mgr. Jana Kořínková, MPA…………………          
Ing. Lenka El Masri ………………………….        Petra Čelikovská     …………………………

Mgr. Marie Tomanová ……………………….        Lic. Lukáš Kaňa …………………………….        

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační