Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 7.9.2016

Termín konání: 7.9.2016
Čas konání: 16:00 – 17:00 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing. Lenka El Masri, Mgr. Jakub Šelbický,
                                Lukáš Kaňa, Ivana Dubovčiová, Petr Bernat, Martin Ponikelský

Program:
Návrh na vyřazení DHM, DDHM a majetku v operativní evidenci POE2
__________________________________________________________________________________________

Přesedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.


1.    Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku
       dle přiloženého soupisu.

       Na účtu operativní evidence  - vyřazovací protokoly č. 4/2016 a 7/2016 - se jedná o nábytek, který
       je starý, rozbitý, nepoužitelný (většinou původní hotelový z r. 1993) a nefunkční elektrospotřebiče
       (např. lampa z roku 2010, ventilátor z roku 1994),  jejichž oprava by byla nerentabilní nebo není
       možná. Posudky vystavil vedoucí odd. hospodářské správy na základě prohlídky pracovníků
       údržby.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí 143.681,83 Kč.

       Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokoly č. 6/2016 a  8/2016
       se jedná o výpočetní a kopírovací techniku, která je již zastaralá a nepoužitelná. Posudky vystavila
       odborná firma JVM Computers s.r.o., Praha 4.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí 553.906,36 Kč.

       Na účtu dlouhodobého hmotného majetku – vyřazovací protokol č. 5/2016 se jedná o zastaralou
       a nefunkční kopírovací techniku viz posudky JVM Computers s.r.o.
       Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM činí 488.581,90 Kč.


Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  1.037.284,76 Kč.
Reálná hodnota 0,- Kč.

Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku – odvoz do sběrného dvora
firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 4 - 8/2016


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová, tajemnice LK


V Praze dne 7.9.2016

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 461,48kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno