Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Likvidační komise dne 9.12.2019

Termín konání: 9.12.2019
Čas konání: 16:30 – 17:00 hod.
Kancelář č. 716 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Předseda LK: Dubenská Romana

Přítomní členové LK: Veronika Válová, Ing. Lenka El Masri, Mgr. Jana Kořínková, MPA,
                                    Petr Bernat, Lic. Lukáš Kaňa, Mgr. Marie Tomanová, Petra Čelikovská

Program: Návrh na vyřazení DHM, DDHM  a majetku v operativní evidenci  POE2
__________________________________________________________________________________

Předsedkyně likvidační komise zahájila jednání a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, komise je usnášeníschopná.

 

 1. Předsedkyně  likvidační komise seznámila členy komise s návrhem na vyřazení majetku dle přiloženého soupisu.

  Na účtu operativní evidence  - se jedná o zastaralou výpočetní techniku; starý hotelový nábytek (pořízený 1995), rozbitý nábytek  a nefunkční elektrospotřebiče – vyřazovací protokol č. 05/2019 a 06/2019.

  Účetní hodnota (pořizovací cena) POE2 činí  162.898,91 Kč.

  Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku se jedná o starý rozbitý nábytek, nefunkční elektrospotřebiče a vybavení cukrárny Herbenova  – vyřazovací protokol č. 07/2019 a 08/2019.
  Účetní hodnota (pořizovací cena) DDHM činí  1.394.261,60 Kč.

  Na účtu dlouhodobého hmotného majetku se jedná o zastaralou kopírovací a výpočetní techniku a vybavení cukrárny Herbenova – vyřazovací protokol č. 09/2019.
  Účetní hodnota (pořizovací cena) DHM činí 654.698,80 Kč.

      

   Celková účetní hodnota majetku navrženého k vyřazení činí  2.211.859,31 Kč.
   Reálná hodnota 0,- Kč.

   Likvidační komise odsouhlasila vyřazení majetku:

   Pro:    8
   Proti:  0
   Zdržel se:  0

Revizi všech elektrických zařízení provedla firma Jaroslav Hojer, Mezilesí 747/37, Praha 9 a vadné elektrospotřebiče po odborném posouzení navrhla k vyřazení.
Odborný posudek na výpočetní techniku v ceně nad 40 tis. Kč/ks  provedla firma JVM Computers, s.r.o., Vídeňská 744, Praha 4.

Komise se shodla na způsobu likvidace vyřazovaného majetku  odvozem do sběrného dvora, ekologickou likvidaci výpočetní techniky a elektrospotřebičů provede firma JVM Computers s.r.o.


Přílohy: Vyřazovací protokoly č. 05/2019 – 09/2019


Zapsala: Romana Dubenská, předsedkyně LK

Ověřila: Veronika Válová


V Praze dne 9.12.2019


Se zápisem souhlasí a svým podpisem stvrzují:        Romana Dubenská…………………………


Veronika Válová ……………………………                 Petr Bernat  …………………………………            

Miroslav Nauč  - nepřítomen                        Mgr. Jana Kořínková, MPA…………………          
Ing. Lenka El Masri ………………………….        Petra Čelikovská     …………………………

Mgr. Marie Tomanová ……………………….        Lic. Lukáš Kaňa …………………………….        

Autor článku: oit@praha15.cz Komise likvidační

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 49,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno