Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 22 z jednání Komise pro seniory ze dne 27.9.2017

Z á p i s č. 22
z jednání Komise pro seniory ze dne 27. 9. 2017

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 7 členů         2 členové nepřítomni - písemná omluva

Hosté: MUDr. Jana Trková

Program:

1. Zahájení jednání
2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.
3. Nové náměty k jednání
4. Různé


1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise.

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující :

p. Hradecký–atypický chodník v ulici Pod Stanicí, (těsně nad otočkou tramvají), před domy č. 796 – 799. Chodník je zhotoven z dlaždic, v současné době je v havarijním stavu vč. obrubníků – rozbit z titulu parkování vozidel na chodníku. Je tam zvýšená frekvence parkování aut vč. muzikantů ČNSO, kteří přijíždí na pravidelné zkoušky a také tam parkují. Lidé chodí raději po ulici z čehož vyplývá i možnost úrazu.
p. Ducko – zást. starosty – po osobním setkání s panem Hradeckým na místě samém se bude hledat řešení.
p. Havel - ved. OD – na komisi předložen požadavek obyvatel ul. Pod stanicí již z předchozích období – příp. oprava TSK OS Praha – východ. Legální parkování pro všechny provozovatele vozidel, muzikanty ČNSO nevyjímaje.
p. Hradecký – požaduje osobní setkání na místě samém s panem Duckem, z důvodu havarijního stavu chodníku na což si stěžují obyvatelé v této lokalitě. Údajně je na stavebním odboru petice od obyvatel ve věci parkování vozidel.
Tento bod nadále trvá k řešení.

p. Mgr. Voříšková – v ulici Sáňkařská dát retardér před přechodem do domu UM a dětského hřiště. Je tam jednosměrný provoz, po obou stranách se parkuje a auta tam jezdí docela rychle. Může nastat problém, že za stojícím autem vyběhne dítě přímo před auto (ten případ se tam již stal).
p. Havel – vedoucí OD – Odbor dopravy nesouhlasí s tímto návrhem – jedná se o sídlištní komunikaci a malou intenzitou provozu vozidel a chodců, zpomalovací retardéry jsou umísťovány jen ve výjimečných případech před přechody pro chodce ve vztahu ke školským, obchodním zařízení, zastávkám MHD s velkou intenzitou ( viz. ulice plk. Mráze, Doupovská apod.),
p. Slavata – předseda -  z ulice na Křečku do ulice U statku je retardér a není tam velká frekvence. Proč bylo odpovězeno vedoucím odboru dopravy, že se dává pouze na místa s větší frekvencí - školy, obchodní střediska apod.

p. Mgr, Voříšková--svahy nad Tenisovou ulicí – keře nebyly prořezané. Živý nízký plot na hraně svahu nad panelovým domem Tenisová – z telefonického hovoru bylo p. Mgr. Venclíkovou přislíbeno, že tento živý plot bude zahrnut do mapy firmy, která toto zajišťuje a při  kontrole do 14 dnů bude zajištěno jeho prořezání a následně pak zahrnuto do pravidelné údržby.

p. Smečenský – při jednání o nových jízdních řádech MHD, snažit se projednat, aby autobusy ze zastávky nádraží Hostivař (ze směru od Petrovic) navazovaly na přípoj na Košík, v současné době v čase 5 minut autobus ujede.
Jedná se o linky 181, 182, 183 a 154.

Nové informace a náměty:

p. Slavata – na základě diskuze s občany, kteří bydlí u tzv. Hornoměcholupské návsi je ve směru od pomníku ke zvoničce a k nádraží asfaltová plocha, v současnosti není využívána ke sportovním účelům. Je potřeba plochu upravit a prořezat keře (dle informace p. Mgr. Venclíkové, v současné době probíhá prořezávání keřů v celé oblasti MČ Praha 15).

Dne 31. října 2017 dojde k uzavření pošty na Milánské ulici. Posílena bude pro obyvatele pošta u Taškentu.
Nová pošta bude otevřena v březnu 2018.

p. Smečenský – v oblasti stavby mezi ulicí plk. Mráze a Kytínskou byl zjištěn výskyt potkanů.
V tomto případě se jedná o soukromý pozemek fy. AKRO flats s. r. o. Praha10, parcela č. 2423/19 k. ú. Hostivař.

p. MVDr. Kuna – doplnění dalších 2 odpočinkových laviček k DPS.

p. Mgr. Venclíková -  první 2 požadované lavičky ve směru od autobusové zastávky k DPS byly realizovány. V současné době se s dalšími lavičkami zatím nepočítá.                                           

Různé:

p. Toman – informace pro p. Bc. Kalousovou – v případě potřeby chybějícího člena volební komise je možnost se obrátit na pana Václava Tomana.
p. MUDr. Trková – při svých návštěvách na jednáních této komise zjišťuje, že se většinou jedná o oblast životního prostředí a dopravy. Jistě je možno řešit také jiné oblasti, které by přímo souvisely s touto komisí.

 

 


Zápis ověřil:  Oldřich Slavata – předseda
Jaroslava Kombercová – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory