Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 25 z jednání Komise pro seniory ze dne 24.1.2018

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 8 členů         1 člen nepřítomen - omluva

Hosté: MUDr. Jana Trková
           p. Pecnová – obyvatelka MČ        

Program:
1. Zahájení jednání
2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.
3. Nové náměty k jednání
4. Různé


1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující:

p. Toman a p. Mgr. Voříšková – ulice plk. Mráze a Hornoměcholupská směrem na ulici Řepčická - semafor- krátký čas pro přechod chodců.

p.Havel – vedoucí odboru dopravySSZ krátký interval „ volno“ pro chodce. Všechna SSZ jsou seřízena tak, aby chodec měl dostatečný čas volně dokončit přecházení vozovky (i když mu v polovině přechodové fáze naskočí červená). Vozidlům naskakuje signál „volno“ se zpožděním. Ve věci SSZ předán kontakt
na příslušný silniční správní úřad – viz níže - různé.

p. Slavata a p. Smečenský -  autobusová zastávka na Křečku, jsou tam obchody, totéž zastávka Janovská do sídliště, proč jsou zastávky „ na znamení“? Je možné projednat s ROPIDEM, aby autobusy zastavovaly bez znamení.

p. Havel – vedoucí odboru dopravyROPID - zastávky „ na znamení „ – budou se zavádět na území Hl. m. Prahy celoplošně, tzn. včetně vytížených zastávek (úspora PHM, časová úspora na trase apod.),

Náměty k jednání:

p. Pecnová (host) - od  Alberta směrem dolů je Lyžařská ulice, přechod je velmi poškozený, rozbitý (problém pro vozíčkáře, matky s kočárky).

p. Havel - vedoucí odboru dopravy – na vozovce v trase pěších jsou výtluky. Předávám touto cestou TSK OS Praha - východ, jako správci komunikace Lyžařská ulice k zařazení oprav (oprava povrchu vozovky v jarních měsících).

- zajistit nový přechod „ zebru“ dole u retenční nádrže.

p. Havel- vedoucí odboru dopravy – požadavek na tento přechod je na MHMP Praha – akce BESIP, v současné době se zpracovává projekt na TSK hl. m. Prahy.
Paní Pecnová v pondělí osobně navštívila pana Havla, kde si vyjasnili celou situaci, upřesnilo se místo ohledně požadavku nového přechodu „zebry“.

- ulicí plk. Mráze směrem k Hostivařskému nádraží není ani jeden odpadkový koš

pí Mgr. Venclíková – vedoucí odboru životního prostředí – tato komunikace je ve správě společnosti Technické služby komunikací (dále jen „TSK“). Počet odpadkových košů byl před časem snížen vzhledem k objemu finančních prostředků. Tento počet není možné navýšit, je možné pouze požádat o přesun koše z jiného místa.

- konečná stanice tramvají – jedna strana uklízená, druhá strana nepořádek.

pí Mgr. Venclíková - vedoucí odboru životního prostředí - celý prostor uklízí TSK, ta část blíže k Hostivařskému nádraží je pravděpodobně častěji a více znečišťována procházejícími občany.
p. Havel – vedoucí OD - TSK provádí úklid vždy v pátek každý týden, v případě nepořádku je možno se obrátit přímo na p. Holou – tel. 257015364

- u retenční nádrže při vozovce je chodník, kde po levé straně je zarostlé a neupravené prostranství (na místě samém jednala paní Pecnová o této situaci před časem s pracovnicí OŽP) a bylo jí sděleno, že tento prostor má více majitelů.

pí Mgr. Venclíková - vedoucí odboru životního prostředí -  k vyjasnění celé situace bude dobré, aby se p. Pecnová zastavila na odboru životního prostředí, 3. patro, přímo u vedoucí odboru (pracovnice, se kterou před časem jednala, již na úřadě nepracuje). Pozemky, které jsou v místě samém, jsou některé ve vlastnictví Hlavního m. Prahy a některé jsou soukromé. Při osobním jednání bude vše upřesněno a tím i vyjasněno.

p. Smečenský - znovu otevřel otázku vyšlapané cesty přes park k autobusové zastávce v Chudenické ulici, viz zápis č.9/2016, č.16/2017 a dále v únoru 2017 byl k řešení této situace osobně přizván pan PhDr. Pencák na místo samé, kde se zjistilo, že se nejedná o pozemky č. 1818/201 a č.1818/236, které jsou v majetku SVJ a dle sdělení byla cesta zařazena do plánu oprav. Dosud oprava nebyla provedena.

Bude odpovězeno na příštím jednání

- dále připomíná slíbenou lavičku u Spolkového domu

pí Mgr. Venclíková – vedoucí odboru životního prostředí -  nové lavičky budou instalovány na jaře 2018

- další připomínka – osvětlení ulice, od stanice autobusu č. 177 – Přeštická, vede asfaltová cesta (staré sídliště) směr Albert. Pod Albertem k silnici k Horkám je podle cesty ještě zeď, kde není už vidět. Tato situace byla již k řešení v roce 2016
p. Havel – vedoucí OD - veškeré požadavky na doplnění veřejného osvětlení byly předány a byly průběžně urgovány na příslušném odboru MHMP. Odbor dopravy obdržel dopis z MHMP, kde oznamují, že Přeštická ulice je zařazena do přípravy akcí ( projekt a pod,)

pí Mgr. Voříšková - kontrola stromů okolo chodníků - v Lyžařské ulici spadly 2 stromy.

pí Mgr. Venclíková – vedoucí odboru životního prostředí - stromy na území MČ Praha 15 jsou pravidelně kontrolovány, pokud jsou napadené či suché, jsou v nejbližší možné době odstraněny. V případě, že nelze jednoznačně vyhodnotit zdravotní stav stromu, je zadán odborný posudek, na jehož základě je postupováno dále. V Lyžařské ulici spadl strom v období velkého větru v říjnu 2017, v průběhu této vichřice spadlo na území naší MČ více stromů, které byly zcela zdravé

- neupravené prostředí Janovská ulice okolo transformátoru - neodvezené ostříhané větve.

p. Mgr. Venclíková – v současné době se v okolí žádné větve nenacházejí, pozemek je ve vlastnictví firmy EKOSPOL a. s.

Různé

p. MUDr.Trková – představila balíček pro seniory, který se předává při životních výročích 80, 85, 90 let a po 90ti letech každý rok. Obsah balíčku se velmi líbil a byl všemi členy doporučen. Jedná se o potravinový balíček.

p. Mgr. Voříšková - vyjádřila pochvalu Klubu senioru v Janovské ulici za jejich činnost pro seniory.

p. Havel – vedoucí dopravy informuje členy komise i obyvatele MČ Prahy, že na web stránkách  MČ Prahy 15 pod sekcí „doprava“ jsou uveřejněny odkazy:

http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/dulezite-kontakty, kde je možné jednotlivé závady na jednotlivé správce inženýrských sítí apod. hlásit přímo.

V případě závad na komunikacích :

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad

SSZ- světla- semafory- vznikne-li problém je nejlepší se obrátit přímo na MHMP Odbor dopravních agend- (odbor dopravy ÚMČ Praha 15 toto nemá v gesci) a to na Ing, Dražek – telefon 236 004 241, případně e- mail : Pavel.Dražek@praha.eu  který problém s každým probere přímo a určitě nechá SSZ prověřit.

p. Slavata a p. Toman – zveřejnit v recepci úřadu MČ Praha 15 úřední hodiny a telefony na senátora, na poslance, jako je to na úřadech v jiných městských částech.

Schválil: Oldřich Slavata – předseda

Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory