Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 26 z jednání Komise pro seniory ze dne 21.2.2018

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře
Přítomno: 9 členů         
Hosté: MUDr. Jana Trková
    
Program:
1. Zahájení jednání
2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.
3. Nové náměty k jednání
4. Různé


1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující:

p. Toman  – ulice plk. Mráze a Hornoměcholupská směrem na ulici Řepčická - semafor- krátký čas pro přechod chodců.

p.Havel – vedoucí odboru dopravySSZ krátký interval „ volno“ pro chodce. Všechna SSZ jsou seřízena tak, aby chodec měl dostatečný čas volně dokončit přecházení vozovky (i když mu v polovině přechodové fáze naskočí červená). Vozidlům naskakuje signál „volno“ se zpožděním. Ve věci SSZ předán kontakt
na příslušný silniční správní úřad – viz níže - různé.

p. Toman - na základě informace p. Havla vedoucího OD zaslal tuto žádost na pana Pavla Dražku, odbor dopravních agend MHMP, ale bohužel dosud nepřišla odpověď.

p. Pecnová - host
- ulicí plk. Mráze směrem k Hostivařskému nádraží není ani jeden odpadkový koš

pí Mgr. Venclíková – vedoucí odboru životního prostředí – tato komunikace je ve správě společnosti Technické služby komunikací (dále jen „TSK“). Počet odpadkových košů byl před časem snížen vzhledem k objemu finančních prostředků. Tento počet není možné navýšit, je možné pouze požádat o přesun koše z jiného místa.

- u retenční nádrže při vozovce je chodník, kde po levé straně je zarostlé a neupravené prostranství (na místě samém jednala paní Pecnová o této situaci před časem s pracovnicí OŽP) a bylo jí sděleno, že tento prostor má více majitelů.

pí Mgr. Venclíková - vedoucí odboru životního prostředí -  k vyjasnění celé situace bude dobré, aby se p. Pecnová zastavila na odboru životního prostředí, 3. patro, přímo u vedoucí odboru (pracovnice, se kterou před časem jednala, již na úřadě nepracuje). Pozemky, které jsou v místě samém, jsou některé ve vlastnictví Hlavního m. Prahy a některé jsou soukromé. Při osobním jednání bude vše u p. Venclíkové řešeno a tím i vyjasněno.

p. Mgr. Venclíková – byla probrána celková situace s paní Pecnovou na odboru kam se dostavila a byl dán příslib, že se OŽP pokusí udělat několik kroků v nápravě.      

p. Smečenský - znovu otevřel otázku vyšlapané cesty přes park k autobusové zastávce v Chudenické ulici, viz zápis č.9/2016, č.16/2017 a dále v únoru 2017 byl k řešení této situace osobně přizván pan PhDr. Pencák na místo samé, kde se zjistilo, že se nejedná o pozemky č. 1818/201 a č.1818/236, které jsou v majetku SVJ a dle sdělení byla cesta zařazena do plánu oprav. Dosud oprava nebyla provedena.

p. Ducko – místostarosta - realizace tohoto chodníčku byla předána na MHMP v rámci oprav chodníků na Praze 15. Jestliže vše půjde dobře, tak chodník bude realizován v letošním roce.

- další připomínka – osvětlení ulice, od stanice autobusu č. 177 – Přeštická, vede asfaltová cesta (staré sídliště) směr Albert. Pod Albertem k silnici k Horkám je podle cesty ještě zeď, kde není už vidět. Tato situace byla již k řešení v roce 2016

p. Havel – vedoucí OD - veškeré požadavky na doplnění veřejného osvětlení byly předány a byly průběžně urgovány na příslušném odboru MHMP. Odbor dopravy obdržel dopis z MHMP, kde oznamují, že Přeštická ulice je zařazena do přípravy akcí (projekt a pod,). Požadavek bude odborem HOM MHMP realizován formou zadání projekční a inženýrské přípravy, získání příslušných správních rozhodnutí a následné stavební realizace. Komisi byla předána kopie dopisu z MHMP.

Nové náměty

p. Toman – v ulici mezi Tenisovou a Gercenovou proti Taškentu by mělo být údajně zřízeno parkoviště aut ( místní Agenda 21), kdy by se o tom mělo jednat?

V průběhu jednání komise byla zajištěna pozvánka ve věci parkování na území MČ Praha 15, kde jsou tři termíny setkání vztahující se k jednotlivým částem MČ. Setkání bude se zástupci radnice v ZŠ Hornoměcholupská, Veronské náměstí a Kozinova. Studie proveditelnosti navýšení parkovacích míst, jejichž cílem je navržení nových parkovacích kapacit ve vybraných lokalitách je umístěna na internetových stránkách MČ Praha 15 v sekci projekty, územní rozvoj. V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání a chcete se vyjádřit k záměru využijte  e-mail: milan.ducko@praha15.cz , michaela.mrazkova@praha15.cz

p. Topolová – vývěsní skříňky pro informace na Veronském náměstí zrušeny. Je tam jedna skříňka, která je pro MÚ. Kam a komu zasílat informace pro aktivní seniory, aby mohly být vyvěšeny v této skříňce a tím zajistit průběžnou informovanost.

p. Ducko - místostarosta - informační vitríny na Praze 15- je připraven materiál na jednání  RMČ, který by měl být schválen 7. 3. 2018. Každý spolek bude mít možnost vyvěsit pozvánky na své akce a další informace o své činnosti. Na komisi dne 21. 3. 2018 osobně p. Ducko podá vysvětlení a informaci k užívání vitrín.

p. Slavata - informace z jednání: Senioři ČR
                   nový president – MUDr. Vladimír Dryml
                   vícepresident -   Miloslav Mrština

byla předána kopie petice za osvobození od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku u seniorů od dovršení věku 65ti let. Petice byla podrobně zdůvodněna, podepsána MUDr. Drymlem a odeslána na Parlament ČR.

p. Toman – lékařské prohlídky u řidičů seniorů – poplatek za prohlídku, zda by nebylo možné dojít rovněž k osvobození tohoto poplatku.

Informace k platnosti lékařského potvrzení:

Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68let, pak každé dva roky v 70, 72, 74…atd. letech. Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin. Toto potvrzení vydává registrující praktický lékař na základě lékařské prohlídky. Tyto prohlídky jsou povinné, nehradí je pojišťovna, náklady hradí žadatel. ( viz. § 87 odst. 3 zákona 361/2000 Sb,).

p. Mgr. Voříšková – dotaz na spolupráci s MČ Petrovice ve zdravotní oblasti: Poliklinka Ohmova – nevhodné lavice v čekárnách u jednotlivých ordinací jsou kovové, studené a především nízké, špatně se usedá i vstává starším osobám a především všem osobám s pohybovými obtížemi i jinak nemocným.

Dále pacienti postrádají rehabilitace – vodní procedury, které byly před cca 10ti lety zrušeny při stavebních úpravách Optiky. Pacienti musí dojíždět do vzdálených odd. RHB ( Budějovická apod.)

p. MUDr. Trková – místostarostka - jednala s paní JUDr. Hromasovou, starostkou MČ Petrovice, která ji sdělila, že o situaci lavic v čekárnách ví a že úřad chystá větší rekonstrukci na poliklinice a s tím by se mělo řešit i vnitřní vybavení.

Různé:

Od 1. 3. 2018 bude otevřena pošta na Veronském náměstí

p. Slavata a p. Toman – zveřejnit v recepci úřadu MČ Praha 15 úřední hodiny a telefony na senátora, na poslance, jako je to na úřadech v jiných městských částech.  Znovu byla tato informace připomenuta.

 

Schválil: Oldřich Slavata – předseda
Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory