Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 27 z jednání Komise pro seniory ze dne 21.3.2018

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 8 členů        1člen omluven - nemoc

Hosté: MUDr. Jana Trková

Program:

1. Zahájení jednání
2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.
3. Nové náměty k jednání
4 Různé

 

1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující:
   
p. Toman – v ulici mezi Tenisovou a Gercenovou proti Taškentu by mělo být údajně zřízeno parkoviště aut ( místní Agenda 21), kdy by se o tom mělo jednat?

V průběhu jednání komise byla zajištěna pozvánka ve věci parkování na území MČ Praha 15, kde jsou tři termíny setkání vztahující se k jednotlivým částem MČ. Setkání bude se zástupci radnice v ZŠ Hornoměcholupská, Veronské náměstí a Kozinova. Studie proveditelnosti navýšení parkovacích míst, jejichž cílem je navržení nových parkovacích kapacit ve vybraných lokalitách je umístěna na internetových stránkách MČ Praha 15 v sekci projekty, územní rozvoj. V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání a chcete se vyjádřit k záměru využijte  e-mail: milan.ducko@praha15.cz , michaela.mrazkova@praha15.cz

p. Topolová – vývěsní skříňky pro informace na Veronském náměstí zrušeny. Je tam jedna skříňka, která je pro MÚ. Kam a komu zasílat informace pro aktivní seniory, aby mohly být vyvěšeny v této skříňce a tím zajistit průběžnou informovanost.

p. Ducko - místostarosta - informační vitríny na Praze 15- je připraven materiál na jednání  RMČ, který by měl být schválen 7. 3. 2018. Každý spolek bude mít možnost vyvěsit pozvánky na své akce a další informace o své činnosti. Na komisi dne 21. 3. 2018 osobně p. Ducko podá vysvětlení a informaci k užívání vitrín.
p. místostarosta Ducko se omluvil z důvodu účasti na konferenci- Národní sítě zdravých měst.


Pravidla pro využití informačních vitrín byla schválena 7. 3. 2018 RMČ Praha 15 a jsou následující:

1. Informační vitríny jsou určeny pro prezentaci informací o akcích konaných na území MČ Praha 15, např. kulturní, společenské, sportovní akce pořádané nepolitickými subjekty tj. především spolky, sportovními kluby a oddíly.

2. Informace a propagační materiály do vitrín umísťuje zaměstnanec kanceláře starosty p. Milena Hradilová.

3. Žádost o umístění mohou zaslat: starosta, členové rady, předsedové výborů, tajemník, vedoucí odborů, spolky a sportovní kluby působící na Praze 15.

4. Informační a propagační materiály, které chce žadatel umístit do vitrín, pošle na mailovou adresu: milena.hradilova@praha15.cz  do 1. a 15. dne v měsíci, materiály budou umístěny ve vitrínách do 8. a 22. dne v měsíci.

5. Žadatel v e-mailu uvede datum požadovaného vyvěšení a datum požadovaného odstranění materiálu.

6. Jestliže počet materiálů přesáhne kapacitu vitríny rozhoduje o tom, které materiály budou do vitrín umístěny koordinační skupina MA 21.


Informace k platnosti lékařského potvrzení:

Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68let, pak každé dva roky v 70, 72, a dále dle uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin. Toto potvrzení vydává registrující praktický lékař na základě lékařské prohlídky. Tyto prohlídky jsou povinné, nehradí je pojišťovna, náklady hradí žadatel. ( viz. § 87 odst. 3 zákona 361/2000 Sb,).

Oprava – dle zákona 101/2013Sb., je zrušena hranice 60 let a je posunuta od 65 let a dále, jak je výše uvedeno.

Nové náměty k jednání:

p. Smečenský – na Groši - ulice Švehlova, směrem k Horkám ( vedle je benzinová pumpa a začátek hřiště), pod silnicí dlouhou dobu uniká velké množství páry. Okolo jsou udělané zábrany, aby k tomu nebyl přístup.
p. Havel – vedoucí odboru dopravy – jedná se o havárii na teplovodním přivaděči. V zimním období by oprava znamenala odstávku ústředního topení. Oprava je plánovaná na letní období. Odběratelé tepla únik neplatí. Bližší informace : Termonova  a. s., p. Abtová – telefon 739 347 158.


Různé:

Členové  komise žádají p. místostarostu Ducka  o jeho návštěvu na příští komisi, která se bude konat 25. 4. 2018, kde by v kostce informoval o Studii proveditelnosti navýšení parkovacích míst a o výsledcích z jednání s občany MČ Prahy 15.

Městská část Praha 15 se i letos zapojí do celostátní akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V rámci kampaně se bude i letos uklízet nepořádek a odpadky v přírodě. Hlavní vlna dobrovolnických úklidů bude v sobotu 7. dubna 2018. Zapojit se může každý a ulehčit tak přírodě bez odpadků.


p. Slavata a p. Toman – zveřejnit v recepci úřadu MČ Praha 15 úřední hodiny a telefony na senátora, na poslance, jako je to na úřadech v jiných městských částech.  Znovu tuto informaci připomínáme.
Požadavek splněn – zveřejněním informace v recepci úřadu MČ Praha.

 

 

Schválil: Oldřich Slavata – předseda
Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory