Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 29 z jednání Komise pro seniory ze dne 27.6.2018

Z á p i s  č. 29

z jednání Komise pro seniory ze dne 27. 6. 2018

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 6 členů        3 členové omluveni

Host: MUDr. Jana Trková

Program:

1. Zahájení jednání

2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.

3. Nové náměty k jednání

4 Různé

 

1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:
Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující:
    
p. Hradecký – rozbitý chodník v ulici Pod stanicí v Hostivaři (o této situaci byla informace v zápise v říjnu minulého roku). Pan Hradecký je v současné době v kontaktu s místostarostou p. Duckem, sešli se na místě samém a byl dán příslib, že zjistí všechny možnosti k řešení.

p. Slavata – informace pro odbor Životního prostředí. Nepořádek na Veronském náměstí  pokračuje - stále plné koše odpadu a okolo košů je plno nedopalků.

Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí: oblast Veronského náměstí je velmi silně využívána občany, odpadkové koše jsou 3 x týdně vyváženy (Po, St a Pá), plošný úklid je prováděn jednou týdně, a to v pondělí

Nové náměty k jednání:

p. Slavata – vyvrácené obrubníky u chodníků: přístup na parkoviště u Varty, (soukromé parkoviště u Outletu) v zadním traktu u Varty, tentýž problém je dle p. Mgr. Voříškové v Sáňkářské ulici.

p. Havel – vedoucí odboru dopravy – na základě jednání s p. Ondřejem Pátkem, řídícím správním technikem Oblastní správy TSK Praha bylo dohodnuto, aby tazatelé sepsali požadavky co jim konkrétně a kde přesně vadí a zaslali na e-mail:  ondrejpatek@tsk-praha.cz.

Již v minulosti bylo nabídnuto projednat předem problémy na odboru dopravy, kde je možnost vyřešit, objasnit v některých případech vzniklé situace na místě samém, nebo doporučit kam se obrátit. Ve výše uvedeném případě je ještě další možnost, aby výše uvedení tazatelé sepsali požadavky, co konkrétně vadí a kde na:  http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad.,případně na telefon 257 015 368.

p. Mgr. Jindra Voříšková:

- neutěšený stav vozovky Golfová (slepá část cca 150 m směřující k autobusové zastávce Řepčická). Asfaltový povrch silnice je plný děr až na základní vrstvu – cca 11hlubších a 7 mělčích.
Vedlejší přilehlý chodník má přes avizování v loňském roce stále nerovný povrch- vystouplý hrbolatý a rozpukaný asfalt díky sílícím kořenům přerostlých jehličnanů. Jak dlouho se ještě bude tolerovat tento stav?

- obrostlý obrubník chodníku u vozovky Golfová na druhé straně směrem ke Sportovnímu areálu UK. Jako každý rok obrůstá vysokými plevely, které se vysemeňují do okolí, zvl. udržovaných předzahrádek. Tento rok o 3 týdny dříve, prosíme o dřívější vyčištění než v loňském roce.

Ve výše uvedených dvou požadavcích se rovněž obrátit na TSK Praha na p. Ondřeje Pátka – e- mail: ondrejpatek@tsk-praha.cz.,

- (ne)údržba části pozemku mezi autobusovou zastávkou Janovská a Ekospol. Z odpovědi ŽO v r. 2016 nám bylo sděleno, že celá plocha za zastávkou patří do údržby Ekospolu. Dosud (do 27. 6.) část této plochy (pruh plochy u zastávky) není ošetřena, na rozdíl od sousední větší plochy pozemku kolem objektu Ekospolu.

Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí: pozemek při autobusové zastávce Janovská je v majetku společnosti EKOSPOL a.s., ostatní pozemky a budova je v majetku společnosti Pražská teplárenská a.s., EKOSPOL svůj pozemek dále pronajala, vyzveme EKOSPOL k provedení údržby pozemku.

- DPS Janovská-  nehygienický stav rohového ostění u vchodu. I přes snahu Majetkového odboru MČ P-15 slouží tento roh stále jako psí záchod. Na jaře po naší žádosti byly nasazeny odpuzovací granule, které však vadí, nejen vizuálně (tvoří černou skvrnu), ale zapáchají -nejen psům. Doporučovali jsme jiné vhodnější odpuzovací prostředky na základě zkušeností úklidových firem (které se však také zřejmě musí používat soustavně) a mj. i zřízení psího záchodku - značkovacího sloupku v přilehlém parčíku.  Ani instalovaná zákazová cedule nefunguje.

Ing. Hana Černá, odbor majetku - ošetření odpuzovacími prostředky je majetkovým odborem opětovně objednáno. Řešení problému je ale především v odpovědnosti chovatelů psů.

- zahrada DPS Janovská byla původně velkoryse navržena zahradním architektem a zrealizována. Bohužel byla však poslední 3 roky odbornou firmou neudržovaná, tudíž dnes zarostlá, přerostlá s veškerými dekorativními křovinami a stromy. Letošní řešení využít pomocnou neodbornou sílu aj. je bohužel nedostatečné a neprofesionální přes veškerou snahu a pomoc ostatních pracovníků DPS. V loňském roce se podařilo odbornou firmou vybudovat 2 nové lehké pergoly a osadit je popínavými rostlinami.  Zahradnická firma by měla posoudit a nejlépe zrealizovat vyčištění a omlazení původních dřevin a mj. také posoudit, co s tzv. nepřístupnou a nevyužívanou plochou na konci této zahrady (zvl. její pravý roh) - má-li cenu ji z revitalizovat či ji využít k jiným účelům. Výše rozpočtu MČ P-15 již s tímto počítá? (Viz zápis č. 19, 4/2017).

Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí: zahrada DPS byla na žádost pí ředitelky převedena do správy DPS, tudíž OŽP již neprovádí údržbu této zahrady.

PhDr. Monika Válková, ředitelka CSOP Praha 15: ze strany MČ Praha 15 a CSOP Praha 15 byly učiněny kroky k údržbě zahrady a to v postupných krocích-

údržba zeleně, nový altán, nátěr laviček včetně zastřešeného altánu úprava ploch komunitní zahrada, nákup nových laviček a oprav laviček. V říjnu 2017 si zahradu pronajalo CSOP Praha a požádalo v rámci poptávkového řízení zahradnické firmy ( duben 2018) o tyto práce a na cenění :

Požadavky na odborné zahradnické práce:
•    Valy na zahradě s dekorativními keři a bylinami, které jsou zarostlé různými nálety keřů a stromy (celkem 3 valy)
•    Vzrostlé stromy omladit a prořezat
•    Okolí plotu rostou ze soukromého pozemku keře a nálety stromů, zasahují do plotu (nelze sekat, neboť kořeny a keře zasahují do pozemku DPS)
•    Vysázet nové dekorativní keře
•    Úpravu prostranství před Klubem seniorů (vchod do zahrady)

Zahradnické firmy odeslaly odpověď: teď nemůžeme provádět zahradnické práce, neboť je období vegetačního klidu, práce mohou začít až v listopadu 2018.

-    letní terasa Městské knihovny v Praze – Pobočky Hostivař, Golfová 910/10, Praha 15 :
jako klienti – čtenáři této knihovny oceňujeme umožnění přístupu na venkovní terasu- v Praze tak ojedinělé a výjimečné. Bohužel její velkoryse navržený projekt a konečné zrealizování zůstaly naplněny jen zčásti a de facto neslouží ke svému účelu.  Chybí zastínění celé pergolové střechy zelení (dosud jen v jednom rohu díky vlastní iniciativě pracovníků knihovny) či vhodnou krytinou (moderní polykarbonátové desky). Sedět přímo na slunci nikoho ze čtenářů a návštěvníků (např. žáků škol) neláká. Také chybí stoly a více lavic  - esteticky sladěné. Vhodné zahradní úpravy (alespoň zavěšené květinové truhlíky) by povýšily esteticky celé její okolí. Bohužel zeď terasy navazuje na beton a neumožňuje jakoukoliv výsadbu popínavé zeleně pod ní, která by postupně pokryla stěnu i střechu terasy a také oddělila protilehlou plochu dodatečně vyhrazenou k soukromému parkování.
Samozřejmě by pomohla i úprava neupravených dřevin za rohem terasy, vysazení květinových trvalek, motýlích keřů, umístění hmyzích hotýlků, ptačí budek, což by přispělo i k environmentální výchově nejen dětí, ale i ostatních návštěvníků.  Posezení na terase by mohli bohatě využívat kromě běžných čtenářů i předškolní a školní třídy v rámci aktivit knihovny. Tento sezónní koutek na terase (od jara do podzimu) by snad hodně doplnila možnost lehkého odpoledního občerstvení-nabídka podávání kávy, nealko nápojů  - pro dospělé i rodiče s dětmi aj.  Snad by se příležitostně dal využít některý z příslušných fondů Evropské unie na podporu činností v kulturní oblasti apod.  V současné době vedení Městské knihovny na dotaz čtenářů uvedlo, že nemá prostředky na dokončení terasy.

Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí: budovu má v pronájmu Městská knihovna, je tedy na jejím rozhodnutí zda a jak zvelebí prostor letní terasy. OŽP prověří možnost úpravy keřů za rohem terasy.

Ing. Hana Černá, odbor majetku: vzhledem k tomu, že terasa je využívána pouze při provozu knihovny, MČ nemůže řešit zajištění rozšíření jejího provozu. Vzhledem k závažnějším stavebně technických problémů objektu (rozvody vody, topení, fasáda) je zastřešení pergol vzhledem k finančním možnostem rozpočtu MČ Praha 15 prozatím bezpředmětné.

-    dotace „Dešťovka“- dotaz, zda MČ P-15 uvažuje o motivaci občanů na , území  P-15 k retenci dešťové vody a efektivnímu hospodaření  s vodou a snížení odebírání vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů a využije státní dotace. (viz aktivity jiných částí Prahy - např. P 4) .
https://www.finance.cz/491231-destovka/
https://www.finance.cz/48723 3-modra-usporam/

Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí: dotace Dešťovka je určena pouze pro obce ohrožené suchem, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

•    v obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích; nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.,
•    v obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech,
•    v obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

Různé:

p. Slavata -  Místní agenda 21 připravila pro občany MČ Praha 15 dvě akce:

- Úcta ke stáří

- Den zdraví

Akce byly presentovány v Hlasateli, členové klubů si dovolují požádat při pořádání dalších akcí, zda by bylo možno podat informaci kromě výše uvedeného ještě: Seniorům ČR- aktivní senioři, Klubu seniorů Janovská a na Stránkách MČ Praha 15.

 

Plán jednání komise na 2. pololetí 2018.

29. 8. 2018    15.30 hod.

26. 9. 2018    15.30 hod.


Výše uvedené termíny jsou naplánovány pouze na dva měsíce, z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev ve dnech  5 a 6 října 2018.

Jednání bude vždy v zasedací místnosti ve 2. patře.

 

Schválil:  Oldřich Slavata - předseda

Zapsala:    Jaroslava Kombercová - tajemník

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory