Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 3 z jednání Komise pro seniory ze dne 8.4.2015

Začátek jednání 16:00 hodin
Přítomni: 7 členů        2 členové omluveni
Hosté: p. Milan Wenzl - starosta
MUDr. Jana  Trková - zástupkyně starosty
p. Suchá - Klub seniorů Praha 15
p. Topolová - Aktivní senioři Praha 15

        

Program:  1. Zahájení jednání
                2. Dodatečné vyjádření k inventarizaci při rozdělení klubu
                3. Různé
                    a) použití nahrávacího zařízení při jednáních komise
                    b) další příspěvky členů

 

1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise.
V úvodu jednání oznámil předseda, že člen komise p. Kožíšek se rozhodl ukončit svoje působení v Komisi pro seniory – písemně zdůvodněno a předáno panu starostovi Wenzlovi.
Korespondence byla z kanceláře starosty předána tajemnici komise a kopie předána předsedovi p. Slavatovi.

Členové komise toto rozhodnutí vzali na vědomí.


2. K tomuto bodu se členové vyjádřili, že o něm jednat nebudou, že se jedná o záležitost, která se měla vyřešit při dělení klubu a nikoliv teď po několika letech.


3. R ů z n é :
a)  použití nahrávacího zařízení při jednání komise
Toto byl výhradně požadavek jednoho člena, který byl připraven k odsouhlasení členy komise na tomto zasedání. Jelikož se situace změnila, nepovažují členové za nutné toto zařízení na jednáních používat.
b) p. Slavata – místo pro přecházení pro nevidomé – ( z posledního zápisu)
na základě vyjádření p.Havla  tajemníka VDP ZMČ Praha 15, dále p. Dudry ze svazu zrakově postižených je přechod v souladu s vyhláškou.
Přechod pro nevidomé má být 50m od křižovatky, je-li blíže (tento je 43m) jeví se jako nadbytečný.
Prověřit u pana Havla tajemníka VDP ZMČ Praha 15, kdo vypracoval projekt na tento přechod.
c) p. Smečenský – pozemek k prodeji u LIDLA - viz zápis č. 2 (soukromý pozemek p. Švehly).
Občané Prahy 15 požadují, aby v případě prodeje inzerovaného pozemku byl zachován územní plán ( zachovat zeleň – nikoliv výstavba dalších domů).
d) občanská vybavenost – dlouhou dobu byl na Košíku uzavřen PENNY market, v současné době byla otevřena NORMA, ovšem proslýchá se, že bude otevřena maximálně 2 roky a pak se počítá s úplně jiným využitím. Pro obyvatele Košíku je to nejbližší obchod, pak je až Albert - bývalý Interspar.
Je možnost zjistit u majitele budovy, kde je nyní prodejna NORMA s jakým výhledem počítá v příštích letech?
e) borovice - kořeny prorůstají do chodníku – v ulici Chudenická před domem 1063/11.
Obyvatelé se nemohou dohodnout, jedni pokácet, druzí ponechat.
Po ukončení komise pan Smečenský získal na Odboru životního prostředí adresu na firmu, která posoudí celou situaci.
f) p. MVDr. Kuna a paní Suchá -  propadající se chodník před DPS – Janovská 486
v zimním období se v tomto prostoru tvoří velké náledí – nebezpečí úrazu, stále se na toto nebezpečí upozorňuje.
Je možné v letním období toto vyřešit?
g) p. Toman – stále je nepořádek u zastávky Gercenova – je možné majitele pozemku pokutovat?
h) sleva na vstup pro důchodce do bazénu v Hostivaři
v posledním zápise bylo sděleno, že pro studenty a důchodce je sleva na 57 Kč/hod.  Možnost ještě dalšího snížení ceny, dle pana starosty Wenzla je informovat se na Finančním výboru ÚMČ Praha 15.  
Dále by bylo dobré zjistit, kolika důchodců by se asi slevy týkaly.
Městská část Praha 11 má cenu v novém bazénu na 1 hodinu pro důchodce ve výši 40Kč.

i)  příští jednání Komise pro seniory:   18. května 2015 v 16 hodin, 2. patro / 201


Jednání ukončeno v 17 hodin.
                            

Zápis ověřil: Slavata Oldřich -  předseda komise                            
                        
Zapsala: Kombercová Jaroslava – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory