Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 4 z jednání Komise pro seniory ze dne 18.5.2015

Začátek jednání: 16, 00 hodin
Přítomni:             7 členů        4 členové nepřítomni                    
Hosté:                 MUDr. Jana  Trková – zástupkyně starosty – omluvena písemně
        
Program:  1. Zahájení jednání
                2. Informace z RMČ – R 241 – ze dne 22. 4. 2015
                3. Projednání odpovědí jednotlivých odborů k dotazům a připomínkám ze zápisu č. 3.
                4. Další připomínky z oblasti Městské části k jednání
                5. Různé
            
1.    Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise.

2.    Seznámil členskou základnu s Usnesením RMČ  ze dne 22. 4. 2015 se vzdáním se členství v Komisi pro seniory panem Bohuslavem Kožíškem a paní Věrou Moutelíkovou. Dále se souhlasem jmenování nových členů Komise pro seniory a to paní Jany Suché a paní Jany Topolové.                   

3.    K jednotlivým bodům ze zápisu č. 3. byly písemně předány jednotlivé odpovědi příslušných vedoucích
       odborů, nebo jejich zástupců.
       Z tohoto zápisu zůstává k dalšímu jednání:

       -    Místo pro přecházení pro nevidomé
            p. Slavata požádal komisi o souhlas k projednání na služebně městské policie Hornoměcholupská
            a o výsledku bude informovat na příštím jednání.

       -    Chodník na Veronském náměstí ( na pozemku soukromého majitele)
            p. Havel předal osobně požadavek k dalšímu možnému jednání zástupci starosty p. Duckovi.

       -    Snížené vstupné do bazénu v Hostivaři pro seniory MČ Praha 15
            dořešení situace mezi MČ Praha 15 a UK provozovatelem bazénu.

4.   Další připomínky členů k jednání komise:
       -    p. Šímová – v ulici u Dvojdomů ( směr od prodejny Albert k areálu Vltava) je prodejna
            Vietnamce a přílepek na ní je bývalá prodejna tabákových výrobků v dezolátním stavu.

       -     p. Toman – v posledním čísle Hlasatele byla informace o změně v blahopřání seniorům. Nelíbí se
             nám, aby si senioři sami měli říkat o gratulace k jubileu. K jednání byla přizvána paní Elena
             Klimendová, která změnu situace členům vysvětlila, že na základě účinnosti zákona o základních
             registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Vedení Městské části Praha 15
             má velký zájem v pokračování v této dlouholeté tradice, proto na webových stránkách Prahy 15 je
             připraven dokument, který se po vyplnění předá na úřad a tím tradice blahopřání jubilantů může
            i nadále pokračovat. Tiskopis byl namnožen a p. MVDr. Kuna předá pro DPS a p. Topolová si vzala
            pro Klub aktivních seniorů Praha 15, pro předání nastávajícím jubilantům v okolí bydliště jejich
            členů.

5.    Různé

       p. Havel – dětské hřiště v Kytínské ulici - namontovaná vrátka těsně ke sloupku plotu, hrozilo poranění
       dětí. Oznámeno p. Dr. Pencákovi – následně byla provedena oprava.

       Vyvrácená značka „ Omezení rychlosti“, písemně oznámeno na TSK p. Pánkovi, promtně byla značka
       obnovena.
    
       Příští jednání ve středu 17. června 2015 v 16. 30 hod. v zasedací místnosti č. 201

                            

 


Jednání komise ukončeno v 17. 30 hodin

Zápis ověřil: Slavata Oldřich -  předseda komise                            
                        
Zapsala: Kombercová Jaroslava – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory