Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 5 z jednání Komise pro seniory ze dne 17.6.2015

Začátek jednání:  16, 30 hodin
Přítomni:             7 členů        4 členové nepřítomni                    
Hosté:                 MUDr. Jana  Trková – zástupkyně starosty
                          p. Milan Ducko – zástupce starosty
        
Program:    1. Zahájení jednání
                  2. Projednání odpovědí jednotlivých odborů k dotazům a připomínkám ze zápisu č. 4
                  3. Nové návrhy k řešení
                  4. Různé
            
Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise.
                 
2. K jednotlivým bodům ze zápisu č. 4. byly písemně předány jednotlivé odpovědi příslušných vedoucích
odborů, nebo jejich zástupců a osobně se zúčastnil pan Milan Ducko.
Z tohoto zápisu zůstává k dalšímu jednání:

-    Místo pro přecházení pro nevidomé
    p. Slavata požádal komisi o souhlas k projednání na služebně městské policie Hornoměcholupská
    a o výsledku informoval na jednání komise 17. 6. 2015.

    - vhodnost zachování místa pro přechod – rušit? – vynaložení dalších finančních nákladů

    p. Havel – odbor dopravy, plně záležitost osvětlil, není v rozporu s ČSN a platnými tech. podmínkami
     z hlediska bezpečnosti, na tomto místě musí dát chodec přednost     projíždějícímu vozidlu.
   
- bezbarierové přecházení, stavebně upraveno dle platných norem - zde není přednost pro chodce.
    
Parkování na žlutých čarách – p. Slavata

    Upozornění – řidič stojí na zákazu zastavení. Při jednání na Policii navrhl upozornění formou letáků,
    tento způsob byl zavržen, Policie bude řidiče sankcionovat.

- Zebra – p. Havel- OD, u klasického přechodu musí být svislá značka. Dle vyhlášky 30/ 2001 Sb., kterou
  se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
  komunikacích - doporučeno svislé značení IP 6 při vyznačení přechodů značkou V 7.

- p. Ducko – TN komunikací HMHP upřesnila termín zahájení akce, cca od 15. 7. 2015 se budou dělat
   úpravy přechodů Na Milánské ul. vč. ostrůvků.
    
- Chodník na Veronském náměstí (na pozemku soukromého majitele)

  p. Havel – zastupitel, předal osobně požadavek k dalšímu možnému jednání zástupci starosty
  p. Duckovi.

  Informace p. zástupce Ducka byla k tomuto bodu podána osobně na komisi. Telefonicky jednal s panem
  JUDr. Novákem, majitelem pozemku, který navrhl, aby p. Ducko se obrátil na jeho právního zástupce –
  situace je v řešení.
          
- Snížené vstupné do bazénu v Hostivaři pro seniory MČ Praha 15

  Je v řešení mezi MČ Praha 15 a UK provozovatelem bazenu .

  p. Šímová – v ulici u Dvojdomů (směr od prodejny Albert k areálu Vltava) je prodejna Vietnamce
  a přílepek na ní je bývalá prodejna tabákových výrobků v dezolátním stavu.

  Informace od paní JUDr. Průchové – majetkový odbor:

  stavba stojí na pozemku, který je v majetku soukromého majitele: Ambra Glass, spol. s. r. o. Sezimovo
  Ústí okr. Tábor (předaná dokumentace s označením parcel)

  p. Ducko si vyžádal celou dokumentaci, která byla předána z odboru majetku s tím, že situaci prověří.
    
p. Toman – v posledním čísle Hlasatele byla informace o změně v blahopřání seniorům. Nelíbí se nám,
   aby si senioři sami měli říkat o gratulace k jubileu.
   K jednání byla přizvána paní Elena Klimendová, která změnu situace členům vysvětlila, viz. zápis č.  4.

   p. Topolová, p. Toman – na tiskopise „ Žádost o zařazení do seznamu jubilantů a souhlas se
   zpracováním osobních údajů“ se seniorům nelíbí slovo žádost, zda by bylo možné změnit na souhlas,
   nebo podobně.

    p. Toman – přístřešek u zastávky OC Hostivař - tento požadavek byl vznesen již na 2. jednání komise
    od p. Smečenského a p. Havla – zastupitele, přístřešek v ulici Livornská.

    p. Ducko – požadavek byl předán v počtu 29 ks přístřešků na MHMP p. Dolínkovi –  náměstek
    primátorky a dlouhodobě požadováno od MHMP- odbor správy a využití majetku (problematická smlouva
    JCD ecaux- doplňování městského mobiliáře).

     Tyto dva výše uvedené požadavky (přístřešek u OC Hostivař a Livornská) jsou zahrnuty v požadovaných
     29 ks.
    
    Propadající se chodník před DPS – zápis z jednání č. 3

    p. Havel OD -  doplňuje, že požadavek na opravu přístupového před prostoru před DPS byl předán
    odboru majetku z důvodu nutnosti zajištění vyšších finančních prostředků, než má odbor dopravy
    k dispozici na běžnou údržbu.

    p. Havel – zastupitel, dětské hřiště v Kytínské ulici- namontovaná vrátka těsně ke sloupku plotu, hrozilo
    poranění dětí. Oznámeno p. Dr. Pencákovi.

    Na základě zjištěné situace bude muset dojít k celkové změně montáže vrátek vč. sloupku.

    p.Slavata a p. Topolová – Den seniorů v Janovské ulici 24. 5. 2015 , program po celé odpoledne byl
    velice pěkný.    
       

Plán jednání komise na 2. pololetí 2015 po schválení předsedou komise:

středa 16. 9. 2015 začátek v 17 hodin 2. patro – 201
středa 21. 10.2015 začátek v 17 hodin 2. patro – 201
středa 25. 11. 2015 začátek v 17 hodin 2. patro – 201

   
                                

Jednání komise ukončeno v 17. 30 hodin

Zápis ověřil: Slavata Oldřich -  předseda komise                            
                        
Zapsala: Kombercová Jaroslava – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory