Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou ze dne 1.7.2015

Komise jednala v zasedací místnosti č. 201, začátek v 17.00 hodin, ukončeno v 18.15 hodin.

Přítomni: MUDr. Jana Trková, Mgr. et Bc. Kubečková, Bc. Kolářová, Bc. Miklová, Mgr. Válková, PaedDr. Vachulová, p. Pavlíček,

Nepřítomni: p. Pešek – písemná omluva
                    p. Rett       

      
P r o g r a m

1.  Zahájení               
        

N e v e ř e j n á  část  programu

2.  Schválení návrhu 2 uchazečů ke dvěma volným bytům do DPS.

3.  Schválení změny nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou.
               


1. Jednání zahájila p. MUDr. Trková přivítáním členů komise a představila novou paní ředitelku CSOP Mgr. Moniku Válkovou.


N e v e ř e j n é   j e d n á n í

2. Schválení návrhu na přidělení 2 bytových jednotek o velikosti 1.0 a 2.0

              Byt č. 1
              hlasování:     pro: 7        proti: 0    zdržel se: 0


              Byt č. 2
              hlasování:    pro: 7        proti: 0    zdržel se: 0


Na základě věku a zdravotního stavu uchazečů, komise jednohlasně schválila návrhy k předložení na jednání RMČ Praha 15.    
Dle schválených Pravidel pro přidělování a užívání bytů v DPS jsou navržení žadatelé občany MČ Praha 15.

 

3. Schválení nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou k bytu **** pro p. ***** (Nájemní smlouva potvrzena *** 2014).

Z předložených zpráv od odboru majetku, z CSOP od p. Mgr. Válkové, není důvod  nepotvrdit nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

              hlasování:    pro: 7        proti: 0    zdržel se: 0

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Kombercová – tajemník komise

Originál ověřen předsedou komise - MUDr. Janou Trkovou

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou