Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou ze dne 25.3.2015

2 / 2015

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou
službou ze dne 25. 3. 2015

Komise jednala v zasedací místnosti č.201, začátek v 16.30 hodin, ukončeno v 17.30 hodin.

Přítomni: MUDr. Jana Trková, Mgr. et .Bc. Kubečková, Bc. Kolářová, Bc. Miklová, p. Pešek, p. Pavlíček, p. Semanská

Omluveni: PaedDr. Vachulová – služebně mimo Prahu, p. Rett – nemoc, (písemné omluvy)

       P r o g r a m
      
       1. Zahájení               
       2. Oznámení o nástupu nového vedení CSOP
    
                N e v e ř e j n á  část programu

      3. Schválení návrhu 2 uchazečů  ke dvěma volným bytům do DPS
               

1. Jednání zahájila p. MUDr. Trková přivítáním členů komise a zároveň oznámila, že za pana
    Frauenterku, který z komise odstoupil, byl jmenován RMČ Praha 15 pan Jan Rett. Jmenovaný
    se nemohl z důvodu nemoci dostavit (písemná e-mailová omluva).
 
2. Dále byli členové komise seznámeni o nástupu nové ředitelky CSOP paní Mgr. Moniky Válkové
    ke dni 1. 4. 2015.         

                N e v e ř e j n é   j e d n á n í

3. Schválení návrhu na přidělení 2 bytových jednotek o velikosti 1.0

                Byt č. 1
                hlasování:     pro: 7        proti: 0    zdržel se: 0

                Byt č. 2
                hlasování:    pro: 7        proti: 0    zdržel se: 0

    Na základě věku a zdravotního stavu obou uchazečů komise jednohlasně schválila
    návrhy pro jednání  RMČ Praha 15.    

 

Zapsala: Kombercová Jaroslava – tajemník komise
      
Originál zápisu: ověřen předsedou komise MUDr. Janou Trkovou                        

 

Zapsala: Jaroslava Kombercová – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou